คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อประเมินราคาพัสดุที่จะขายทอดตลาด

ที่ห้องประชุมงานพัสดุ

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561