ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

*********

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2559 (ยกเลิก)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558(ยกเลิก)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2557(ยกเลิก)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2556(ยกเลิก)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2555(ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2554(ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2553(ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2552(ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2551(ยกเลิก)