แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)