รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

กองคลัง(งานพัสดุ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐