คลังความรู้กลุ่มงานพัสดุ

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ
ซักซ่อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554