เอกสารคำชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์

แนวทางและวิธีปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎราคม 2556

ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

เอกสารการอบรม
เอกสารคำชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติการเปิดเผยราคากลาง
เอกสาร Power Point คำชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติการฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (ล่าสุด)(๒๐/๐๘/๕๖)