ประเด็นยุทธศาสตΓμ

1. การดำเนินงานด้านบัญชีการเงิน และพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
2. การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ