พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารงานกองคลัง ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์แนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

2. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีคุณภาพ และมีความรู้ พร้อมให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ