แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง งานพัสดุ

กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

*********

แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท(มาตรา 56 (2) (ข)

แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (มาตรา 56 (2) (ข)

แบบรายงานการขอซื้อข้อจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)

แบบรายงานการขอซื้อขอจ้าง วิธีคัดเลือก

แบบรายงานการขอซื้อจอจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ใบตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ใบตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ใบเบิกพัสดุ
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
  คำอธิบายแบบรายงานขอซื้อข้อจ้าง
คำอธิบาย แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท(มาตรา 56 (2) (ข)
คำอธิบาย แบบรายงานขอซื้อขอจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (มาตรา 56 (2) (ข)