เกี่ยวกับงานพัสดุ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วยหน่วยงานบริการวิชาการและหน่วยงานสนับสนุนการสอน กลุ่มงานพัสดุเป็นหน่วยงานสนับสนุนการสอน ทำหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและให้บริการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันสำนักงานกองคลัง งานพัสดุ ตั้งอยู่ที่อาคาร 13 ชั้น 2 โทรศัพท์ หมายเลข 02-244-5110-4 และเบอร์โทรสาร 02-244-5115