เอกสารโครงการประชุมสัมมนา

การพัฒนาบุคลากร และพัฒนางานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556

ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

เอกสารการบรรยายภาพรวมของการพัสดุ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Goverment Procurement : e-GP)
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
งานระบบทะเบียนพัสดุ
การโอนครุภัณฑ์
การคืนครุภัณฑ์
การควบคุมคลังวัสดุ