กิจกรรม กองคลัง (งานพัสดุ) ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
16
กุมภาพันธ์
2566
กองคลัง "สัมมนากฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
กฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์" ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
     

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง