เอกสารโครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาบุคลากร และพัฒนางานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2554

ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

เอกสารงานพัสดุ

การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ขั้นตอนการทำค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์