รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนของปีงบประมาณ 2555

กลุ่มงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วัสดุคงเหลือประจำเดือนตุลาคม
วัสดุคงเหลือประจำเดือนพฤศจิกายน
วัสดุคงเหลือประจำเดือนธันวาคม
วัสดุคงเหลือประจำเดือนมกราคม
วัสดุคงเหลือประจำเดือนกุมภาพันธ์
วัสดุคงเหลือประจำเดือนมีนาคม
วัสดุคงเหลือประจำเดือนเมษายน
วัสดุคงเหลือประจำเดือนพฤษภาคม
วัสดุคงเหลือประจำเดือนมิถุนายน