กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียนล่าสุด

กองคลัง (งานพัสดุ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ รายการ หัวข้อเรื่อง
22 พ.ย.2560 การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง
แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
21 พ.ย.2560 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
15 พ.ย.2560 แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานนอต่อหน่วยงานของรัฐ
แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
15 พ.ย.2560 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทานนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
15 พ.ย.2560 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมของรัฐ
แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
15 พ.ย.2560 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
13 พ.ย..2560 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้
แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
3 พ.ย..2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
19 ต.ค.2560 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
17 ต.ค.2560 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ/แบบ/ตัวอย่าง
     
  ข้อมูล กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียน เพิ่มเติม