ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2557(ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2556((ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2556((ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2555((ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2554((ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2552(ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2551(ยกเลิก)