การประชุมร่วมสำนักงานมหาวิทยาลัย กองอาคารสถานที่และกลุ่มงานพัสดุ

เพื่อบริหารจัดการด้านวัสดุและครุภัณฑ์

ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 5

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559