กลยุทธ

1.
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ
2.
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบัญชี การเงิน และพัสดุที่ทันสมัยและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ
3.
พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ