"กลุ่มงานพัสดุ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 " We are ISO 9001 : 2000 Certified Supplies Office "มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการพึงพอใจ เป็นไปตามระเบียบ"

ข่าวสอบราคาและ e_Auction

(๒๕/๔/๒๕๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐๐ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๖๐
(๒๔/๔/๒๕๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐๐ ชุด ระยะเวลา ๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๖๐
(๒๔/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๔/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือ "In Their Early Yearly" ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(๑๙/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำภูเขาน้ำตก ศูยน์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน ๑ งาน
(๑๐/๔/๒๕๖๐) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง )(ครั้งที่ ๒)ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารโครงการประกวดราคา รายการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด ระยะเวลา ๔ ปี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ เลขที่...........
(๔/๔/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือ In Their Early Years ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(๓๑/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงแบบเขียนแบบ อาคารสำนักงานและที่พัก ๔ ชั้น ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๓๐/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ อพสธ.พศ.๒๕๖๐ กลุ่มงาน e-learning
(๓๐/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างทำตุ๊กตาหุ่นมือประกอบสื่อประกอบการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
(๒๙/๓/๒๕๖๐ ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจ้างหมาบริการล้างทำความสะอาดและรันระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารฮาลาลและอาคารแปรรูป วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีพิเศษ
(๒๙/๓/๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารโครงการประกวดราคา รายการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด ระยะเวลา ๔ ปี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ เลขที่...........
(๒๗/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำป้ายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๗/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งป้ายบอกทางออก ไฟฉุกเฉิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๗/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำปกปริญญา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(๒๔/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการจ้างจัดทำระบบค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันวิจัยและพัฒนา
(๒๔/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานเปลี่ยนท่อระบายน้ำ จากเครื่องสูบน้ำ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๓/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ค่าจ้างเหมางานปรับปรุงระบบน้ำเพื่อรองรับเพื่อการพัฒนาสู่ Clean and green University
(๑๘/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องปั่นตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ
(๑๗/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และสารเคมีดับเพลิง วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๑๗/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น อาคารศูนย์วัฒนธรรม
(๑๓/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(๑๓/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฎิบัติงานสำนักงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๐๐ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(๑๓/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อกับการเรียนรู้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองต้นแบบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๘/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายในอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยวิธีพิเศษ
(๒/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดทำเพลงประกอบสื่อประกอบการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
(๑/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน ๗ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๑/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๑/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำสี ทำผนัง ทำวงกบอลูมิเนียมพร้อมประตูบานเลื่อน บริเวณ ชั้น ๒ และชั้น ๓ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฮาลาล
(๑/๓/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำถุงพลาสติก สำนักกิจการพิเศษ
(๒๘/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดผ้าม่านม้วนชนิดทึบแสง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้องผู้อำนวยการกองกฎหมาย
(๒๘/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างตกแต่งบันได และราวกันตก วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคารฮาลาล
(๒๘/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย
(๒๑/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน ๑๐ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๑/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๑/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
(๒๐/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดตั้งห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสำหรับมหาวิทยาลัย (Green University) จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีตกลงราคาของหลักสูตคเทคโนโลยีเคมี
(๒๐/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ต่ออายุสมาชิกวารสารพยาบาล จำนวน ๑๐ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒๐/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหนังสือจำนวน ๕๖ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๘/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ กองคลัง งานพัสดุ
(๑๗/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ต่อสัญญาและอนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานข้อมูลทางการพยาบาล(ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) Package Clinical Key fo Nursuing และ Clinical Skill เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๖/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๑๕/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๕ รายการ คณะพยาบศาสตร์
(๑๐/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ จำนวน ๖ รายการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม
(๙/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหุ่นฝึกและอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ
(๘/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างกั้นห้องปฏิบัติการเครื่องมือตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน ศูนย์สิ่งแวดล้อม
(๗/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๗/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าห้องน้ำ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
(๑/๒/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๔ และ ชั้น ๕
(๒๔/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องอาหารครัวบ้านสวนดุสิต โครงการอาหารกลางวัน ๑
(๒๓/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๑/๑/๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๗/๒๕๕๙
(๒๐/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ทำถังขยะ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองต้นแบบ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
(๑๓/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน ๕ รายการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๑๑/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซื้อตู้เอกสาร ขนาด ๔๐x๘๐x๘๐ ซม. จำนวน ๑๔ ใบ
(๖/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำผนังกั้นห้อง อาคารสำนักงารมหาวิทยาลัย ชั้น ๔ และ ชั้น ๓
(๖/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเปลี่ยนรางน้ำ อาคาร ๔ ถึง อาคาร ๑๑
(๕/๑/๒๕๖๐) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง ของกองอาคารสถานที่
(๓๑/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
(๒๙/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม จำนวน ๕๐ เครื่อง
(๒๙/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารเรียน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
(๒๘/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาคารอนุรักษ์พระตำหนักฯ อาคารตึกใหญ่สวนดุสิต ๑ โดยวิธีตกลงราคา
(๒๘/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๗/๒๕๕๙
(๒๓/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมห้องเรียนเด็กอนุบาล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๓/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปูพื้น อาคารแฟชั่น (สำนักงาน) วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๓/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๗/๒๕๕๙
(๒๑/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดซากเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ
(๒๑/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการขายทอดตลาดรถยนต์จำนวน ๗ คัน
(๑๙/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๖/๒๕๕๙
(๑๕/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ (อาคารเรียน ๗) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๑๔/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน ๑ ระะบบ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๕/๒๕๕๙
(๘/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๖/๑๒/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงลิฟท์โดยสารหยุดรับ-ส่ง ๔ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง อาคาร ๗
(๓๐/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำสติกเกอร์ผ้า อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
(๒๙/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและทางเชื่อม อาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๖/๒๕๕๙
(๒๘/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม
(๒๘/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานวิทยาเขตและหอสมุด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ รายการ
(๒๔/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ(ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๖/๒๕๕๙
(๒๔/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรม และการเรียนรู้ของนักศึกษา (Activity Space Center) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๙
(๒๔/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดรงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๕/๒๕๕๙
(๒๓/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อกระดาษชำระ ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น จำนวน ๒๒๗ ลัง ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร ศูนย์การเรียนระนอง ๒ และศูนย์การเรียนรางน้ำ
(๒๓/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดทำบัตรบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๑/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเขียนแบบสภาพปัจจุบันและแบบบูรณะ พระตำหนักเยาวภา
(๒๑/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ (อาคารเรียน ๗) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๒๑/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาเช่าใช้เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ รายการ
(๑๖/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา
(๑๖/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจริยะ (Smart Classroom) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๕/๒๕๕๙
(๑๕/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๑๕/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) การประกวดราคางาน งานปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๑๕/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓๒ ชุด โดยวิธีพิเศษ
๑๕/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์ผ่านระบบเครือช่าย IP Phone เพื่อการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต ของอาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีตกลงราคา
(๑๔/๑๑/๒๕๕๙)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๓/๒๕๕๙
(๑๔/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อโซฟาและสตูลที่นั่ง จำนวน ๔ รายการ
(๑๑/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่๔" สถาบันวิจัยและพัฒนา
(๑๐/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อถังดับเพลิง Low Pressure Water mist ชนิด ABFFC ขนาด ๑๐ ปอนด์ Class ABCK พร้อมตู้ ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๑๐/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพ LED ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
(๑๐/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๖๗ รายการ
(๑๐/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อถังขยะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๑๐/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพ LED ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
(๐๙/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งพรมห้องสำนักงานหลักสูตรการท่องเทียว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๐๙/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมทำสีปะผุรถบัส หมายเลขทะเบียน ๔๑-๕๔๕๐ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๐๙/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) (Draft) และ (ร่าง) เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจริยะ
(Smart Classroom) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่....
(๐๗/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๒
(๐๗/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ของนักศึกษา (Activity Space Center) แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๔/๒๕๕๙
(๐๔/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๐๒/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๐๒/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นโรงผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับห้องทดลองวิทยาศาสตร์และการบริโภค วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๐๒/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ กองคลัง กลุ่มงานพัสด
(๐๑/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำรหับเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสำนักงาน
(๐๑/๑๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรม และการเรียนรู้ของนักศึกษา (Activity Space Center) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน+ตู้สำหรับตรวจการได้ยิน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและระบบปรับอากาศหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ
(๒๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจริยะ (Smart Classroom) โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒๖/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๙ รายการ กองคลัง (กลุ่มงานพัสดุ)
(๒๕/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำป้ายจราจร และป้ายบอกทาง กองอาคารสถานที่
(๒๕/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๒/๒๕๕๙
(๒๕/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
(๒๑/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ่ายค่าสมาชิกในการใช้ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ IQ Newsclip ระยะเวลา ๑ ปี
(๒๑/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม อาคารเรียน ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๑/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาเช่าใช้เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
(๒๑/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าใช้เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
(๒๐/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเข้า-ออก งานยานพาหนะ และตู้จัดเก็บลูกกุญแจอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๐/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๐/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) (Draft) และ (ร่าง) เอกสารการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรม และการเรียนรู้ของนักศึกษา (Activity Space Center) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๑๙/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน/โปรตีนในอาหารผลิตภันฑ์และสิ่งแวดล้อม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๑๙/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน สำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๙/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๙/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารประถมศึกษา (อาคารเรียน ๗) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๙/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างทำแผงกันตกเพื่อความปลอดภัย หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๑๙/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมสันทนาการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๙/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๓/๒๕๕
(๑๙/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนาประสาทสัมผัส สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน
(๑๙/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์เพื่อห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการบริโภค วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด
(๑๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างฉีดซ่อมรอยแตกร้าวบ่อลิฟต์ อาคาร ๒
(๑๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อถังดับเพลิง Low Pressure Water mist ขนาด ๑๐ ปอนด์ Class ABCK พร้อมตู้ ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)
(๑๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นโรงผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับห้องทดลองวิทยาศาสตร์และการบริโภค วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๑๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ อาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๑๕/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารบูรณาการเรียนร่วม (อาคารเรียน ๓๒) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๕/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำรวม ภายในอาคารเรียนและห้องน้ำบริเวณภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๔/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๓/๒๕๕๙
(๑๔/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๑๔/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณะครุศาสตร์
(๑๔/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ
(๑๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำเด็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษฯ
(๑๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Spectrophotometer จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์สิ่งแวดล้อม
(๑๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ห้องหลักสูตรการศึกษาพิเศษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๑๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้ายทาองออกฉุกเฉิน (Exit Sign) LED แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๑๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้าง เทท้าย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน
(๑๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารเรียน ๑ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๑๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องเรียนรวมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๑๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาและระบบกันซึม อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อาคารเรียน ๑๐) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๒/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๑/๒๕๕๙
(๑๑/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นโรงผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับห้องทดลองวิทยาศาสตร์และการบริโภค วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๑๑/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายโรงงานอุตสาหกรรม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด
(๑๑/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเพื่อส่งเสริมด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (อาคารเรียน ๑) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๑/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ำ และประตูน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๑๑/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน(Emergency Light) LED พร้อมระบบทดสอบอัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
๑๐/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๑๐/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและระบบปรับอากาศหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ
(๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (หลังเก่า) อาคาร ๒/๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ
(๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย อาคารเรียนเอนกประสงค์(อาคารเรียน ๙) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ
(๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดากลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๒/๒๕๕๙
(๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องสำนักงาน อาคารเรียน ๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาและปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๗/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องศิลปะและห้องสอนเสริมสำหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๖/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำสติกเกอร์บอกทาง และป้ายบอกชั้นลิฟท์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
(๖/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน อาคารเรียน ๑๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๖/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและรอยรั่วซึม อาคารมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๖/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนรวม คณะครุศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๖/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารเรียน ๘ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๖/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารการประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๔/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติค่าจ้างทำของเล่นจากไม้ จำนวน ๑๐ ชุด
(๔/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงหลังคาและระบบปรับอากาศหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่องสร้างศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางการ ศูนย์นครนายก ตำบลวงกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๐/๒๕๕๙
(๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๒/๒๕๕๙
(๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
(๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน/โปรตีนในอาหารผลิตภันฑ์และสิ่งแวดล้อม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๓/๑๐/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๓๐/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารหอสมุด
(๓๐/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนาประสาทสัมผัส สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน
(๓๐/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม อาคารเรียน ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๓๐/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๓๐/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน สำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๓๐/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารประถมศึกษา (อาคารเรียน ๗) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๙/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ อาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๙/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารบูรณาการเรียนร่วม (อาคารเรียน ๓๒) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๙/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างทำแผงกันตกเพื่อความปลอดภัย หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๒๙/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำรวม ภายในอาคารเรียนและห้องน้ำบริเวณภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๙/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเข้า-ออก งานยานพาหนะ และตู้จัดเก็บลูกกุญแจอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๙/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
๒๙/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงห้องน้ำรวม ภายในอาคารเรียนและห้องน้ำบริเวณภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒๘/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายแบบไร้สาย (Wlan Control) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีพิเศษ
๒๘/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต Microsoft Value Subscription for Education Solutions(OVS-ES) จำนวน ๕๐๐ Licenses โดยวิธีพิเศษ
(๒๘/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์เพื่อห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการบริโภค วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด
(๒๘/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมสันทนาการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๘/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้ายทาองออกฉุกเฉิน (Exit Sign) LED แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๘/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้าง เทท้าย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน
(๒๘/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ห้องหลักสูตรการศึกษาพิเศษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๘/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อม เปลี่ยนหลังคาและระบบกันซึม อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อาคารเรียน ๑๐) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๘/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องเรียนรวมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๘/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ
(๒๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) การประกวดราคางาน งานปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารการประถมศึกษา (อาคารเรียน ๗)
(๒๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน สำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning
(๒๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(๒๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม อาคารเรียน ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๒๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำแผงกันตกเพื่อความปลอดภัย หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพ
(๒๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนาประสาทสัมผัส สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ งาน
(๒๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ อาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด
(๒๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเข้า-ออก งานยานพาหนะ และตู้จัดเก็บลูกกุญแจอัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(๒๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์เพื่อห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการบริโภค วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด
(๒๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อถังดับเพลิง Low pressure water mist ชนิด ABFFC ขนาด ๑๐ ปอนด์ Class ABCK พร้อมตู้ ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน(Emergency Light) LED พร้อมระบบทดสอบอัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน+ตู้สำหรับตรวจการได้ยิน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายโรงงานอุตสาหกรรม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเพื่อส่งเสริมด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (อาคารเรียน ๑) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๓/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ(Backup Server) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีพิเศษ
(๒๓/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก (Data Center) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีพิเศษ
(๒๓/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีพิเศษ
(๒๓/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน อาคารเรียน ๓ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๓/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ำ และประตูน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วิทยาเขตสุสพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๒๓/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาและปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๓/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องศิลปะและห้องสอนเสริมสำหรับเด็กพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๓/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ของนักศึกษา (Activity Space Center)
(๒๒/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย อาคารเรียนเอนกประสงค์ (อาคารเรียน ๙) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๒/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (หลังเก่า) อาคาร ๒/๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๒/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงานอาคารเรียน ๑๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๒/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ฯ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๒/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนในมหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องวิเคราะห์ในโตรเจน/โปรตีนในอาหารผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานซ่อม เปลี่ยนหลังคาและระบบกันซึม อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อาคารเรียน ๑๐)
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงห้องศิลปะและห้องสอบเสริมสำหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย อาคารเรียนเอนกประสงค์ (อาคารเรียน ๙)
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง สองราคาจ้างปรับแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑ รายการ
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงพื้นห้องเรียนและห้องจัดกิจกรรม อาคารเรียนเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการ การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงห้องเรียนและสำนักงาน อาคารเรียน ๓
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ำ และประตูน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานก่อสร้างศาลาและปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงห้องเรียน อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (หลังเก่า) อาคาร ๒/๒ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงอาคารเรียนและสำนักงาน อาคารเรียน ๑๓ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและรอยรั่วซึม อาคารมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนรวม คณะครุศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๑/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารเรียน ๘ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๙/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๙/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อถังดับเพลิง Low pressure water mist ชนิด ABFFC ขนาด ๑๐ ปอนด์ Class ABCK พร้อมตู้ติดตั้ง ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมร เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ ชุด
(๑๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงลานกิจกรรมสันทนาการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณะครุศาสตร์
(๑๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อถังดับเพลิง Low pressure water mist ชนิด BFFC ขนาด ๑๐ ปอนด์ Class ABCK พร้อมตู้ติดตั้ง ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ ชุด
(๑๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อชุดอุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน(Emergency Light) LED พร้อมระบบทดสอบอัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ ชุด
(๑๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและรอยรั่วซึม อาคารมหาวชิราลงกรณ
(๑๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารเรียน ๘ คณะครุศาสตร์
(๑๖/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงห้องเรียนรวม คณะครุศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
(๑๕/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องระบายโรงงานอุตสาหกรรม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด
(๑๓/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องเข้าเล่มไสกาว ๔ หัว BQ-470 เพื่อผลิตตำราเรียนและงานวิชาการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด
(๑๒/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ของหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม
(๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดทดลองสนามแม่เหล็กของขดลวดเดี่ยวและตามกฎของบีโอต์-ซาวาร์ต ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดทดลองวงจรบริดจ์ ของวีตสโตน ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดทดลองกฎการชนกัน(รางลม) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดทดลองเรื่องโมเมนต์ความเฉื่อยและการสั่นแบบบิดตัว ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อชุดทดลองศักย์คูลอมบ์และสนามคูลอมบ์ของโลหะทรงกลม ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อกล้องดูดาว ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องชั่ง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(๗/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์
(๕/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซื้อเก้าอี้สแตนเลส,เก้าอี้ขาเหล็ก,ตู้ใส่เอกสาร จำนวน ๓ รายการ
(๕/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารแฟชั่น ชั้น ๑ เป็นห้องสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๕/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารแฟชั่น ชั้น ๑ เป็นห้องสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๕/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ศูนย์นครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๐/๒๕๕๙
(๒/๐๙/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
(๒๙/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร (ไม่รวมอะไหล่) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๙/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ศูนย์นครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่............
(๒๔/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ก่อสร้างศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ศูนย์นครนายก ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
(๒๔/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหรือจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น ศูนย์การเรียนระนอง ๒
(๑๙/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหรือจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น ศูนย์การเรียนระนอง ๒
(๑๗/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซื้อเก้าอี้สแตนเลส,เก้าอี้ขาเหล็ก,ตู้ใส่เอกสาร จำนวน ๓ รายการ
(๑๗/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบันทึกระบบกล้องวงจรปิดภายใน
(๑๖/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๑๕/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้อง ๒๒๒ อาคาร ๒ จำนวน ๑๒ รายการ
(๑๕/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑๑ รายการ
(๐๘/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๐๕/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้อง ๓๑๑๐๒ และ ๓๑๑๐๓ จำนวน ๑๕ รายการ
(๐๕/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๔๔ และอาคาร ๔๕ (บ้านเขียว,บ้านชมพู) จำนวน ๑๔ รายการ
(๐๔/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ
(๐๔/๐๘/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปูพื้นพร้อมติดตั้งกระดาษปิดผนังและผ้าม่าน ห้อง ๒๒๘ จำนวน ๓ รายการ
(๒๙/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร อาคารแววเที่ยงธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๖/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ รายการ
(๒๕/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายในอาคารเอนกประสงค์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ จุด
(๒๕/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ของนักศึกษา Activity Space Center แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคา จำนวน ๑ รายการ
(๒๒/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์การเรียนระนอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๒/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องวิทยบริการ และห้อง Mock up room ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์หัวหิน จำนวน ๒๕ รายการ
(๒๒/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชั้น ๔ จำนวน ๑๒ รายการ
(๒๑/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๑/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอาคารโถงกิจกรรมชั้น ๑ อาคารธุรกิจการบิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๑๕/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
(๑๕/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งแผ่นวัสดุอะคูสคิคซับเสียง Cylence Expert Zandera จำนวน ๖ รายการ
(๑๔/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งม่านพับพร้อมราง อาคารปฐมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑๑ รายการ
(๑๓/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติจัดทำห้องบริการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง (โครงการที่ ๒)
(๑๔/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารปฏิบัติการศึกษาปฐมวัย ชั้น ๒ และ ชั้น ๔ จำนวน ๕ รายการ
(๑๓/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง (โครงการที่ ๒)
(๔/๐๗/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องงปฏิบัติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๙/๒๕๕๙
(๒๙/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการสวนดุสิต "ครัวของแผ่นดิน" กิจกรรมที่ ๓ การอบรมและการจัดนิทรรศการครบเครื่องการเรือน
(๒๙/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการสวนดุสิต "ครัวของแผ่นดิน" กิจกรรมที่ ๓ การอบรมและการจัดนิทรรศการครบเครื่องการเรือน
(๒๙/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซ่อมแซมลิฟต์ขนส่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
(๒๙/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซ่อมแซมลิฟต์ขนส่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
(๒๗/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งม่านปรับแสง อาคารเรียน ๓๒ จำนวน ๘ รายการ
(๒๖/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒๐ รายการ
(๒๔/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจ้างออกแบบงานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอาคารโถงกิจกรรมชั้น ๑ อาคารธุรกิจการบิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกเโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๔/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารและทางเชื่อมอาคารโครงการปฏิบัติการวิชาชีพ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๔/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ของนักศึกษา Activity Space Center แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
(๒๔/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจ้างออกแบบงานปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กระดับประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
(๒๔/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งผ้าม่าน ศูนย์ลำปาง จำนวน ๑๑ รายการ
(๒๔/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบงานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอาคารโถงกิจกรรมชั้น ๑ อาคารธุรกิจการบิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๒๔/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารแฟชั่น ชั้น ๒ เป็นห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๓ รายการ
(๒๔/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำวน ๑๕ เครื่อง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
(๒๒/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายในอาคารเอนกประสงค์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหามหานคร จำนวน ๒๐ จุด เลขที่ ๑/๒๕๕๙
(๒๐/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร ๑๐ ชั้น ๔ และชั้น ๕ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีตกลงราคา
(๑๔/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑๖ รายการ
(๙/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายในอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๒๐ จุด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีสอบราคา
(๘/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งผ้าม่าน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๓ (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ
(๗/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อน้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนรู้ของนักศึกษา Activity Space Center แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ
(๘/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องงปฏิบัติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๙/๒๕๕
(๓/๐๖/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการสืบค้นข้อมูลส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๓๐๖ ชุด ระยะเวลา ๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท ๘/๒๕๕๙
(๓๑/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างสำรวจอาคารเรือนรับรอง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๓ รายการ
(๓๑/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ำชั้น ๒,๓,๔ จำนวน ๗ รายการ
(๓๑/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดต้้งผ้าม่าน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๒ และ ชั้น ๔
(๓๑/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องงปฏิบัติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
(๓๑/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างสำรวจอาคารเรือนรับรอง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๓ รายการ
(๓๑/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดต้้งพรมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๕ ห้องประชุมใหญ่ จำนวน ๑ รายการ
(๓๑/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้า ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ
(๓๑/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
(๒๗/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อกล้องจับภาพห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๕
(๒๗/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ อาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑๒ รายการ
(๒๗/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมบริการทำความสะอาด อาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ
(๒๗/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งฟิลม์กรองแสงอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๔ ชั้น (เพิ่มเติม)
(๒๔/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อโต๊ะจัดเลี้ยงเอนกประสงค์ จำนวน ๑๖ ตัว วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๑๗/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้ง Air Chamber ชั้น ๒ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ รายการ
(๑๗/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์โดยสารอาคาร ๗ จำนวน ๙ รายการ
(๑๓/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสำนักงาน
(๒/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อสร้างคลังข้อมูลสำหรับการศึกษาปฐมวัย ค่าจ้างเหมาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นและแปลภาษา
(๒/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างกั้นผนังอลูมิเนียมและแผงกั้นนก อาคารอารยา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒/๐๕/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง อนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ กองคลัง (กลุ่มงานพัสดุ)
(๒๙/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ขวด PVC พร้อมฝาขนาด 30 ml จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ขวด พร้อมสกรีนและแม่พิมพ์
(๒๙/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓๐ ชุด โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง
(๒๗/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำพร้อมติดตั้งราวกั้นสแตนเลสทางเดินอาคาร ๕ และติดตั้งพัดลมดูดอากาศห้องน้ำ อาคาร ๗
(๒๖/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหนังสือ จำนวน ๘๙ รายการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๖/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการสืบค้นข้อมูลส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๓๐๖ ชุด ระยะเวลา ๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท ๘/๒๕๕๙
(๒๕/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งผ้าม่าน ห้องสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐ รายการ
(๒๒/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างสำรวจอาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๕ รายการ
(๒๒/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคาร ๕ ชั้น ๑ จำนวน ๒๑ รายการ
(๒๒/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมบ่อพักน้ำ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๔ รายการ
(๒๑/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง
(๑๘/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างสูบตะกอนลอยและไขมันจากบ่อดักไขมัน
(๑๑/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเภท เครื่อยย่อยอัตโนมัติ ใช้พลังงานไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหาร
(๑๑/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการ จัดพิมพ์หนังสือ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
(๑๑/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเปลี่ยนพื้นไวนิลลามิเนตระบบคลิปล๊อค ๒๒๑/๑,๒๒๓ และห้องอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒ จำนวน ๑ รายการ
(๑๑/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสระว่ายน้ำ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน ๑ รายการ
(๑๑/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำดีสำหรับรดต้นไม้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๒ รายการ
(๘/๐๔/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่าน สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจำนวน ๑๖ รายการ
(๓๑/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีพิเศษ
(๓๑/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีพิเศษ
(๓๐/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๗/๒๕๕๙
(๒๔/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร ๓๒ จำนวน ๔ รายการ
(๒๔/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร ๑๑ จำนวน ๖ รายการ
(๒๔/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการสืบค้นข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๓๐๖ ชุด ระยะเวลา ๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๒๓/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์มินิบัสโดยสาร จำนวน ๑ คัน,รถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน
(๑๗/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสารอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ ๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์
(๑๖/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๗/๒๕๕๙
(๑๕/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ห้อง Hall ๔ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
(๑๑/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๑๑/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง
(๓/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสืบค้นข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๓๐๖ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ(อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สูง ๗ ชั้น) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖/๒๕๕๙
(๑/๐๓/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์มินิบัสโดยสาร จำนวน ๑ คัน รถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน ๒ คัน
(๒๙/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๕๙
(๑๙/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรม ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓/๒๕๕๙
(๑๑/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือดผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ(อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สูง ๗ ชั้น) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖/๒๕๕๙
(๑๑/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือดผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๕๙
(๘/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ รายการ
(๔/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๙
(๔/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ผลิตข้อสอบประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ซื้อวัสดุ กระดาษ ๘๐ แกรม) ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
(๔/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๓๑ ห้อง ๓๑๑๐๖ และ ห้อง ๓๑๓๐๕ จำนวน ๒ เครื่อง
(๑/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือดผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารเอนกประสงค์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๕/๒๕๕๙
(๑/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือดผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการฮาลาลและศูยน์ฝึกอบรมอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓/๒๕๕๙
(๑/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคารายการซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคารเอนกประสงค์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๕/๒๕๕๙

(๑/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย์วิทยา สูง ๗ ชั้น) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖/๒๕๕๙

(๑/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคารายการจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๕๙
(๑/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓/๒๕๕๙
(๑/๐๒/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งแผ่นแมททัลชีสหลังคาทางเดิน อาคารสวนแก้ว ๒ และติดตั้งกันสาด อาคาร ดร.สุขุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๙/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในห้องสมุดของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
(๒๖/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเปลี่ยนพื้นไวนิลลามิเนตระบบคลิปล๊อค ๒๒๒/๑,๒๒๓ และห้องอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒ จำนวน ๑ รายการ
(๒๖/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อหุ่นจำลองและอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๓ รายการ
(๒๒/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกรียติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ สูง ๗ ชั้น) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๒/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือดผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๙
(๒๒/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) การประกวดราคางานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย์วิทยา สูง ๗ ชั้น) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๒๒/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารรายการจัดจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๒๒/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารรายการซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๒๒/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)(ครั้งที่ ๒) และ (ร่าง) เอกสารงานซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคารเอนกประสงค์ ๑ ระบบ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๑๙/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งแผ่นแมททัลซีสหลังคาทางเดิน อาคารสวนแก้ว ๒ และติดตั้งกันสาด อาคาร ดร.สุขุม สุพรรณบุรี
(๑๘/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑๘/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๕/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๙
(๑๑/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(๐๘/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซ่อมป้ายภายในศูนย์วิทยาศาสตร์
(๐๘/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมกล่องไฟชื่ออาคารและป้าย อาคารพลศึกษา อาคาร ๓๒ อาคาร ๑ อาคาร ๑๑ และคณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ
(๐๘/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๙
(๐๔/๐๑/๒๕๕๙) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๒๕/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (IP Phone) เพื่อการสื่อสารทางเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๓/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔๒ รายการ
(๒๓/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๑ รายการ
(๒๒/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๒๑/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบันิการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) เลขที่ ๕/๒๕๕๘
(๑๗/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการซื้อครภัณฑ์สำรวจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๗/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
(๑๗/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๗/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคารายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้า ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) เลขที่ ๕/๒๕๕๘
(๑๗/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อถุงบรรจุขยะสีดำ จำนวน ๓ รายการ
(๑๗/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจัดซื้อหุ่นจำลองและอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๓ รายการ
(๑๕/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓
(๑๑/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงหอพักและโกดัง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๑/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๑/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบสอบราคารายการจ้างปรับปรุงหอพัก ๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๙/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณซ่อมทำสีปะผุรถบัส หมายเลขทะเบียน ๔๑-๕๓๑๕ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๘/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพัก ๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๘/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง การแข่งขันกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยทยาลัยสวนดุสิต
(๘/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองประชาสัมพันธ์
(๘/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหรือจัดจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอ และ ห้องบันทึกเสียง ศูนย์การเรียนระนอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๘/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์ภายในอาคาร ๑ ชั้น ๑ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพิ่มเติม โดยวิธีการตกลงราคา
(๑/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร ๗ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารชนบท แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๔/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรทัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (IP Phone) เพื่อการสื่อสารทางเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๓/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคาร ๕ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๓/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ
(๓/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบสอบราคารายการจ้างปรับปรุงพื้นที่และบริเวณภายใน ศูนย์การเรียนระนอง ๒ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคารเอนกประสงค์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๒/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาแจ้งให้ทำสัญญาจ้างปรับปรุงสโมสรอาจารย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารรายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ(ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๑/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างทำระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและผนังอาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑/๑๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องน้ำรวมลานโพล แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๗/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงบริเวณและอาคารประกอบโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ รายการ
(๒๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการการโรงแรม ๓ ห้อง แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๔/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟล์วอลล์(Firewall) ยี่ห้อ Palo Alto รุ่น PA-5050 เพื่อรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีพิเศษ
(๒๔/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ คณะพบาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๔/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหุ่นจำลองและอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๓ รายการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๔/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างทำโปรแกรมระบบเงินเดือน
(๒๔/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องน้ำและระบบประปาสุขาภิบาล อาคารเรียน ๗ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเขียนแบบภาพทัศนียภาพ และเฟอร์นิเจอร์ ห้องอาหาร,ห้องประชุม,ห้องพัก,โถงพักคอยและบริการลูกค้า โถงทางเดินประจำชั้นและสำนักงาน อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาล และศูนย์ฝึกอบรมอาคาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๑๘/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย(IP Phone) เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารทางเสียง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยวิธีสอบราคา
(๑๖/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและบริหารจัดการระบบเครือช่ายอินเทอร์เน็ต(Proxy Server) พร้อมการติดตั้ง รวม ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๕๘
(๑๔/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารหอพัก แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงทางเดินหน้าอาคาร ๑๑ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๓/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือช่ายหลัก(Core Switch) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีพิเศษ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงทาสีอาคารหอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงพื้นที่และบริเวณภายใน ศูนย์การเรียนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงพื้นที่และบริเวณภายใน ศูนย์การเรียนระนอง ๒ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคาร ๕ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังอาคาร ๗ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างงานติดตั้งโคมไฟถนน LED ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดสุิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนประถม ชั้น ๓ และชั้น ๔ อาคาร ๓๑ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๐/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงหลังคา อาคารเรียน ๑๓ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๙/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อกระดาษชำระ ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น จำนวน ๖๖๕ ลัง ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง ๒ และศูนย์การเรียนรางน้ำ
(๙/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓
(๙/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นชั้นลอยและฝ้าเพดานห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๙/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงหอพักและโกดัง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๙/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงสโมสรอาจารย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๙/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างทำระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและผนังอาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๘/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศระบบทำความเย็นด้วยน้ำ (Chiller) อาคารเรียน ๓๒ และอาคารสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๖/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๖/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Fire Wall) แบบ IPS/IDS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีพิเศษ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำเด็ก แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงบริเวณและอาคารประกอบโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ รายการ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารชนบท แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องน้ำและระบบประปาสุขาภิบาล อาคารเรียน ๗ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องน้ำรวมลานโพล แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการการโรงแรม ๓ ห้อง แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงหอพัก ๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงหอพัก ๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงอาคารเรียน บ้านเขียว บ้านชมพู แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๕/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียน ห้อง ๑๓๓๐๑ ๑๓๓๐๒ และ ๑๓๓๐๓ อาคาร ๑๓ แขวดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๔/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อตู้แช่แข็ง -๔๐ องศาเซลเซียส
(๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานภายในห้องสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๕ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี โดยวิธีพิเศษ
(๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนะนำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี ๒๕๕๘
(๒/๑๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพิมพ์ คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๓๐/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงสโมสรอาาจารย์ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๓๐/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพิมพ์ใบแสดงผลการศึกษา(ฉบับภาษาไทย),(ฉบับภาษาอังกฤษ) และใบรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาไทย),(ฉบับภาษาอังกฤษ) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย
(๒๙/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างทำระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและผนัง อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แขวงดุสิต เชตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๙/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๑ รายการ
(๒๙/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารหอพัก แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๙/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรฯ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๙/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องน้ำรวมลานโพล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ

(๒๘/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงอาคารขงจื่อ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเออเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ

(๒๘/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงบริเวณและอาคารประกอบ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ รายการ

(๒๘/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องน้ำและระบบประปาสุขาภิบาล อาคารเรียน ๗ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๘/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๗/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงทางเดินหน้าอาคาร ๑๑ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๗/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงทาสีอาคารหอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ
(๒๗/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๖/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi ระยะเวลา ๑๐ เดือน
(๒๖/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงปฏิบัติการการโรงแรม ๓ ห้อง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๖/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๖/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นชั้นลอยและฝ้าเพดานห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างงานติดตั้งโคมไฟถนน LED ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดสุิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนประถม ชั้น ๓ และชั้น ๔ อาคาร ๓๑ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๐/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคารเอนกประสงค์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๐/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำเด็ก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๐/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงอาคารเรียน บ้านเขียว บ้านชมพู แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๐/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงหลังคา อาคารเรียน ๑๓ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๒๐/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียน ๑๓๓๐๑ ๑๓๓๐๒ และ ๑๓๓๐๓ อาคาร ๑๓ แขวดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๙/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Proxy Server) พร้อมการติดตั้ง รวม ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๕๘
(๑๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัางทำระบบกันซึมหลังคาอาคาร ๓ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำระบบกันซึมหลังคา อาคาร ๑๑ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ
(๑๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงทางเดินหน้าอาคาร ๑๑ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๑๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงทาสีอาคารหอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๑๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๑๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงพื้นห้องเรียนประถม ชั้น ๓ และชั้น ๔ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๑๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๑๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงหลังคา อาคาร ๑๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๑๔/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียน ๑๓๓๐๑ ๑๓๓๐๒ และ ๑๓๓๐๓ อาคาร ๑๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๑๓/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาล และศูนย์ฝึกอบรมอาหาร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ
(๑๓/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงพื้นชั้นลอยและผ้าเพดานห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ดร.ศิโรจน์ พลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๘/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒๗๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘
(๘/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคารายการปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓ /๒๕๕๘
(๕/๑๐/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตคุณลักษณะของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารรายการซื้ออุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Proxy Server) พร้อมการติดตั้ง รวม ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๓๐/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนสารธิตละอออุทิศ
(๓๐/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๙/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรฯ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๙/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๙/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ให้บริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๙/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ให้บริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๙/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๙/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๘/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมุลระบบสารสนเทศ(Backup Server) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีพิเศษ
(๒๘/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ ระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีพิเศษ
(๒๕/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๒๕/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและงานจราจร วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๕/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนโดยวิธีพิเศษ มหาวทิยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๔/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,ศูนย์วิทยาศาสตร์,ศูนย์การเรียนและบัณฑิตวิทยาลัย รวม ๔ พื้นที่เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๒/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Suan Dusit Internet Broadcasting ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีพิเศษ
(๒๖/๙/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคารายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓/๒๕๕๘
(๒๔/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ (Service-Oriented Arckitecture) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีพิเศษ
(๑๘/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller ภายในมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์การเรียนระนอง ๒ เพิ่มเติม เป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีพิเศษ
(๑๘/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Sprit Type) ภายในมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์การเรียนระนอง ๒ เพิ่มเติม เป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีพิเศษ
(๑๘/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพิ่มเติม เป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีพิเศษ
(๑๔/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง รักษาความปลอดภัยและงานจราจร มหาวิทยราลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๑๔/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างดูแลรักษา ปรับปรุงตกแต่ง กำจัดวัชพืช และใส่ปุ่ย ต้นไม้ สวนไม้ประดับและสนามหญ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๑๑/๙/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารรายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๓/๙/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง ภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๘
(๒/๙/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการาจำจัดปลวดและแมลงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๓๑/๘/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถาบันการศึกษา Microsoft Volume Licence : Open Value Subscription for Education Solution (OVS-ES) จำนวน ๔๐๐ Licence โดยวิธีพิเศษ
(๒๕/๘/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมติดตั้งระบบส่งสัญญาณภาพผ่านระบบเครือข่ายภายในห้องเรียนจำนวน ๓ ห้อง โดยวิธีสอบราคา
(๒๔/๘/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒๗๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘
(๒๑/๘/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนระนอง ๒
(๒๑/๘/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในห้องพักอาจารย์ของอาคารอนุบาลโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ชั้น ๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
(๑๘/๘/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
(๑๔/๘/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ครั้งที่ ๒ ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) ครั้งที่ ๒ เอกสารรายการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง ภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๑๑/๘/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำฝาบ่อพักบริเวณ อาคารรักตะกนิษฐ และอาคาร ๑๒ จำนวน ๘ รายการ
(๑๑/๘/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้อง Mock up อาคารเรียนรวม ๓๒ จำนวน ๑๘ รายการ
(๑๑/๘/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างทำป้ายอาคาร อารยา สุขวงศ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้้ง สุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๘/๘/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ๒) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) (Draft) และ (ร่าง ๒) เอกสารรายการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗๑ ชุด ระยะเวลา ๔ ปี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๗/๘/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำป้ายโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ

(๖/๘/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและติดตั้งเครื่องลดความชื้น ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ชั้น ๖ ห้องเครื่องชั่ง ๑ ห้องเครื่องชั่ง ๒ และห้องสอบเทียบเครื่องแก้ว จำนวน ๔ รายการ

(๖/๘/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดตั้งระบบเครือช่ายอินเตอร์เน็ตภายในห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์ของอาคารอนุบาลโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ชั้น ๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยวิธีการสอบราคา
(๔/๘/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมติดตั้งระบบสังสัญญาณภาพผ่านระบบเครือข่ายภายในห้องเรียน จำนวน ๓ ห้อง
(๓/๘/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Proxy Server) พร้อมการติดตั้ง รวม ๒ รายการ โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒๘/๗/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จำลอง ทั้งหมด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร บางพลัด กรุงเทพมหานคร
(๒๙/๗/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังห้องประชุมลำพอง จำนวน ๖ รายการ
(๒๘/๗/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งระนอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(๒๘/๗/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประเมินอาจารย์ผู้สอนคณะพยาบาลศาสตร์
(๒๒/๗/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน จำนวน ๒ รายการ
(๒๒/๗/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
(๒๑/๗/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารรายการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง ภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๑๕/๗/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) (Draft) และ (ร่าง) เอกสารรายการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗๑ ชุด ระยะเวลา ๔ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....
(๘/๗/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างผลิตสื่อ eDLRU ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๘/๒๕๕๘
(๖/๗/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จำลอง ทั้งหมด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร บางพลัด กรุงเทพมหานคร
(๓/๗/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง
(๒๖/๖/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจัดจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประเมินอาจารย์ผู้สอนคณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ ๔/๒๕๕๘
(๒๖/๖/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) (Draft) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อ eDLRU ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เลขที่.....
(๒๖/๖/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง รายการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒๕/๖/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณจัดซื้อ LED TV สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒๕/๖/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๒๗๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒๓/๖/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ใหม่ จำนวน ๕ ห้อง
(๒๓/๖/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำประตูม้วนสแตนเลส บริเวณทางลาดจอดรถใต้อาคาร ๓๑ จำนวน ๑ รายการ
(๑๙/๖/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้้ง หัวหิน ด้วยวิธีการตกลงราคา
(๑๕/๖/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงทางลาดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน ๖ รายการ
(๑๒/๖/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม Conferece Room 1,Conferece Room 2,Conferece Room 3,IT Training Room และ Sharing Room ของสำนักวิทยบริการฯ จำนวน ๕ ห้อง ด้วยวิธีสอบราคา
(๙/๖/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารสวนแก้ว ๒ ชั้น ๒ ด้วยวิธีการตกลงราคา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๘/๖/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสร้างสถานการณ์จำลองและประเมินผล (Advanced Video System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบเชื่อมต่อระบบ เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการผู้ป่วยวิกฤต(ICU) จำลอง
(๘/๖/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำลูกกรงกันตกบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๒ รายการ มหาวิทยราลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๒๘/๕/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมาลผลทางกราฟฟิกและมัลติมีเดีย(Macintosh) ยี่ห้อ Apple รุ่น iMac 21.5" จำนวน ๕๑ ชุด ของศูนย์การเรียนระนอง ๒ โดยวิธีพิเศษ
(๒๗/๕/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๗/๒๕๕๘
(๒๒/๕/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อ eDLRUระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒๐/๕/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ห้องผลิตและบริการเบเกอรี่ ในส่วนพื้นที่ห้องบริการและผลิตอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
(๑๙/๕/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวประเภทเตาอบชนิดใช้แก๊ส ๓ ชั้น ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับ ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคาร ๑๐
(๑๕/๕/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือผลงานดี ผลงานเด่น ๒๕๕๗ มรภ.สวนดุสิต
(๑๔/๕/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดพิมพ์หนังสือคู่มือหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(๑๔/๕/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งพรม ห้องประชุมลำพอง ๒ จำนวน ๓ รายการ
(๑๒/๕/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกเลขที่ ๗/๒๕๕๘ (ครั้งที่๒)

(๘/๕/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖/๒๕๕๘

(๘/๕/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓/๒๕๕๘

(๘/๕/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๕/๒๕๕๘

(๘/๕/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารเรียนรวม ๑ ระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๘

(๗/๕/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
(๗/๕/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง
(๒๘/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก(Macintosh) ยี่ห้อ Apple รุ่น iMac 21.5" จำนวน ๒๐๗ ชุด เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยวิธีพิเศษ
(๒๒/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวนส ๒๐๐ เล่ม
(๒๒/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ประเภท ตู้แช่แข็งยืนและตู้แขวน สำหรับห้องปฎิบัติการอาคาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (โครงการที่ ๑)
(๒๒/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับห้องปฎิบัติการอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๑๐/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๑๐/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ห้องเก็บอุปกรณ์ ในส่วนพื้นที่ห้องบริการและผลิตอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
(๑๐/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับติดตั้งสำนักงานห้องปฏิบัติการอาหาร หมายเลขห้อง ๑๐๒๐๑ อาคาร ๑๐
(๑๐/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องครั้งสแตนเลส เตาไฟฟ้าและฮูดดูดอากาศ สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร ๑๐
(๑๐/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดตั้งท่อระบายอากาศ สำหรับห้องบริการอาหารและห้องเบเกอรี่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
(๓๐/๔/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๕๘
(๑๐/๔/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคารายการซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
(๑๐/๔/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖/๒๕๕๘
(๑๐/๔/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๕/๒๕๕๘
(๙/๔/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๕๘
(๙/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เครื่องครัวสำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร ๑๐ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๒/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องครัว จำนวน ๒๕ รายการ สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
(๒/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องครัว จำนวน ๒ รายการ สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
(๒/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งระบบท่อส่งลมเย็น อาคาร ๑๒ ชั้น ๖ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
(๑/๔/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคารายการจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๒ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓/๒๕๕๘
(๑/๔/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) (
Draft) และ (ร่าง) เอกสารการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๑ หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๑/๔/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๑ หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๓๑/๓/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๑ หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๓๑/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๒๕/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบสีดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์การเรียนระนอง
(๒๕/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัตจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส สำหรับห้องครัวผลิตและบริการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (โครงการที่ ๒)
(๒๕/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติกั้นโครงอลูมิเนียมสีดำ ประตูบานสวิงเดี่ยว หน้าต่างบานเลื่อน และผนัง สำหรับปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตและบริการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (โครงการที่ ๒)
(๒๕/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน
(๒๕/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภท เครื่องรีดแป้งตู้แช่ยืน ๔ ประตู สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การเรียนห้วยยอด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
(๒๕/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัตติดตั้งพัดลมระบบเติมอากาศ และท่อลม สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (โครงการที่ ๒)
(๒๕/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติงานปรับปรุงซ่อมบำรุงรักษาและติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (โครงการที่ ๑)
(๒๔/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง งานปรับปรุงอาคารเรียน ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๒๔/๓/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๒ จำนวน ๑ รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒๓/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
(๑๓/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงกั้นพื้นที่สำหรับทำห้องครัวผลิตและบริการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (โครงการที่ ๒)
(๑๓/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (โครงการที่ ๒)
(๑๐/๓/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคางานซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารอาคารเรียนรวม ๑ ระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๘/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อราวกั้นกระจกสแตนเลส อาคาร ดร.สุขม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
(๔/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งระบบระบายอากาศ ครอบระบายควัน สำหรับห้องครัว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (โครงการที่ ๒)
(๒/๓/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๒/๓/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน พร้อมเอกสารสอบราคา เลขที่ ๒/๒๕๕๘
(๒๗/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส โครงการที่ ๒ สำหรับห้องครัวผลิตและบริการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๗/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส โครงการที่ ๑ สำหรับห้องครัวผลิตและบริการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๒๗/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ติดตั้งพัดลมระบายอากาศและงานระบบไฟฟ้า สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
(๒๗/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ประเภทชั้นวางของ สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
(๒๗/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย ๓๑ ชั้น ๑,๒,๓ และชั้น ๔ จำนวน ๕ รายการ
(๒๕/๒/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘
(๒๔/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller)และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๗ เดือน โดยวิธีพิเศษ
(๒๓/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง อาคารปราโมทย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
(๑๘/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา(iregis) และระบบหลักสูตร (มคอ๑-๗)
(๑๗/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำป้าย พร้อมติดตั้งฟิล์ม สำหรับ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรั
(๑๗/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัว สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
(๑๗/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งระบบท่อระบายอากาศ สำหรับห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
(๑๗/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๑๗/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ประเภทตู้แช่เย็นยืน ๒ ประตู สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร ๑๐
(๑๖/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง
(๑๖/๒/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารอนุรักษ์ พระตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัปภันตรีปชาและพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังกา (อาคารตึกใหญ่สวนดุสิต) โดยวิธีพิเศษ
(๓๐/๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘
(๒๘/๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ(ร่าง) เอกสารประกวดราคางานซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารอาคารเรียนรวม ๑ ระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒๖/๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
๑๓/๒๕๕๗
(๒๓/๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อและอนุญาตใช้สิทธิในฐานข้อมูลทางการพยาบล(ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) Mosby's Nursing Skill&Nursing Consutl (Package pricing) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๑/๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง คุณสมบัติทางด้านเทคนิคครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ ๑ ระบบ
(๒๑/๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ ๑ ระบบ
(๒๑/๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ ๑ ระบบ
(๑๒/๑/๒๕๕๘) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน พร้อมเอกสาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๙/๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๙/๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารเรียนรวม ๑ ระบบ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
(๖/๑/๒๕๕๘) ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๑๙/๑๒/๒๕๕๗) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง สอบราคารายการจ้างก่อสร้างห้องน้ำรวม,โรงอาหาร,ศาลาพักผ่อน,รั้ว,ปรับปรุงอาคารเรียน,ปรับปรุงห้องน้ำรวม ๓ หลัง, ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหาร ๒,ต่อเติมสถานีแก๊ส และจ้างปรับปรุงพื้นที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
(๑๙/๑๒/๒๕๕๗) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน ๖ คัน พร้อมเอกสารแนบท้าย
(๑๗/๑๒/๒๕๕๗) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลประกวดราคาโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง อาคารเรียน ๑๐ (๑๒ รายการ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๒/๒๕๕๗
(๑๗/๑๒/๒๕๕๗) ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลที่ ๑๓/๒๕๕๗
(๑๖/๑๒/๒๕๕๗) ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการศึกษาพิเศษและบริเวณพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(๑๕/๑๒/๒๕๕๗) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินอาคารเรียน ๑ ( ๑ งาน)
  ข้อมูลต่อที่นี้

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ

 

กลุ่มงานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์็ 0-2244-5110-14 โทรสาร 0-2668-7464

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ