กิจกรรม กองคลัง กลุ่มงานพัสดุ

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
29
พฤศจิกายน
2559
ภาพกิจกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์จำนวน 7 คัน
โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคาร 13
17
พฤศจิกายน
2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
11
พฤศจิกายน
2559
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสดุ
ที่ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ
10
พฤศจิกายน
2559
การประชุมร่วมสำนักงานมหาวิทยาลัย กองอาคารสถานที่และกลุ่มงานพัสดุ
เพื่อบริหารจัดการด้านวัสดุและครุภัณฑ์
ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 5
16
กันยายน
2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาคให้กับโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
หมู่ที่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
17
มิถุนายน
2559
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ เปิดซองรายการ จ้างปรับปรุงฟื้นดาดฟ้า ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ
2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ
12
เมษายน
2559
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นสิริมงคงในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง