การเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(๘/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปรับปรุงอาคารหอสมุดและสำนัก วิทยบริการ จำนวน ๓ รายการ
(๒/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซื้อครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่ภาพ และเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ (Streaming) ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ชุด
(๖/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานปรับปรุงห้องเรียนสำหรับเด็ก ประถมศึกษา (อาคารเรียน ๗) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๓๐/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครุภัณฑ์เครื่องบรรจุน้ำดื่ม ชนิดขวด,ครุภัณฑ์เครื่องบรรจุน้ำผลไม้ชนิดพลาสติก,ครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบไอน้ำ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๒๕/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปรับปรุงระบบดับเพลิงและป้องกัน อัคคีภัย กลุ่มอาคาร จำนวน ๒ หลัง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๑๐/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ต้นแบบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
(๒๘/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่โดยรอบอาคารห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดเพื่อการเรียนการสอนวิจัยและการบริโภค ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๑/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนวัยเรียน(เด็กเล็ก,บ้านหนูน้อย) จังหวัดลำปางและจ้างปรับปรุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ
(๓/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๕/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโคร ซอฟท์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยสื่อและคู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
   

 

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ