แบบฟอร์มประกอบ

การจัดซื้อ-จ้าง (แบบใหม่ )

-----------------

แบบฟอร์ม (สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน)

หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง (ปรับปรุงใหม่)
ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)
ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
บันทึกข้อความ (ยกเลิก)
หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง (ยกเลิก)
รายละเอียดของวัสดุ / ครุภัณฑ์ / จ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (ยกเลิก)

 

แบบฟอร์ม (สำหรับเงินนอกงบประมาณ)

หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง
ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)
ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
บันทึกข้อความ (ยกเลิก)
หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง (ยกเลิก)
รายละเอียดของวัสดุ / ครุภัณฑ์ / จ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (ยกเลิก)

 

คำอธิบายแบบฟอร์มต่าง ๆ

(คำอธิบาย)หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง (ปรับปรุงใหม่)
(คำอธิบาย)ใบตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 (4)
(คำอธิบาย)ใบเบิกพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(คำอธิบาย)หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
(คำอธิบาย)บันทึกข้อความ (ยกเลิก)
(คำอธิบาย)หนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง (ยกเลิก)
(คำอธิบาย)รายละเอียดของวัสดุ / ครุภัณฑ์ / จ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (ยกเลิก)