คลิปวิดีโองานระบบทะเบียนพัสดุ

 

เรื่อง คลิปวิดีโอประกอบการประปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานระบบทะเบียนพัสดุ
งานระบบทะเบีนพัสดุ  
   
การโอนครุภัณฑ์  
   
การคืนครุภัณฑ์  
   
การควบคุมคลังวัสดุ