กิจกรรม กองคลัง (งานพัสดุ) ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
18
ตุลาคม
2565
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
28
ตุลาคม
2565

คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ศูนย์การศึกษา นครนายก

28
ตุลาคม
2565

คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ศูนย์การศึกษา นครนายก

3-4
พฤศจิกายน
2565

คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

7-9
พฤศจิกายน
2565

คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง

14
พฤศจิกายน
2565
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
20
ธันวาคม
2565
กองคลัง(งานพัสดุ)จัดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 10 คัน
ณ หอประชุมอาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1
     

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง