กองคลัง งานพัสดุ "มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการพึงพอใจ เป็นไปตามระเบียบ"

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและ e_bidding

(๑๔/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างปรับปรุงอาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมุนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๑๐/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองเพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑
(๗/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
(๖/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งแผงระแนงสระว่ายน้ำเด็ก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๘/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกและชุดอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในห้องสำนักงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งซุ้มมุ้งลวด ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบและวัสดุสำหรับดำเนินการโครงการพัฒนาอาหารจาก สมุนไพรและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการโครงการพัฒนาอาหารจากสมุนไพรและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ คลังสมอง พัฒนาท้องถิ่น(SDU Library & Co-Community Space Center) ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจ้างออก แบบงานปรับปรุงศูนย์เสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ตำบลสบตุ๋ย อำเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
(๑๗/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกั้นห้องแคนทีน โถง ๑ อาคารแฟชั่น วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกั้นอลูมิเนียมหน้าต่างบานเลื่อน อาคารอารยา สุขวงศ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๗๔ รายการ
(๑๖/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมอาหารและเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๑
(๑๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสำหรับดำเนินการโครงการส่งเสริมสยาม : ครัวของ แผ่นดินกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมสยรม:ครัวแผ่นดิน กระตุ้นการท่องเที่ยว จำนวน ๕ บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมสยรม:ครัวแผ่นดิน กระตุ้นการท่องเที่ยว จำนวน ๘ บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และชุดระบบ คืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อย่างง่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๑
(๑๒/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต๊นท์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพัดลม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ บริการ จำนวน ๖ ห้อง (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง
(๖/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยสอนห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๗/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมอาหารและเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๑
(๒๙/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๘/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล CINAHL Complete with Full package เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ ๒
(๒๗/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก ด้วยวิธีพิเศษ
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ และทำป้ายตั้งหน้าห้องสำนักโรงเรียนกฎหมาย และการเมือง (อาคารเรียน ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้อง ๑๑๓๐๑ พร้อมขนย้ายของจากศูนย์วิทยาศาสตร์ มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ คิมซอฟ เจอาร์ที ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น จำนวน ๖๖๗ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อกระดาษชำระ คิมซอฟ เจอาร์ที ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น จำนวน ๖๖๗ ลัง
(๒๒/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีห้องพักและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักนักศึกษา อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหรือจัดจ้างทาสีห้องพักและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักนักศึกษา อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์
(๒๒/๖/๖๑) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมอาหารและเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารโรงเรียน สาธิตละอออุทิศ (Skywalk) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๒/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งระบบเสียงประกาศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายอุปกรณ์เครื่องช่วยสอน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวกันตก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างโรงยิม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวท์บอร์ดและกระดานไม้ก๊อก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๖ ห้อง (เพิ่มเติม)
(๑๙/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ณ อาคารสำนักงาน อธิการบดีเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ณ อาคารสำนักงาน อธิการบดีเก่า
(๑๔/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง อาคารห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ คลังสมองพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน และจ้างออกแบบงานปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์การ เรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ งาน
(๑๓/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล CINAHL Complete with Full package เป็นระยะเวลา ๓ ปี
(๘/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคารฮาลาล ชั้น ๒ ห้องอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคารฮาลาล ชั้น ๒ ห้องอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๘/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและฉลากโภชนาการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาอาหารจากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามาตรฐาน GMP
(๗/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ
(๗/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑
(๖/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านแบบม้วน (ระบบโซ่ดึง) อาคารเรียนปฏิบัติการ เอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านแบบม้วน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโต๊ะนักเรียนสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติจ้างทำโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ชุด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง (อาคารเรียน ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
(๕/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม Conference๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้องประชุม Conference๑
(๔/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ อาคาร ๑๓ และอาครหอพัก ภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ อาคาร ๑๓ และอาคารหอพัก ภายในมหาวิทยาลัย
(๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตโอโซน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบ คอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้้ง ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑
(๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๔ (กรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๖/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบ กล้องวงจรปิดของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๑/๖/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งผ้าม่านม้วน จำนวน ๒๘ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๓๑/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ ห้องสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง (อาคารเรียน ๑)
(๓๑/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องผลิตโอโซน จำนวน ๒ เครื่อง ศูนย์นครนายก
(๓๑/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
(๓๐/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานติดตั้งผ้าม่านแบบม้วน(ระบบโซ่ดึง) อาคารเรียนเอนกประสงค์ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๕/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร
(๒๕/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรางน้ำสแตนเลสพร้อมปรับปรุงพื้นที่ ณ อาคารโฮมเบเกอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำรางน้ำสแตนเลสพร้อมปรับปรุงพื้นที่ ณ อาคารโฮมเบเกอรี่
(๒๕/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาอาหารจากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP
(๒๔/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโต๊ะนักเรียนสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้เตี้ย นาด ๓๐*๑๑๐*๙๐ ซม. จำนวน ๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อตู้เก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓ รายการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม
(๒๑/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒๑ รายการ
(๑๘/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง อพสธ. พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้
(๑๗/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑
(๑๑/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้งลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑
(๑๐/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีการคัดเลือก
(๙/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น อาคารหอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่อง ว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๙/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม มหกรรมเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน
(๘/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒๑ รายการ
(๗/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบน้ำดี อาคารแววเที่ยงธรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๔/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัตถุดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๕/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนการเรือน
(๓/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ออกแบบงานก่อสร้างพื้นที่เชื่อม ต่อระหว่างกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ(Skywalk) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(๓/๕/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ความ เป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
(๒๘/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งประตูม้วนสแตนเลส อาคาร ๕ และอาคารอนุบาลชนบท
(๒๘/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูม้วนสแตนเลส อาคาร ๕ และอาคารอนุบาลชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดป้ายห้องต่าง ๆ ของอาคารอารยา สสุขวงค์ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งระบบศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ณ อำเภอห้วยยอด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๒๖/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งกระจก อาคารเรียนปฏิบัติการ อาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๕/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายแบบแยกส่วน (๓ คลื่นความถี่)
(๒๕/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาอาหารจากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP
(๒๕/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้ัอมติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๓/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและฉลากโภชนาการจำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๐/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ "In Their Early Years" ระดับชั้นประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ "In Their Early Years" ระดับชั้นอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือ "In Their Early Years" ระดับชั้นประถม ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(๒๐/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือ "In Their Early Years" ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(๒๐/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๑
(๒๐/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ต้น ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน
(๑๙/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งฟื้นไวนิลลามิเนตระบบคลิปล๊อค หอพักชวนชม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
(๑๘/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไวนิลลามิเนตระบบคลิปล๊อค หอพักชวนชม ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๑๐/๔/๖๑)(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๔/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรายการครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรม การท่องเที่ยว(Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (จ้างทำครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ รายการ) ด้วยวิธคัดเลือก
(๔/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างวิเคราห์คุณค่าทางโภชนาการและฉลากโภชนาการ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๑๔/๒๕๖๑
(๔/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร ๑ และ ๒ จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้อง อาคารเรียน ๘ ห้อง ๘๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องพักอาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยว อาคาร ๓๒ ห้อง ๒๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องพักอาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยว อาคาร ๓๒ ห้อง ๒๐๕
(๒๙/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคาร ๑ และ ๒ จำนวน ๑๐ จุด
(๒๙/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างกั้นห้อง อาคารเรียน ๘ ห้อง ๘๕๒
(๒๙/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของห้องปฏิบัติการโรงงาน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่ได้รับตามมาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรม การผลิตเครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๑
(๒๙/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์ สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จัดซ์้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑
(๒๗/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ที่ได้รับมาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรมการผลิตเครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑
(๒๖/๓/๖๑)(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างวิเคราห์คุณค่าทางโภชนาการและฉลากโภชนาการ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๒๓/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อ ระบายน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑
(๒๒/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (ห้วยยอด) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning สำหรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(๑๙/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (ห้วยยอด) จำนวน ๓ ชุด
(๑๖/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ หมึกพิมพ์และเศษกระดาษ จากงานด้านสิ่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดแหล่งพลังงานลิฟต์ตัวที่ ๒ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงหลังคาและปูพื้นห้อง อาคาร ๔ และอาคาร ๗
(๑๔/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาและปูพื้นห้อง อาคาร ๔ และอาคาร ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างเหมาบริการกำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ หมึกพิมพ์ และเศษขี้กระดาษ จากงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
(๙/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑
(๘/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ตำบล ห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (เครื่องครัวสแตนเลส จำนวน ๑ งาน)
(๘/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดแหล่งพลังงานลิฟต์ตัวที่ ๑ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรี่ยนรวม, อาคารหอสมุด, อาคารวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนรวม, อาคารหอสมุด, อาคารวิทยบริการ
(๗/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงและขยายสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคาร ๑ ชั้น ๒
(๗/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและขยายสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำห้องพักขยะและขยายพื้นถนน อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
(๗/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๒ ชั้น ๑ เป็นห้องกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้ำ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ๑ งาน
(๗/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง เปลี่ยนชุดจ่ายพลังงานลิฟต์ ตัวที่ ๒ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๗/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียน ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ อาคารหอพัก ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการ จ้างวิเคราะห์คุณค่า ทางโภชนาการและฉลากโภชนาการ จำนวน ๑ งาน
(๖/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของห้องปฏิบัติการโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ที่ได้รับตามมาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรมการผลิตเครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๑
(๖/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ที่ได้รับตามมาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรมการผลิตเครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๑
(๖/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑
(๖/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ อาคารหอพัก ชั้น ๑
(๖/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียน ๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๕/๓/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะจัดทำซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๓/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดพิมพ์สูจิบัตรงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดพิมพ์สูจิบัตร กองพัฒนานักศึกษา
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต
(๕/๓/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียน ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๓/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดพิมพ์สูจิบัตรงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๓/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึก อบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๘ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่ ๙/๒๕๖๑
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียน ๑๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำห้องพักขยะและขยายพื้นที่ถนน อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๒ ชั้น ๑ เป็นห้องกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
(๕/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียน ๑๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒/๓/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง เปลี่ยนชุดจ่ายพลังงานลิฟต์ ตัวที่ ๑ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๘/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง กองอาคารสถานที่
(๒๘/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อำเภอห้วยยอด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๒๖/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ชุดผ้ากันเปื้อน พร้อมหมวก สำนักกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๖/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและ เครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี(จ้างทำห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานวิธีผลิตที่ดี GMP)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑
(๒๖/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและ เครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑
(๒๖/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและ เครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการเคมี(และกายภาพ)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๑
(๒๓/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ที่ได้มาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(๒๒/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก มหาวิทยาลัย สวนดุสิต
(๒๒/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดโครมาโตกราฟีแบบของเหลวภายใต้สภาวะแรงดันสูง (HPLC) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๑
(๒๒/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนและสารพันธุกรรมจากแผ่น get blot ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๑
(๒๒/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและ เครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการพัฒนาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (R&D)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๑
(๒๑/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรม อาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (จ้างทำครุภัณฑ์เครื่อง ครัวสแตนเลส สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร จำนวน ๑ งาน
(๑๙/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้้ง ตรัง ๑ งาน
(๑๙/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดอนุภาคระดับนาโนในเครื่องสำอางค์ (Nanoparticle size analyzer) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๑
(๑๙/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ภาพเซลล์(Cell imaging system) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑

(๑๘/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๕ ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๖/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของห้องปฏิบัติการโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ที่ได้มาตรฐาน GMP ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑๖/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ)

(๑๖/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๐ รายการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๖/๒/๖๑) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๐ รายการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

(๑๓/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๔ ศูนย์ลำปาง

(๑๓/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๔ ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๙/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Focus group เพื่อรวบรวมองค์ ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๕ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๙/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มเชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๕ ศูนย์ลำปาง

(๙/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๒ ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๙/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าในเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๕ ศูนย์ลำปาง

(๘/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Focus group เพื่อรวบรวมองค์ ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๔ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๘/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มเชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๔ ศูนย์ลำปาง

(๘/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๔ ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๘/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าในเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๔ ศูนย์ลำปาง

(๗/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Focus group เพื่อรวบรวมองค์ ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๓ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๗/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มเชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๓ ศูนย์ลำปาง

(๗/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๓ ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๗/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน และจัดซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ(Cab) จำนวน ๑ คัน

(๗/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๓ ศูนย์ลำปาง

(๖/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Focus group เพื่อรวบรวมองค์ ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๖/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มเชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๒ ศูนย์ลำปาง

(๖/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าในเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๓ ศูนย์ลำปาง

(๖/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๓ ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๖/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการโครงการพัฒนาเกษตรแปลใหญ่

(๖/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (เครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น,เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน, และลิฟต์โดยสาร) จำนวน ๓ รายการ

(๕/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าในเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๒ ศูนย์ลำปาง

(๕/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๒ ศูนย์ลำปาง

(๕/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๒ ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๕/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๒ ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Focus group เพื่อรวบรวมองค์ ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๑ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสัมภาษณ์กลุ่มเชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหารชนเผ่า กลุ่ม ๑ ศูนย์ลำปาง

(๒/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๑ ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๑ ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลชนเผ่าในเขตภาคเหนือ กลุ่ม ๑ ศูนย์ลำปาง

(๒/๒/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๑ ศูนย์ลำปาง

(๑/๒/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อน้ำยาทำความสะอาด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑/๒/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาห กรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ซื้อเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการป ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๐

(๓๑/๑/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑,๒ และ ชั้น ๕ อาคารเรียน ๗

(๓๑/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑,๒ และ ชั้น ๕ อาคารเรียน ๗

(๓๐/๑/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโครมาโตกราฟีแบบของเหลวใต้สภาวะแรงดันสูง (HPLC) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๑

(๓๐/๑/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนและสารพันธุกรรมจากแผ่น get blot ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๑

(๓๐/๑/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดอนุภาคระดับนาโนในเครื่องสำอางค์ (Nanoparticle size analyzer) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๑

(๓๐/๑/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ภาพเซลล์(Cell imaging system) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑

(๒๙/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก ใต้อาคารจอดรถ อาคาร ๓๑

(๒๙/๑/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีตพร้อมเคลือบน้ำยา ห้องระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๙/๑/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๙/๑/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพร้อมปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๙/๑/๖๑)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๙/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ

(๒๙/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตพร้อมเคลือบน้ำยา ห้องระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์วิทยาศาสตร์

(๒๙/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ทำป้ายพร้อมปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์

(๒๙/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

(๒๙/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๙/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการผลิตสื่อกรเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning สำหรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป:วิชาสัมคมอารยชน

(๒๙/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการพัฒนาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์(R&D)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)
(๒๙/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการเคมี(และกายภาพ)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)
(๒๙/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และการอนามัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)
(๒๙/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และการอนามัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานวิธีผลิตที่ดี(GMP)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)
(๒๕/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประชุมส่วนกลาง อาคาร ๑ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ อาคาร ๓ และห้องประชุมงานพัสดุ อาคาร ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ห้อง ๒๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายครุภัณฑ์พร้อมซ่อมแซม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ (ลานกิจกรรม อาคาร ๑)

(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ประชุมส่วนกลาง อาคาร ๑ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร ๓ และห้องประชุม งานพัสดุ อาคาร ๑๓

(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๗ รายการ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างขนย้ายครุภัณฑ์พร้อมซ่อมแซม ศูยน์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

(๒๕/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำหรับอาคารอนุบาลละอออุทิศ อาคารประถมศึกษาและอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

(๒๕/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำรถครัวเคลื่อนที่ผลิตอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๐
(๒๒/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการพัฒนาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์(R&D)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการเคมี(และกายภาพ)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการจุลชีวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานวิธีผลิตที่ดี(GMP)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๒๒/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๘ เดือน

(๑๘/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือ กลุ่ม ๕ ศูนย์ลำปาง

(๑๘/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงห้องผลิตและบริการอาหาร ศูนย์การห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

(๑๘/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องผลิตและบริการอาหาร ศูนย์การเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งป้ายอาคาร ๆ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องเรียนการเรียนรู้ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงสถานที่เตรียมการอบรม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการยภาพ จำนวน ๒ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๐
(๑๘/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานระบบ เครือข่ายแบบไร้สาย WLAN Controller) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
(๑๗/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการชั้น ๕ อาคารโรงแรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๗/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๕ อาคารโรงแรม

(๑๖/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดวิเคราะห์ภาพเซลล์ (Cell imaging system) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

(๑๕/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนา และการอนามัย (จ้างทำห้องผลิตและบริการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน ๑ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๐
(๑๕/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการโครงการพัฒนาอาหารและ เครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม)

(๑๒/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดโครมาโตกราฟีแบบของเหลวภายใต้สภาวะแรงดันสูง(HPLC) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

(๑๒/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนและสารพันธุกรรมจากแผ่น get blot ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

(๑๒/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องวัดอนุภาคระดับนาโนในเครื่องสำอางค์ (Nanopatcle size analyzet) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

(๑๐/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาพิเศษผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ตและ Wi-Fi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๐/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาพิเศษผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ Wi-Fi

(๑๐/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ร ห้องอบรมสัมมนา ชั้น ๕ โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง ณ ห้องสำนักงาน สำนักบริหารกลยุทธ์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๐/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการอาหาร โภชนาการและการอนามัย

(๑๐/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการอาหาร โภชนาการและการอนามัย

(๑๐/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ครัวสวนดุสิต

(๑๐/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานการยกระดับการผลิตและการประกอบวัตถุดิบอาหารเพื่อ พํฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(Food Tourise Innopolis) โดยวิธีคัดเลือก
(๑๐/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรม การท่องเที่ยว(Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและเคมีเบื้องต้น จำนวน ๒๖ รายการ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๘/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อตรวจสอบและเตรียมสถานที่ สำหรับการบริการด้านอาหาร และโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๘/๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ครัวสวนดุสิต

(๘/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและ ศูนย์ฝึกอบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๘ เดือน

(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรื้อถอนติดตั้งฝาผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ กองคลัง งานพัสดุ

(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนติดตั้งฝาผนัง หลังคาและฝ้าเพดาน อำเภอเมืองตรัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผสมอาหารและเตาอบ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการและการอนมัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายก)

(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดป้ายของอาคารต่าง ๆ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำแข็ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็งสำหรังห้องปฏิบัติการอาหาร ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น ๔

(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดทำห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น ๔

(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น ๔

๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น ๑ ทางเข้า Suan Dusit The Open จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๔/๑/๖๑)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น ๑ ทางเข้า Suan Dusit The Open จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งป้ายตามอาคารเรียน ห้องน้ำและอาคารหอประชุม อำเภอห้วยยอด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุง ประตูอลูมิเนียม และเปลี่ยนกระจกช่องแสง อำเภอเมืองตรัง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินท่อแก๊สหลังมิเตอร์มาถึงใต้เตา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงไฟรั้วและไฟถนน (ห้วยยอด) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งตามอาคารต่าง ๆ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องนอน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไวนิลลามิเนตระบบคลิปล๊อค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๙/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง บำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๙/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุสมาชิกวารสารพยาบาล จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๙/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ต่ออายุสมาชิกวารสารพยาบาล จำนวน ๑๐ รายการ สำนักวิทยบริการฯ

(๒๘/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมไอเย็นและเครื่องเป่ามือ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็น ภายในอาคาร ๒ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๘/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็น อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการฯ

(๒๖/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๒ รายการ

(๒๖/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

(๒๖/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับรองรับผู้เข้าอบรมในกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสร้างจ้างงานและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ในการผลิตอาหารชั้นสูง (Hi-end) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยว (Food tourism innopolis) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ครั้งที่ ๕

(๒๖/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับรองรับผู้เข้าอบรมในกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสร้างจ้างงานและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ในการผลิตอาหารชั้นสูง (Hi-end) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยว (Food tourism innopolis) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ครั้งที่ ๒

(๒๖/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๖/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๖/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๖/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ครัวประจำครัวสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๖/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำรถครัวเคลื่อนที่ผลิตอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๐
๒๕/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง Contact Center ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๕/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และการอนามัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการจุลชีวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๐
๒๕/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และการอนามัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานวิธีผลิตที่ดี(GMP))) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๐
๒๕/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการพัฒนาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์(R&D)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๐
๒๕/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมารตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการเคมี(และกายภาพ)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๐

(๒๕/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง Contract Center ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

(๒๕/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งปั้มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๕/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม(อาคาร ๒)

๒๕/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม (อาคาร ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๕/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งปั๊มสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทินย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒๒/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและระบบเครื่องทำน้ำเย็น อาคาร เครื่องปั้นดินเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๒/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและระบบเครื่องทำน้ำเย็น อาคารเครื่องปั้นดินเผา

๒๒/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ แผนกอนุบาล ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๒/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

๒๒/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักรวมสำหรับนักศึกษา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดำปาง ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐
๒๒/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๐
(๒๒/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ซื้อเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๐
(๒๒/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ จำนวน ๒ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๐
(๒๒/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและเคมีเบื้องต้น จำนวน ๒๖ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๐

(๒๒/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN Controller) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีการคัดเลือก

(๒๑/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๗ รายการ งานพัสดุ

(๒๑/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๒๐/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(Food Tourism Innopolis) (จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารและยก ระดับสินค้ามูลค่าสูง)
(๒๐/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขายและขออนุญาตใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ (Turn it in) เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๘/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริษัททัวร์แบบเหมาจ่ายในการศึกษาดูงานด้าน สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๘/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบริษัททัวร์แบบเหมาจ่ายในการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน

๑๘/๑๒/๑๒/๖๐) (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)(Draft) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างทำรถครัวเคลื่อนที่ผลิตอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๘/๑๒/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำรถครัวเคลื่อนที่ผลิตอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๘/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษาในด้าน อาหาร โภชนาการและการอนามัย (จ้างทำห้องผลิตและบริการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จำนวน ๑ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิหส์ (e-bidding)

(๑๕/๑๒/๖๐)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าโครงการสร้างซุ้มจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๕/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม โรงเรียนการเรือน

(๑๕/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดมีด เพื่อนำมาใช้ในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว อำเภอห้วยยอด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

๑๕/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดมีด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๕/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๓/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการประกอบอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๓/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการอาหาร โภชนาการและการอนามัย

(๑๓/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษาในด้าน อาหาร โภชนาการและการอนามัย (จ้างทำห้องผลิตและบริการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จำนวน ๑ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิหส์ (e-bidding)

(๑๒/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้ัอวัสดุสำหรับรองรับผู้เข้าอบรมในกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสร้างจ้างงานและพัฒนาบุคลากรที่มีความรใน การผลิตอาหารขั้นสูง(Hi-end) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยว (Food tourism innopolis) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

(๗/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฟิลเตอร์อลูมิเนียมและอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่รองรับน้ำและประตูเพื่อ แก้ปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๗/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเปลี่ยนฟิลเตอร์อลูมิเนียมและอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนรวม

(๗/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการจัดการน้ำเข้า-ออกพื้นที่รองรับน้ำและประตูน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี

(๗/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิมล์กรองแสง อาคารฮาลาล บริเวณห้องอาหาร ชั้น ๒ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำรถครัวเคลื่อนที่ผลิตอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๗/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ๑ งาน

(๗/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งฟิลม์กรองแสง อาคารฮาลาล บริเวณห้องอาหาร ชั้น ๒ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

(๖/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร อาคาร ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๖/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร อาคาร ๑๒

(๖/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับควบคุมการทำงานเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN Controller)
(๕/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้าน อาหาร โภชนาการและการอนามัย (จ้างทำห้องผลิตและบริการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จำนวน ๑ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิหส์ (e-bidding)

(๑/๑๒/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง การจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการพัฒนาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (R&D)

(๑/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องควบคุมลิฟท์ อาคารเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๒/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ อำเภอห้วยยอด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๓๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องควบคุมลิฟต์ อาคาร ดร.สุขม เฉยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

(๓๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ ที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

(๒๙/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา(SDU-EDU) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยวิธีคัดเลือก

(๒๙/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ตามาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

(๒๙/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อขายและขออนุญาตใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการคัดเลือก บทความวิชาการ(Turn It In) เป็นระยะเวลา ๑ ปี

(๒๘/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๘/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหนังสือจำนวน ๕๓ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒๗/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง การจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการเคมี และกายภาพ)

(๒๗/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์ตามาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

(๒๗/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม อาคาร ๒ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

(๒๗/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม อาคาร ๒ ชั้น ๓

๒๗/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๗/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูง ภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๗/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย (จ้างทำห้องผลิตและบริการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน ๑ รายการ

๒๓/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยว และบริการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๓/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งโครงป้ายสแตนเลสประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๓/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดตั้งโครงป้ายสแตนเลสประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองประชาสัมพันธ์

(๒๑/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดทำระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-bidding)

(๒๐/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ณ ห้องการเรียนรู้ ชั้น ๕ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๒๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง เตรียมสถานที่ในการอบรมให้พร้อมใช้งานสำหรับการอบรม ณ ห้องเรียนรู้ ชั้น ๕ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สำนักบริหารกลยุทธ์

๒๐/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักรวมสำหรับนักศึกษา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐

(๑๗/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างตกแต่งบูธนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ครั้งที่ ๙ ณ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

(๑๗/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการซื้อขายและขออนุญาตใช้สิทธิ์ใน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการคัดลอกบาทความทางวิชาการ (Turn It In)

(๑๖/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง ขอนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อง Generator ณ บริเวณภายในศูนย์ วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

(๑๕/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน ๑๐๐ ชุด ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีการคัดเลือก

(๑๔/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๔/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการโครงการจัดหาครุภัณฑ์ ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการและการอนามัย (จ้างทำห้องผลิตและบริการอาหาร ณ ศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน ๑ รายการ)
(๑๔/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการโครงการจัดหาครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑๔/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการจัดหาครุภัณฑ์ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(Food Tourism Innopolis) ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
(๑๐/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix จำนวน ๑ ระบบ

(๑๐/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบกันซึม ฟื้นดาดฟ้าและหลังคาบันได อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่แยก การเรือนและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำระบบกันซึม ฟื้นดาดฟ้าและหลังคาบันได อาคาร ๒

(๑๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารเอนกประสงค์ ฝึกปฏิบัติการอาหารของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีคัดเลือก

(๑๐/๑๑/๖๐)ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่แยกการเรือน และพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๐/๑๑/๖๐) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารหอพักรวมสำหรับนักศึกษา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๐/๑๑/๒๕๖๐) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๐/๑๑/๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(Food Tourism Innopolis) (จ้างทำงานยกระดับการผลิตและประกอบวัตถุดิบอาหารเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
  ข้อมูลต่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ

 

งานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2244-5110-14 โทรสาร 0-2244-5115

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ