แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง กลุ่มงานพัสดุ

กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

*********

แบบฟอร์ม (สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน)

แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีประกวดราคา
แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีพิเศษ
แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีสอบราคา
แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding)
ใบตรวจรับพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย

 

แบบฟอร์ม (สำหรับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีประกวดราคา
แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีพิเศษ
แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีสอบราคา
แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding)
ใบตรวจรับพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย