กิจกรรม กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
26
ธันวาคม
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค(ศูนย์วิทยาศาสตร์)
ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
12
ธันวาคม
2556
ภาพกิจกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุก 6 ล้อจำนวน 1 คัน
โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคาร 13
ที่ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ
     
22
พฤศจิกายน
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
ให้แก่โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 9/1 หมู่ 2 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี 72150
22
พฤศจิกายน
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 17-18
22
พฤศจิกายน
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 7
20
พฤศจิกายน
2556
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสด
ประชุมเพื่อพิจารณาและจำหน่ายพัสดุจำนวน 424 รายการ
ที่ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ
20
พฤศจิกายน
2556
คณะกรรมการดำเนินการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook)
ประชุมประเมินราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook)
ที่ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ
12-13
พฤศจิกายน
2556
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง
เข้าร่วมประชุมบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ โึครงการพัฒนาที่ดิน
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดลำปาง
11
พฤศจิกายน
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
ให้แก่มูลนิธิพระดาบส
ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (รอบ 2)
09
พฤศจิกายน
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
ให้แก่มูลนิธิพระดาบส
ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
21
ตุลาคม
2556
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556
16-18
ตุลาคม
2556
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุกลาง
ไปตรวจสอบพัสดุที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ประจำปีงบประมาณ 2556
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
9-11
ตุลาคม
2556
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุกลาง
ไปตรวจสอบพัสดุที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2556
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
04
ตุลาคม
2556
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุกลาง
ไปตรวจสอบพัสดุที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
03
ตุลาคม
2556
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุกลาง
ไปตรวจสอบพัสดุที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2556
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
28
กันยายน
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
24
กันยายน
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 5-6
24
กันยายน
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 16
23
กันยายน
2556
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประชุมตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
16
กันยายน
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ถ.ปัทมานนท์
อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
11
กันยายน
2556

ภาพกิจกรรมการแสดงของกองคลัง "ด้วยรักและผูกพัน"วันเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอุษณีย์ ชลเกตุ ณ ห้องประชุมอาคาร รักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

05
กันยายน
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่4
05
กันยายน
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 14-15
05
กันยายน
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาราลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 5
24
สิงหาคม
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
21
สิงหาคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุเข้าพบอธิการบดีเพื่อขอคำปรึกษา
การเตรียมความพร้อมในการสำรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556
ณ สำนักงานอธิการบดี
16
สิงหาคม
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่กองพันทหารราบที่ 3กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
147 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
16
สิงหาคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจสอบคอมพิวเตอร์ จากเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ
ที่คืนพัสดุ เพื่อรอจำหน่ายให้กับส่วนงานหรือส่วนราชการที่ร้องขอ
โดยมีคุณรัชนีกร พลวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุเข้าร่วมในการตรวจสอบครั้งนี้ด้วย
15
สิงหาคม
2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค

ให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ถ.สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

13
สิงหาคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุจัดการประชุม KM
เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบใหม่ " และ
การเตรียมความพร้อมในการสำรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556
13
สิงหาคม
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ที่ศูนย์การเรียนรางน้ำ
10
สิงหาคม
2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค

ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองมลคล หมุ่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

09
สิงหาคม
2556

เจ้าหน้าที่งานระบบทะเบียนพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ

เข้าตรวจสอบครุภัณฑ์ที่จะส่งคืน ณ ศุนย์การศึกษาระนอง 2

08
สิงหาคม
2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค

ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

08
สิงหาคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุเข้าร่วมประชุมกับกองอาคารสถานที่
เรื่อง การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนย์การเรียน,ศูนย์วิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
05
สิงหาคม
2556

คณะกรรมการประชุมพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงและจำหน่ายพัสดุ

ที่ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ

03
สิงหาคม
2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค

ให้แก่โรงเรียนวัดสีล้ง หมู่ที่ 12 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

03
สิงหาคม
2556

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ ร่วมกันตรวจสอบครุภัณฑ์ศูนย์หนองคาย

โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง(น.ส.อุษณีย์ ชลเกตุ)ร่วมตรวจสอบด้วย

03
สิงหาคม
2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค

ให้แก่โรงเรียนวัดโคกทอง(ปริปุณอินทรประชาวิทยา) หมู่ 1 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

03
สิงหาคม
2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค

ให้แก่โรงเรียนบ้านกุดแท่น ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180

01
สิงหาคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาราลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 4
01
สิงหาคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 13
31 กรกฎาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค

ให้แก่วัดห้วยจระเข้ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

25
กรกฎาคม
2556
ภาพกิจกรรมโครงการ "ชี้แจงการปรับปรุงแนวทางและวิธีการเปิดเผยราคากลางของทางราชการและอื่น ๆ "
ณ ห้องประุชุม 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
24
กรกฎาคม
2556
คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ Unetwork.TV
ที่ได้รับบริจาคผ่านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมกับติดรหัสครุภัณฑ์ประจำตัวครุภัณฑ์
18
กรกฎาคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุให้การอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุกองอาคารสถานที่
เรื่อง "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการต่าง ๆ"
ที่ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2
17
กรกฎาคม
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
10
กรกฎาคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุจัด KM-e-Portfolio
แฟ้มสะสมผลงานของแต่ละบุคคลเพื่อรองรับการประเมินรอบที่ 2
09
กรกฎาคม
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านแพน ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
06
กรกฎาคม
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
29
มิถุนายน
2556
เจ้าหน้าที่ลุ่มงานพัสดุเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
"ร่วมใจต้านภัย โรคระบาดและโรคติดต่อ"
ณ ลานโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
28
มิถุนายน
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่โรงเรียนวัดวังพระนอน หมู่ 4 ต.ดอนกำยาน
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
27
มิถุนายน
2556
ภาพกิจกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ตู้โดยสาร 5 คัน (ภาคบ่ายประมูลด้วยวาจา)
โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ ห้อง 13302 อาคาร 13
27
มิถุนายน
2556
ภาพกิจกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ตู้โดยสาร 5 คัน (ภาคเช้าลงทะเบียน)
โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ ห้อง 13302 อาคาร 13
23
มิถุนายน
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ โดยการบริจาค
ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
22
มิถุนายน
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม หมู่ 2 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
22
มิถุนายน
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี 71220
21
พฤษภาคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 11-12
21
พฤษภาคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาราลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่3
14
พฤษภาคม
2556
กลุ่มงานพัสดุจัดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรายการเพื่อเผยแพร่สาระความรู้ ถ่ายทอดและพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU
ที่ บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัด 34 อาคารยสวดี เขตพญาไท กรุงเทพฯ
7
พฤษภาคม
2556
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนา การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ณ ห้องประุชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
23
เมษายน
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่10
22
เมษายน
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ(สามล้อ)
โดยการบริจาคให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
11
เมษายน
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อนุััรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปในวันสงกรานต์เพื่อเป็นสิริมงคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
5
เมษายน
2556
เจ้าหน้าที่ลุ่มงานพัสดุเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
"Suan Dusit Spirit" ร่วมใจคนสวนดุสิต
ร่วมกันประหยัดพลังงาน ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก
27
มีนาคม
2556
กลุ่มงานพัสดุจัดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2556

เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ที่ บริษัท สวนกุกลาบ เซอรารี่ซิล จำกัด อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 28
25
มีนาคม
2556
กลุ่มงานพัสดุจัดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ที่ บริษัท สวนกุกลาบ เซอรารี่ซิล จำกัด อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 28
20
มีนาคม
2556
เจ้าหน้าที่ลุ่มงานพัสด ุพาเจ้าหน้าจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)
เข้าตรวจพื้นที่ ที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เรื่อง"จ้างก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวปรับปรุงพื้นทีี่เป็นที่พักอาศัย สำหรัานักศึกษาฝึกสอน อาจารย์และเจ้าหน้าที่"
11
มีนาคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 9
11
มีนาคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาราลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 2
2
มีนาคม
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
27
กุมภาพันธ์
2556
คณะกรรมการประกวดราคาและเจ้าหน้าที่รัฐ
เข้าร่วมดำเนินการกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องจ้างก่อสร้างถนนรอบอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน
ที่ บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัด กรุงเทพฯ
9
กุมภาพันธ์
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช นครราชสีมา
7
กุมภาพันธ์
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า,
ระบบน้ำประปาและระบบภายในอาคารเรียนเอนกประสงค์ธรุกิจการบิน พร้อมกับตรวจสอบและเขียนรหัสครุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี
7
กุมภาพันธ์
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาราลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 1
7
กุมภาพันธ์
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่8
2
กุมภาพันธ์
2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่กองพันทหารราบที่ 3กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
24
มกราคม
2556
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประชุมสรุปผลการตรวจพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2
16
มกราคม
2556
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุเข้าร่้วมประชุมกับกองอาคารสถานที่
เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง