หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

โครงการเปลี่ยนระบบการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบบอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 0-2684-4444
http://www.gfmis.go.th
กรมบัญชีกลาง
โทร. 0-2684-4444
http://www.cgd.go.th
สำนักงบประมาณ
โทร.0-2273-9022 fax 0-2618-5217
http://www.bb.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร.0-2354-5500-19 fax 0-2354-5524-26
http://www.mua.go.th
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)

โทร. 0-2216-3955 fax 0-2216-5043-6

http://www.onesqa.go.th
สำนักงานคณะำกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โทร.0-2356-9999
http://www.opdc.go.th