รายงานหน่วยงานที่ขอเบิกวัสดุพร้อมงบประมาณที่ใช้ประจำเดือนของปีงบประมาณ 2555

กลุ่มงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หน่วยงานที่ขอเบิกพร้อมงบประมาณประจำเดือนตุลาคม
หน่วยงานที่ขอเบิกพร้อมงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน
หน่วยงานที่ขอเบิกพร้อมงบประมาณประจำเดือนธันวาคม
หน่วยงานที่ขอเบิกพร้อมงบประมาณประจำเดือนมกราคม
หน่วยงานที่ขอเบิกพร้อมงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์
หน่วยงานที่ขอเบิกพร้อมงบประมาณประจำเดือนมีนาคม
หน่วยงานที่ขอเบิกพร้อมงบประมาณประจำเดือนเมษายน
หน่วยงานที่ขอเบิกพร้อมงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม
หน่วยงานที่ขอเบิกพร้อมงบประมาณประจำเดือนมิิถุนายน