ตัวอย่างและแบบของสัญญา

ตัวอย่างสัญญาจ้างทำวิจัย
สัญญาซื้อขายทั่วไป
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สัญญาจะซื้อจะขายแบบ ราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ
สัญญาจ้างทั่วไป
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
สัญญาจ้างให้บริการรักษาควมปลอดภัย
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
สัญญาแลกเปลี่ยน
ตัวอย่าง สัญญาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร
แบบสัญญาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร