เป้าประสงค์

1. มีระบบการบริหารจัดการงานด้านบัญชีการเงิน และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
2. มีข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีการเงิน และพัสดุ ที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. บุคลากรในกองคลัง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน และมีการบริการที่ดี