โครงสร้างและภาระงานพัสดุ

 • ส่งและจัดเก็บหนังสือภายในและภายนอก
 • การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การจัดซื้อ - จ้าง
 • การจัดเก็บและควบคุมพัสดุ
 • การ่างและการจัดพิมพ์หนังสือ
 • การจัดซื้อ - จ้าง
 • การเบิก-จ่ายพัสดุ
 • การจัดการประชุม / การฝึกอบรม
 • การตรวจรับพัสดุ
 • การสำรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ
   
 • การบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
   
 • การโอนครุภัณฑ์
   
 • การยืม / ส่งคืนครุภัณฑ์
   
 • การคืนครุภัณฑ์
   
 • การแทงจำหน่วยครุภัณฑ์