แบบฟอฟร์มประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานพัสดุ

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

*********

แบบฟอร์ม (สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน)

หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีสอบราคา
หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีประกวดราคา
หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีพิเศษ
ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)
ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย

 

แบบฟอร์ม (สำหรับเงินนอกงบประมาณ)

หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีสอบราคา
หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีประกวดราคา
หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีพิเศษ
ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)
ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย

 

คำอธิบายแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง(สำหรับงบประมาณแผ่นดิน)

(คำอธิบาย) หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
(คำอธิบาย) หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีสอบราคา
(คำอธิบาย) หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีประกวดราคา
(คำอธิบาย) หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีพิเศษ
(คำอธิบาย)ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)
(คำอธิบาย)ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(คำอธิบาย)หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย

 

 

คำอธิบายแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับเงินนอกงบประมาณ)

(คำอธิบาย) หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
(คำอธิบาย) หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีสอบราคา
(คำอธิบาย) หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีประกวดราคา
(คำอธิบาย) หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง โดยวิธีพิเศษ
(คำอธิบาย)ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)
(คำอธิบาย)ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(คำอธิบาย)หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย