คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการจำหน่ายพัสดุ

ที่ห้องประชุมงานพัสดุ

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561