คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสดุ

ที่ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559