กิจกรรมงานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
24
กรกฎาคม
2561
ภาพกิจกรรมขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 74 รายการ
โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ห้อง กองคลัง (งานพัสดุ)
28
กุมภาพันธ์
2561
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสดุ
ที่ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ
27
มิถุนายน
2561
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อประเมินราคาพัสดุที่จะขายทอดตลาด
ที่ห้องประชุมงานพัสดุ
14
มิถุนายน
2561
ภาพกิจกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์/รถยนต์สามล้อและรถมอเตอร์ไซท์
โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ห้อง กองคลัง (งานพัสดุ)
2
กุมภาพันธ์
2561
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสดุ
ที่ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ
12
เมษายน
2561
บุคลากรงานพัสดุพร้อมด้วยบุคลากรสำนักกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นสิริมงคงในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง