การเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา แบบหน้าจอสัมผัส iPad และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔๐ ชุด
(๓๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยสื่อและคู่มือการช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๔/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซื้อสิทธิ์ในการเข้าใช้ฐานข้อมูล อิเล็อทรอนิกส์(SCOPUS) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ รายการ
(๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗ โครงการประกอบด้วย ๑.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,ศูนย์วิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย รวม ๓ พื้นที่ ระยะเวลา ๑ ปี ๒. ซื้อสิทธิ ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Scopus ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๑ รายการ ๓. จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษา หัวหิน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ๔. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษา หัวหิน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ๕.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ๖. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษานครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
   

 

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ