แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(14 ต.ค.60) แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
(14 ต.ค.59)แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
(15 ต.ค.58) แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
(15 ต.ค.57)แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
(15 ต.ค.56)แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
(15 ต.ค.55)แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
(14 ต.ค.54)แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
(15 ต.ค.53)แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
(15 ต.ค.52)แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)