หนังสือเวียนกลุ่มงานพัสดุ

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันที่ รายการที่แจ้งให้ทราบ/ปฏิบัติ
30 ส.ค.56
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศใช้
30 ส.ค.56
แจ้งกำหนดวันสุดท้ายของการส่งบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
25 มิ.ย.55
ขอความร่วมมือตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานและทดสอบระบบ