แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบบันทึกข้อความประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารแนบท้าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง