กิจกรรมงานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
19
เมษายน
2560
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสดุ
ที่ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ
12
เมษายน
2560
บุคลากรงานพัสดุพร้อมด้วยบุคลากรสำนักกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นสิริมงคงในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง