ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองคลัง(งานพัสดุ)

สัญญาหรือข้อตกลง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สัญญาหรือข้อตกลง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕