บุคลากรงานพัสดุพร้อมด้วยบุคลากรสำนักกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นสิริมงคลในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐