กองคลัง งานพัสดุ "มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการพึงพอใจ เป็นไปตามระเบียบ"

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและ e_bidding

(๑๒/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน ๗ คัน
(๑๐/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงระบบภายในหอประชุมเรียนรวมและกลุ่มอาคาร บริการ ตำบลโคกโคเฒ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๙/๗/๖๗) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคา จ้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการอาหารท่องเที่ยว และการบริการ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๙/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีตีเส้นจราจรตั้งแต่บริเวณประตู ๑ จนถึงบริเวณด้านหลัง
อาคารเรียน ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกันสาดบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน ๔ และอาคารเรียน ๓๑ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้งาน ณ ห้อง ๑๒๑๑ อาคารเรียน ๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารรักตะกนิษฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและไฟทางออก อาคาร ๓๒
และ Home Bakery โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงบริเวณด้านข้างอาคารสุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องเรียนดนตรีไทย ห้อง ๑๑๐๔ อาคาเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมัสติมีเดียโปรเจคเตอร์เลเซอร์ ห้องประชุม Hall ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕- พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีฝ้าเพดานทางเดินและห้องพัก หอพักนักศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ ในการออกบูธ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ กับสถานศึกษา โตยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผนังรั้วและกำแพงกันดินพร้อมทางเท้าบริเวณทางเข้า วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๗
(๑/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบควบคุมการทำงานของชุดฆ่าเชื้อ อาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องพักอาจารย์ ห้อง ๓๐๒/๑ อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแท่นวางหัวตัดฟอยล์ อาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๗/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับล้างถาดและเก็บถาดพลาสติก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Next Generation Firewall ) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา ๑๕ เดือน โดยวิธีคัดเลือก
(๒๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการขนมปังและเพลสตี้ เพื่อการเรียนรู้และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๗
(๒๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ชาย อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น ๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอกอาคารสำนักวิทยบริการ จำนวน ๑ งาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Change : เปลี่ยนเต็กไทยให้ Strong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย และระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นกระจกด้านหน้าเคาน์เตอร์ห้องอาหาร ศูนย์อาหารดุสิตนฤมล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้แช่เครื่องดื่มและตู้แช่แข็ง
ศูนย์อาหารดุสิตเอกพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องพักอาจารย์
ห้อง ๓๐๓ อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและ
ห้องปฏิบัติการอาหาร แขวงดุสิต เขตตุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๗
(๒๔/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗
  (๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์และเครื่องดนตรีไทย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นผนังห้องประชุม อาคารศูนย์บริการทตสอบ
ทางวิชาการสวนดุสิต (อาคาร ๑๙) ขั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแชมรี้วระแนง บริเวณสระว่ายน้ำ
(ฝั่งศาลพ่อปู่ชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศระบu INVERTER และอุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับห้อง ๖๓๑ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนัง ฝ้าเพดาน อาคาร ๑๒ บริเวณชั้น ๓ ถึงชั้น ๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผนังห้องประชุม ๔๓๔ อาคารเรียน ๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวสแตนเลสและบอร์ดแผ่นเหล็ก อาคารเรียน ๕
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัดลมไอเย็น สำหรับใช้งาน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่างสำหรับใช้งาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนคณะครุศาสตร์และการศึกษาพิเศษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๑/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๒,๐๐๐ ปก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ้างตรวจสอบงบการเงินของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและติดตั้งโคมไฟ สำนักงานสถาบันวิจัย
และพัฒนา อาคารเรียน ๑ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ Dusit Bistro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้อง MOCK UP ชั้น ๖ อาคารเรียน ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ๖๓๑ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นบริเวณโถงหน้าลิฟท์และทางเดินด้านหลังชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ และติดตั้งปลั๊กไฟพร้อมอุปกรณ์
ในการติดตั้งสำหรับห้อง ๑๑๑๗ อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟท์ อาคารโรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส ๒ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและไฟทางออก และวัสดุอุปกรณ์ถังดับเพลิง อาคารสวนดุสิตโพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้เก็บอุปกรณ์ สำหรับห้องพักอาจารย์ ห้อง ๔๔๒ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับฝึกปฏิบัติการด้านอาหารและงานบริการ
อาคารอเนกประสงค์บริการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๑๘/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สิทธิการใช้งานระบบ Learning A-Z Science ระยะเวลา ๑ ปี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสื่อการสอน สำหรับห้องเรียนอาคารเรียน ๕ จำนวน ๔ ห้อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะช่องปูนบานประตูพร้อมติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม
บริเวณชั้นล่าง อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหลังคาโครงเหล็กและงานระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำบริเวณด้านหลัง อาคารเรียน ๘ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง ๑๑๑๖ (ห้องพักอาจารย์) อาคารเรียน ๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นซับเสียง สำหรับห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๑๔/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Nest Generation Firewall) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา ๑๕ เดือน
(๑๔/๖/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย.(Next Generation Firewall).ของมหาวิทยาลัยสวนดูสิต ระยะเวลา ๑๕ เดือน
(๑๔/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารบริการนักศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๑๔/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗
(๑๔/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๗
(๑๓/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๗
(๑๓/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือหลักภาษาไทย ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๓ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมสำนักงาน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๔ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์ม (ตามแบบ) พร้อมติดตั้งมู่ลี่ สำหรับอาคาร CAFE LIBRARY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนพร้อมอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสวน บริเวณอาคารสุขุม เฉลยทรัพย์ วงเวียน และบ่อน้ำด้านหลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมดักฝุ่นและกันลื่น 3M สำหรับอาคารเรียน ๓๑ ชั้น ๒
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์สำหรับจัดงานนิทรรศการและกิจกรรม
ณ อาคารสุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผนังอาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกเงาทองเจียร์ปีและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด บริเวณ เคาน์เตอร์ชั้น ๑ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระถางต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือ จำนวน ๒๑๐ เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลนักท่องเที่ยวในระดับ Hi-end
เรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการบริโภคอาหารไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมี ประเภทไวไฟ/กรด/สารอันตราย แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗
(๔/๖/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ
(๓๑/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์พืช พร้อมดำเนินการปลูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังรั้วและกำแพงกันดินพร้อมทางเท้าบริเวณทางเข้าวิทยาเขต สุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๗
(๓๑/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการอาหาร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเล็กทรอนิกส์ (e_bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๗
(๓๑/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการจ้างปรับปรุงพัฒนาห้อง ปฏิบัติการขนมปังและเพสตรี้เพื่อการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๓๑/๕/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการขนมปังและเพสตรี้เพื่อการเรียนรู้และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขวงดูสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๓๐/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e_bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗
(๒๙/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อพร้อมปรับพื้นอาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (โถงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นผนังห้องพร้อมทำสี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำหรับตรวจสอบความปลอดภัย ของบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๗
(๒๘/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และผลิตภัณฑ์จากนม จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๗
(๒๗/๕/๖๗) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคา ตู้เก็บสารเคมี ประเภทสารไวไฟ/กรด/สารอันตราย แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๒๕/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร และห้องปฏิบัติการ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมอาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗
(๒๓/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบU IP Phone ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร จำนวน ๖๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูอลูมิเนียมและช่องแสง อาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขวดบรรจุนมพร้อมฝา ขนาด ๒๐๐ ml อาคารโรงงานอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๕/๖๗) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการอาหาร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารประกอบ แบบรูป ๑, แบบรูป ๒, รายละเอียดประกอบแบบ
(๒๐/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดไม้ก๊อก สำหรับใช้งาน ณ ห้องเรียนอาคารเรียน ๗
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน ๙ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังโครงเหล็กพร้อมทาสีห้องรับประทานอาหารครู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ บริเวณชั้นล่างข้างอาคารพจมาน ชินวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าพื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน ๔ บูธ ในการออกบูธประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ กับ www.dek-d.com ในงาน Dek-D's TCAS Fair รอบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ RO แบบตั้งพื้น มีน้ำร้อน-นำเย็น
จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำหรับใช้งาน ณ โฮมเบอเกอรี่ อาคารสุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๕/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง งานปรับปรุงกลุ่มอาคารบริการนักศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ รายการ
(๑๖/๕/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง งานปรับปรุงอาคารเรียน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๑๖/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เสียงประกาศตามสาย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคาร ๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งป้ายไฟทางออกและกระจกตู้ดับเพลิง
ณ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปและวีดีโอ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๗
(๑๕/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๗
(๑๔/๕/๖๗) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร(ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
(๑๓/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสอบความปลอดภัของบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ทางด้านอาหาร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๗
(๑๓/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และผลิตภัณฑ์จากนม จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๗
(๙/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจก TEMPER บริเวณด้านข้างอาคารและยาแนวร่องกระจก อาคารสุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่ออาคารต่าง ๆ และหมายเลขอาคารพร้อมติดตั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนขาสแตนเลส สำหรับใช้งาน
ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกและติดกระดาษผนังไวนิล สำหรับห้องประชุม ๑๑๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างและงานอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนังภายนอก บริเวณด้านหลังอาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต (อาคาร ๑๙) ชั้น ๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๔๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๕/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงผนังรัวและกำแพงกันดินพร้อมทางเท้าบริเวณทางเข้าวิทยาเขตสพรรณบุรี..
โคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๗/๕/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนการศึกษาปฐมวัยและประถศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ..แขวงดุสิต เขตตุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รายการ
(๗/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องชั้นลอย บริเวณใต้อาคารเรียน ๑๓
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย งานจ้างตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๓/๕/๖๗) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ แขวงบางพลัด เชตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
(๓/๕/๖๗) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
(๓/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายจราจรมีล้อเลื่อน สำหรับกันขอบเขตพื้นที่ในการ    จอดรถโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฉุกเฉินภายในห้องพัก อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มทาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook และเครื่องแท็บเล็ด
(Tablet) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๙ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ละออสเน็ก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับระดับพื้นและทาสีพื้น ชั้น ๒ อาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหม้อและกระทะสแตนเลส สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องจักรแปรรูปเนื้อสัตว์ (เครื่องสับผสม) ณ อาคารปราโมทย์ ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบทำความเย็นสำหรับระบบฆ่าเชื้อ ในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดจำลองสถานการณ์การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต ในสภาวะฉุกเฉิน แขวงบางพลัด เขตบางพลั่ด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๗
(๓๐/๔/๖๗) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และ ผลิตภัณฑ์จากนม จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
(๓๐/๔/๖๗) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำหรับตรวจสอบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
(๓๐/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคา รายการจ้างออกแบบปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียน, อาคารปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, วิทยาเชตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษา นครนายกและศูนย์การศึกษา ลำปาง จำนวน ๒๗ รายการโดยวิธีคัดเลือก
(๒๙/๔/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อรถตู้โดยสาร(ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๑๐ คัน
(๒๙/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
และระบบกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการซื้อรถตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๑๐ คัน
(๒๙/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยทรพัยากรการเรียนรู้ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๗
(๒๙/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของมหาวิทยาลัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๗
(๒๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับพื้นที่ กิจกรรมอเนกประสงค์ (Activity space center) ภายในชั้น และชั้น ๔ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ สำหรับห้องรับประทานอาหารครู บริเวณชั้นล่างด้านข้างอาคารพจมาน ชินวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ส่วนงานช่าง สำหรับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ในการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติกเกอร์ INGJET ผนัง และติดตั้งบัวพื้นบริเวณโถงชั้น ๑
และชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (อาคารเยาวภา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคาน์เตอร์ขายอาหารแบบมีหลังคาและล้อเลื่อน (ตามแบบ) และวัสดุ-อุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (อาคารเยาวภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายถนนและชื่ออาคารต่างๆ พร้อมติดตั้ง สำหรับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๔/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน ๒ คัน
(๒๓/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๑ - ๗๐๔๐
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา เช่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๗
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงพื้นที่สำหรับฝึกปฏิบัติการตันอาหาร และงานบริการ และงานบริการอาคารอเนกประสงค์ บริการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดูสิต เขตตุสิต กรุงเทพมหานคร
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบริเวณดาดฟ้า ห้องประชุม และโถงทางเดิน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์เช็คอินและกล่องวางกระเป๋าพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวมชั้น ๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ครัว สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้ง Cooling Tower ท้องปั๊มลม
และห้องเก็บของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตาไฟฟ้ให้ความร้อนพร้อมกวนสาร Hotplate Stirrer แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมัลติโหมดไมโครเพลทแบบฟลูออเรสเซนต์
(Multi-mode Microplate Reader) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้บ่มเชื้อพร้อมเขย่า (Incubator shaker) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดแบบอัลตราไวโอเลต
(UV-Visible Spectrophotometers) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน (Refrigerator Centrifugation)แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด-86 องศาเชลเซียส
(Ultra-low temperature freezer) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (Shaking Water Bath) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารโรงเรียนปฏิบัติการ อาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการอาหาร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รายการ
(๑๙/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง ระยะเวลา ๖๐ เดือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๔/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดซื้อชุดจำลองสถานการณ์ใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตในสภาวะฉุกเฉิน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด
(๑๗/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ "พิชิต TOEIC" สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อพื้นกระเบื้องพร้อมปูกระเบื้องยางคลิปล็อค อาคารอเนกประสงค์ โถงทางเดินด้านข้างอาคารชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ชั้น ๓
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอก อาคารโรงยิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาณน้อยแบบอัตโนมัติ
ออโต้ปีเปตต์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเจลอิเล็กโตรโฟรีชิส (Gel electrophoresis)
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอกอาคาร ๗ บริเวณชั้น ๓ และชั้น ๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์เช็คอินและกล่องวางกระเป๋าพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและไฟทางออก สำหรับอาคาร ๖, อาคารชนบท, อาคารวิจิตรอาคาร, อาคาร ๗, อาคาร ๘, อาคาร ๔ และอาคาร ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ทางด้านหาอาร ๕ รายการ และซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบผลิตนมสมพาสเจอร์ไรส์และผลิตภัณฑ์จากนม ๘ รายการ
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัฑ์จากนม จำนวน ๘ รายการ
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำหรับตรวจความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ทางด้านหาอาร ๕ รายการ
(๙/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อพัฒนาการสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดจำลองสถานการณ์การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉิน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๗
(๕/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยทรัพยากรการเรียนรู้ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๗
(๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ส่วนงานช่าง สำหรับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ช่าง (เหล็กและแผ่นพลาสวูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคานเตอร์เช็คอินและกล่องวางกระเป๋าพร้อมติดตั้ง สำหรับหลักสูตรธุรกิจการบิน ขั้น ๖ อาคารเรียน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ (หญิง) อาคาร One World Library ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง สำหรับห้องปฏิบัติการจำลอง
บนเครื่องบิน (Mock-Up Room มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๗
(๓/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบสัญญาณภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๑๑๓๐๗ และห้อง ๑๑๓๐๘ อาคาร ๑๑ ทั้ ขั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูหนีไฟ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และอาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฝังฝ้า PANEL LIGHT LED เพื่อนำไปติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกอลูมิเนียม บริเวณห้องโถงชั้น ๓ และบานประตูห้องน้ำ ชั้น ๔ อาคารสุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส่วนงานช่างไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างและงานอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสาร สำหรับห้องพักอาจารย์ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องพร้อมฝ้าเพดานและงานระบบไฟฟ้า สำหรับห้องพักอาจารย์ ห้อง ๔๔๒ อาคารเรียน ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นกระจกอลูมิเนียมพร้อมติดสติกเกอร์อิ้งเจ็ต (ตามแบบ)
ห้องพักชั้น ๓ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless
Access Point) ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร จำนวน ๑0 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบ
กล้องวงจรปิด และสายสัญญาณเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ สำหรับห้องพักชั้น ๕ และชั้น ๖ จำนวน ๙ ห้องณ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นบริเวณโถงบันไดชั้น ๑ และชั้น ๒
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายในและภายนอก อาคารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดอลูมิเนียมพร้อมบานประตู บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๑๙ (ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นประตูอลูมิเนียม แล:ปูพื้นลามิเนต บริเวณโถงลิฟท์
อาคารเรียน ๑๑ ชั้น ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๓/๖๗) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดจำลองสถานการณ์การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต ในสภาวะฉุกเฉิน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
(๒๗/๓/๖๗) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยทรัยากรการเรียนรู้ แขวงดุสิต เขตดุสิต จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
(๒๗/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๗
(๒๖/๓/๖๗) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
(๒๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคา ระบบสัญญาณภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๓๐๕ ห้อง ๑๑๓๐๖ อาคาร ๑๑ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๑ - ๖๑๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร และห้องปฏิบัติการ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบสัญญาณภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตร์ ชั้น ๕ ของโรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๓/๖๗) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑๓๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
(๑๘/๓/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดซื้อชุดจำลองสถานการณ์ใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตในสภาวะฉุกเฉิน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด
(๑๘/๓/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อพัฒนาการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๖ รายการ
(๑๔/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเปลี่ยนอะไหล่ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
อาคารรักตะกนิษฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการจ้างออกแบบปรับปรุง กลุ่มอาคารเรียน, อาคารปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษา นครนายก และศูนย์การศึกษา ลำปาง จำนวน ๒๗ รายการ
(๑๔/๓/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ
(๑๔/๓/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงกลุ่มอาคาร,ศูนย์การเรียนรู้,อาคารปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในมหาวิทยาลัย สวนดุสิต,วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานครนายก และศูนย์การศึกษา ลำปาง จำนวน ๒๗ รายการ
(๑๓/๓/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ เครื่อง
(๑๓/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและป้ายไฟทางออก อาคาร ๓๑
และ LAB COM มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตรวจจับก๊าซรั่วแบบพกพา แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาคลุมถนนบริเวณส่วนพื้นที่รถส่งน้ำนมดิบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเพลทฆ่าเชื้อน้ำนมดิบ อาคารโรงงานอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแผ่นคอมโพสิต บริเวณตัวอาคารเรียน ๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเก็บตัวอย่างและศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคา ซื้อเครื่องวัดตัชนีความร้อนในบริเวณปฏิบัติงาน หรือสถานที่ทำงาน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องพักอาจารย์ ห้อง ๓๐๑/๑ อาคารปฏิบัติการ อาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องพักอาจารย์ ห้อง ๓๐๑ อาคารปฏิบัติการ อาหารนานาชาติศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้นี่งไอน้ำไฟฟ้ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องพักอาจารย์ ห้อง ๓๐๒ อาคารปฏิบัติการ อาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ สำหรับใช้งาน ณ อาคาร ACTIVITY ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะขาเหล็กพร้อมเก้าอี้ และตู้เอกสารล้อเลื่อนสำหรับห้อง LAB ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕o พรรษามหาวซิราลงกรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของที่ระลึก จำนวน 6 รายการ ในการออกบูธประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบ และรอบ ๔ กับ www.dek-d.com ในงาน Dek-D's TCAS Fair โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนคีย์การ์ดพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับห้องอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น ๕ โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีและติด INGJET พร้อมเคลือบ (ตามแบบ) ภายในห้องน้ำอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางด้วยแผ่นพลาสวูด และติดอิ้งเจ็ตลงบน
สติกเกอร์ PVC บริเวณอาคารเรียน 6 และอาคารเรียน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๓๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการเช่าเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี
(๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย อาคารลำพอง ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับหน่วยบริหารนวัตกรรม การวิจัยอาคารลำพอง ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียน
จำนวน ๑๐ ห้องและห้องประชุมชั้น  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒๓ รายการ
(๕/๓/๖๗) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เช่าเครื่องมัลติดีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี
(๑/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการโครงการจ้างปรับปรุงระบบ ปรับอากาศ สำหรับพื้นที่กิจกรรมเอนกประสงค์(Activity Space Center) ภายในชั้น ๓ และชั้น ๔ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (อาคารปฏิบัติการ อเนกประสงค์ธุรกิจการบิน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบำบัดอากาศและฆ่าเชื้อโรค ActivePure เพื่อนำไปติดตั้งณ อาคารเรียน ๓๑ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน ๙ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนชั้น ๖ และชั้น ๗ อาคารเรียน ๑๑ จำนวน ๗ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอกตัวอาคารและตีเส้นจราจรบริเวณลานจอดรถ
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องอาหารโฮมเบเกอรี่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุสื่อสาร Spender TC-๕M ระบบซิมการ์ด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์สำหรับจัดงานนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับห้องพักอาจารย์ อาคารเรียน ๑๑ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงและขาตั้งไมโครโฟน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และลงประชาสัมพันธ์ข่าวแบบออนไลน์ ของหนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัส – อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปัายอาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา ป้ายโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และป้ายหอมขจรฟาร์ม พร้อมติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตห้องปฏิบัติการ
ผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภคของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและรางระบายพื้นที่รับน้ำถังนม และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรือน (ห้องรับประทานอาหารครู) บริเวณชั้นล่างด้านข้างอาคารพจมาน ชินวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพื้น PU กันซึมดาดฟ้าอาคารโรงยิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ห้องเรียนอาคาร ๕ ห้อง ๕๖๕, ๕๖๖
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ช่าง (เหล็กและไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายต่างๆ พร้อมติดตั้ง และอิ้งเจ็ตลงบนสติกเกอร์ PVC ตามแบบสำหรับอาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกอคูมิเนียม ห้องพักชั้น ๓ จำนวน ๖ ห้อง อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ (ชาย) อาคาร One World Library ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบคุณภาพและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ศูนย์วิทยาศาสตร์และอาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ศูนย์อาหารดุสิตเอกพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวสแตนลส (ของเดิม) และย้ายเสายึดราวสแตนเลสโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับห้องประชุม SHARING ROOM ชั้น ๑ อาคาร One World Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นกระจกอลูมิเนียม และติดตั้งประตูม้วนไฟฟ้า อาคารเรียน ๑๑ ขั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ พื้นที่ส่วนผลิตอาหาร ศูนย์อาหารดุสิตเอกพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโรงจอดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๙๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดมีดและอุปกรณ์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๙๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคา หนังสือภาษาจีน (YCT STANDARD COURSE ๑) จำนวน ๒๘๑ เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำ ภายในห้องควบคุมระบบน้ำ ด้านหลังอาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ในการติดตั้ง บริเวณลานกิจกรรม ใต้อาคารเรียน ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังด้วยแผ่นพลาสวูดพร้อมอิ้งเจ็ต บริเวณโกดังลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕- พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนแบบมือถือ ชนิด Condenser และปรีแอมป์ Pure XLR Preamp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมผนังห้องพักอาคารจันทร์เจริญ จำนวน ๑๑ ห้อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแผ่นเมทัลชีท บริเวณแนวรั้วด้านหลัง อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน และวัสดุ –อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนอาคารเรียน ๕ จำนวน ๒ ห้อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบห้องเรียนออนไลน์และท้องประชุมออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น ๔ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตาอบไฟฟ้าไอน้ำและตู้วางเตาอบ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน สระว่ายน้ำและอาคาร ๖ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๓๐/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบน้ำร้อน อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๓๐/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องยิงวันที่ inkjet อาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Team Education เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางบริเวณทางแยก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างและงานอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มน้ำพุแบบมีทุ่นลอย และพัดลมโคจร ๑๘ นิ้ว (มี Remote)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่นูชา และชุดกราบลายจีน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxford Young Learners Placement Test (แบบทดสอบใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในห้องศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา (SDU EDU 4.0) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา ๘ เดือน
(๑๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดชุดวงโยธวาทิต โครงการกีฬาสีสาธิตละอออุทิศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน ๔ บูธ ในการออกบูธประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบ ๓ และรอบ ๔ กับ www.dek-d.com ในงาน Dek-D's TCAS Fair โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง สำหรับงานติดตั้งและซ่อมแซม
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนพร้อมอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสวน ณ บริเวณด้านข้างร้านกาแฟ ชั้น ๒ อาคาร One World Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้งานบริเวณห้องโถงชั้น ๓
ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังเก็บน้ำนมดิบ อาคารโรงงานแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อส่งน้ำดีจากมิเตอร์น้ำมายังถังพักน้ำ (ระบบดับเพลิง)อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงงานระบบแก๊ส อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำหรับห้องพักชั้น ๓ และชั้น ๔ จำนวน ๑๖ ห้อง ณ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระคิมซอฟ ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย "อาคารสวนแก้ว ๑ และ ๒" พร้อมติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมฝ้าเพดานและผนังห้องพร้อมทาสี ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น ๒ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณ์ไม้และไม้ดอก เพื่อนำมาตกแต่งบริเวณดาดฟ้าอาคารเรียน ๑, ด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขุดมีดและอุปกรณ์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๑๑๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขุดมีดและอุปกรณ์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๑๑๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๘๙ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนชั้น ๕ และชั้น ๖ อาคารเรียน ๑๑ จำนวน ๖ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความปลอดภัยระบบล่อฟ้าและทดสอบหัวล่อฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ สำหรับใช้งาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔
อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้งาน ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟท์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (L๓) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงทรัสอลูมิเนียมและอุปกรณ์ใช้สำหรับใช้ในงานกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ณ โรงยิมส์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางบริเวณอาคาร ๑๒ และอาคารสวนดุสิตโพล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนและวัสดุ อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ๑๑๑๘ อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาโครงเหล็กปิดทับด้วยแผ่นพลาสวูด พร้อมติดสติกเกอร์ PVC ป้ายบอกทางบริเวณอาคารเรียน ๑ และอาคาร ACTIVITY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงมอนิเตอร์ และโคมไฟ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังอลูมิเนียมบริเวณทางเข้าอาคารชั้น ๑ อาคารวิจิตรอาคารและบริเวณทางเข้าอาคารชั้น ๑ อาคารเรียน ๔ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย) พร้อมติดตั้ง และเปลี่ยนโคมไฟห้องประชุมชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำเหรียญ ๙o ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๐,๐๕๐ เหรียญ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังอลูมิเนียมบริเวณชั้น ๑ อาคารเรียน ๗
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับงานซ่อมแซม และจัดทำ BACKDROP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างและงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารกักเก็บน้ำ ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาอาคารแปรรูป ด้านหน้าอาคาร ชั้น ๑ และด้านหลังอาคาร ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งไมค์ประชุมระบบดิจิตอลภายในห้องประชุมย่อย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕0 พรรษา มหาวชิราลงกรณศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ครัวห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นพร้อมทาสีฝ้าเพดานและระบบแสงสว่างโถงทางเดิน ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในห้องศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๑ - ๕๐๐๖
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ (Turnitin) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายและขออนุญาตใช้ระบบบริหาร วารสารวิชาการ
ScholarOne สำหรับวารสาร ASEAN Journal of Education และวารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Sciences โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๙๕ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นยางภายในห้องศูนย์ออกกำลังกาย อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับ ขนิด ๓ กระบอกตารองรับเทคนิค พื้นหลังสว่างเฟสคอนทราสมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝาฟอยล์ บล็อกพิมพ์และม็อคอัพ
อาคารโรงงานอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (แท็บเล็ต) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๗
(๑๓/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (GCMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเสื้อพิมพ์ลายคอกลม โครงการกีฬาสีสาธิตละอออุทิศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับรองรับงาน ๙ ทศวรรษ การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๑๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างทำเหรียญ 90 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๐,๐๕๐ เหรียญ
(๗/๑๒/๖๖) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อและขออนุญาดใช้สิทธิ์โนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
ตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการซื้อและขออนุญาตใช้สิทธิใน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ (Turnitin) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนบัตรและวัสดุ - อุปกรณ์ในการติดตั้งสำหรับประตูเข้า-ออก อาคารเรียน 2 และอาคารวิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง สำหรับงานติดตั้งและซ่อมแซม ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง สำหรับงานติดตั้งและซ่อมแซม
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโซฟา ๒ ที่นั่ง สำหรับใช้งาน ณ Service Center ชั้น ๑
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออ่างล้าง ๒ หลุม แบบสแตนเลสพร้อมดำเนินการติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งห้องเก็บผลิตภัณฑ์แบบแช่เย็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง LAB ชั้น 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับขนิด ๓ กระบอกตารองรับเทคนิค พื้นหลังสว่างเฟสคอนทราสมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดถ่ายภาพจาก Inverted microscope มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนแบบผสมผสานของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๔ ห้อง โดยวิธีคัดเลือก
(๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าปู ปลอกหมอนหมอนใยสังเคราะห์ และผ้ารองกันเปื้อน อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ข้อมูลต่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ

 

งานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2244-5110-14 โทรสาร 0-2244-5115

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ