แบบฟอร์มงานระบบทะเบียนพัสดุ

*********

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ส่วนที่ ๑ แบบการยืมพัสดุสำหรับหน่วยงานภายนอก
ส่วนที่ ๒ แบบการส่งพัสดุสำหรับหน่วยงานภายนอก
ส่วนที่ ๑ แบบการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ ๒ แบบการส่งคืนพัสดุของมหาวิทยาลัย
แบบบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
แบบเบิกวัสดุงานบ้าน
แบบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบรับ ส่งมอบพัสดุ
แบบโอนครุภัณฑ์