เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นสิริมงคงในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙