กิจกรรม กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
25-26
ธันวาคม
2555
เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรับงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร ประจำงวดที่ ๑-๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
17
ธันวาคม
2555
การประชุมเพื่อวางแผนและทบทวนงานเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมของกองคลัง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
12
ธันวาคม
2555
เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรับงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า,ระบบประปา
ภายในอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำงวดที่ 2
12
ธันวาคม
2555
เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ 6
23
พฤศจิกายน
2555
เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมสังเกตการณ
การเปิดรับซองประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง การจ้างติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างพร้อมห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ลำปาง
30
ตุลาคม
2555
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมประชุม
"แนวทางการพัฒนาบึงน้ำสาธารณะลาดน้ำเตียน ต.โคกโคเฒ่า สุพรรณบุรี"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุร
30
ตุลาคม
2555
เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ ๕
29
ตุลาคม
2555
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2555
นำโดยอาจารย์สุขเกษม จารุวิจิตร์และอาจารย์สวิต ฉิมเรืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 ท่าน
ตรวจสอบพัสดุที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
24
ตุลาคม
2555
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2555
นำโดยอาจารย์สุขเกษม จารุวิจิตร์และอาจารย์สวิต ฉิมเรืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 ท่าน
ตรวจสอบพัสดุที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
11
ตุลาคม
2555
คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อที่ดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตรวจดูสถานที่เพื่อจัดซื้อที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี
9
ตุลาคม
2555
คณะกรรมการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท
ประชุมจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
ณ ห้องกลุ่มงานพัุสดุ อาคาร 13 ชั้น 2
9
ตุลาคม
2555
คณะกรรมการตรวจสอบพัสด ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2
11
กันยายน
2555
กลุ่มงานพัสดุจัดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรืื่้่อง การประกวดราคาจ้างพัฒนาสารสนเทศในรูป Clound Computing
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซิล จำกัด อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 28 กรุงเทพฯ
10
กันยายน
2555
กลุ่มงานพัสดุจัดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์เอกสารเพื่อการเผยแพร่จากผลงานการปฏิบัติงานโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาหารไทยประเทศออสเตรียและญี่ปุ่น
6
กันยายน
2555
เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี ประจำงวดที่ ๔
5
กันยายน
2555
มหาวิยทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่มูลนิธิพระดาบส ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
31
สิงหาคม
2555
กลุ่มงานพัสดุ จัดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2555
การจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
28
สิงหาคม
2555
กลุ่มงานพัสดุ จัดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร ๑ หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
16
สิงหาคม
2555
นางสาวอมรรัตน์ แก้วคง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุได้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจการโรงแรม
กลุ่มงานพัสดุทุกคนขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
10
สิงหาคม
2555
ภาพกิจกรรมวัน Cleaning Day ร่วมกับกองอาคารสถานที่
วันศุกร์์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555
31
กรกฎาคม
2555
เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจงานงวดที่ 1 โครงการ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า,
ระบบประปาและระบบภายในอาคารเรียน
ณ อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
26
กรกฎาคม
2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(EdPex)
ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
22
กรกฎาคม
2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ หมู่ทีี่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ. สุราษฏร์ธาน
14
กรกฎาคม
2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยการบริจาค
ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
13
กรกฎาคม
2555
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบการติดตั้งครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า จ.สุุุพรรณบุรี
21
มิถุนายน
2555
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่
ตรวจดูสถานที่พร้อมตรวจสอบโฉนดเพื่อจัดซื้อที่ดินที่จังหวัดปราจีนบุรี
13
มิถุนายน
2555
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เข้าตรวจระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัสดุ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ
11
มิถุนายน
2555
กลุ่มงานพัสดุ จัดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) จำนวน 3500 เครื่องที่บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซิล จำกัด ตึกพหลโยธิน กรุงเทพฯ

31
พฤษภาคม
2555
รับซองประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook)
จำนวน 3500 เครื่อง เวลา 09.30-10.30 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ
31
พฤษภาคม
2555
ดูสถานที่ในการพักคอยครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่มีการร้องขอใช้ครุภัณฑ์
ที่มีอยุ่เพื่อประโยชน์ต่อไป
31
พฤษภาคม
2555
ตรวจรับมอบงานจ้างเหมาบูรณะซ่อมแซมงานรั่วและกำแพงดิน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์
งวดที่ 1
28
พฤษภาคม
2555
การทอสอบครุภัณฑ์ และการให้รหัสครุภัณฑ์ งานจ้างปรับปรุงอาคาร
ปฏิบัติการอาหารพร้อมครุภัณฑ์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
23
พฤษภาคม
2555
คณะกรรมการจากสำนักงาน การอุดมศึกษาเข้าตรวจผลการดำเนินการ โครงการค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือพื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
พฤษภาคม
2555
กลุ่มงานพัสดุ จัดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 หลัง ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
16
พฤษภาคม
2555
เจ้าหน้าพัสดุตรวจรับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า,น้ำประปา
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
14
พฤษภาคม
2555
กลุ่มงานพัสดุจัดการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่า เครื่องโมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 500 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี
24
เมษายน
2555
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุพร้อมด้วยกลุ่มงานอาคารสถานที่ตรวจรับงานงวดที่ 2
งานก่อสาร้างอาคารศูนย์ปฏิบัิติการการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
23
เมษายน
2555
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุร่วมโหวด "SUANDUSIT AWARDS 2011"
เพื่อคัดเลือกบุคลากรยอดนิยม
ณ ตึกสวนดุสิตโพล
20
เมษายน
2555
เจ้าหน้าที่พัสดุพาบริษัทเยี่ยมชมสถานที่เพื่อปรับปรุงและติดตั้งห้องโสตฯ
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
12
เมษายน
2555
กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง มสด.
จัดกิจกรรมอนุรักวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์โดยสงน้ำพระพุทธรูป
เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและหน่วยงาน
4
เมษายน
2555
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ โดยกล่มงานพัสดุเข้าร่วมพิธี
ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัมนธรรม
3
มีนาคม
2555
คณะกรรมการสำรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554
ประชุมสรุปผลการสำรวจพัสดุ งวดตั้งแต่ 1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง