ภาพกิจกรรมขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 74 รายการ

โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุมกองคลัง(งานพัสดุ)

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561