คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสดุ

ที่ห้องประชุมงานพัสดุ

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560