เอกสารโครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาบุคลากร และพัฒนางานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2554

ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เอกสารกลุ่มงานการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ