กิจกรรมงานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
24
พฤศจิกายน
2560
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสดุ
ที่ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ
30
พฤษภาคม
2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โอนครุภัณฑ์โดยให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560
19
เมษายน
2560
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสดุ
ที่ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ
12
เมษายน
2560
บุคลากรงานพัสดุพร้อมด้วยบุคลากรสำนักกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นสิริมงคงในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง