วิสัยทัศน์

1.
เป็นผู้นำระบบบัญชี การเงิน และระบบการบริหารงานพัสด2
2.
นำเทคโนโลยีมาใช้ระบบบัญชีการเงิน และการบริการงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
3.
พัฒนาบุคลากร และมุ่งเน้นการให้บริการมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน