งานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อาคาร 13 ชั้น 2........ โทรศัพท์ 0-2244-5110-4

โทรสาร 0-2244-5115....... E-MAIL supply@dusit.ac.th

ติดต่อ งานพัสดุ

5111
หัวหน้างานพัสดุ : นางสาวปิยะดา ปุรัษกาญจน์
5110
งานเลขานุการ : นางสาวภัสนันท์ ผังรักษ์
5113
งานจัดซื้อจัดจ้าง : นายอุดมศักดิ์ สารกลิ่น,นางสาวอมรรัตน์ แก้งคง,อรศรี ดิษฐ์สุทัศน์ชัย
5114
งานจัดซื้อจัดจ้าง : นางสมาพร ศุภศิลป์,นายธรรมรัตน์ คุณาจินดาพร
5112
งานระบบทะเบียนพัสดุ /เบิกวัสดุสำนักงาน : นายไสว แก้วพวง, นายนราวุฒิ เกษศิริ