บุคลากร งานพัสดุ กองคลัง

โทรสาร 0-2244-5115....... e-Mail supply@dusit.ac.th

*************

หัวหน้างานพัสดุ

 

งานเลขานุการ

   

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

 
     
 
     
   
     

 

งานระบบทะเบียนพัสดุ