แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง (งานพัสดุ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายชื่อแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ รายการเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) การเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) (แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

การเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๔๖๔) (แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) (แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)