ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและ e_bidding

Content for New div Tag Goes Here
(๖/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน ๑๐ คัน
(๑/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๖
(๓๐/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเย็บลวด-พับ-ตัด ระบบป้อนอัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๖
(๒๙/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการเช่าใช้เครื่องพิมพ์ ขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๙ เครื่อง
(๒๘/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางเคมีไฟฟ้า Potentionstat/Galvanostat แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๖
(๒๘/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแซ่เยือกแข็ง Freeze Dryer แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๖
(๒๘/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ Deep Freeezer -๔๐ องศาเซลเซียส + Stabilizer แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๖
(๒๘/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ อาคารเรียนรวม และอาคารเรียน ๓ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๒๔๙ ตัว
(๒๘/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโต๊ะ ๔ ที่นั่ง บริเวณหน้าอาคาร ๒ และอาคาร ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๑/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเก้าอี้เลคเซอร์ อาคารเรียนรวม และอาคาร ๓ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๒๔๙ ตัว
(๒๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมชั้น ๓ (ห้อง ๓๓๔, ห้อง ๓๓๖) และชั้น ๔ (ห้อง ๓๔๒, ห้อง ๒๔๔, ห้อง ๓๔๕) อาคาร ๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๑/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๑/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการซื้อและขออนุญาตใช้สิทธิ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ (Turnitin) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๑/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสวนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๑/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อและขออนุญาตใช้สิทธิ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ (Turnitin) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๑๗/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องสำนักงาน โครงการสอนดนตรี บุคคลภายนอก และห้องเรียนไวโอลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงสีข้าว จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำหรับอาคารแปลงเกษตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับห้องประชุมลำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access point) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร ๒,๓ และ อาคาร ๑๐ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์พ่นหมึก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๖
(๑๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ไฟอาราม) โรงสีข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งม่านม้วนกันแสงและโคมไฟ พร้อมระแนงไม้เทียม อาคาร Activity ชั้น ๒ โซน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์และป้ายสัญญลักษณ์ ห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้งานอาคารสำนักวิทยบริการ และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก อาคาร Activity ศูนย์การศึกษา หัวหิน ดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๑/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก บ้านหนูน้อย) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
(๘/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง L-NET รุ่นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ๕ อาคารศูนย์ ส่งเสริมสมรรถนะทางการ ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสถานีก๊าซหุงต้ม ครัวละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเย็บลวด-พับ-ตัด รบบป้อนอัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๗/๑๑/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
(๗/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพัก จำนวน ๑๒ ห้อง อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกุญแจ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อสัญญาความร่วมมือการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับมาตรฐาน สากล (Microsoft Office Certificate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ๑ สี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๖
(๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ สำหรับบ้านหนูน้อย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมล์ลอย ชุดตู้ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมแอมป์ขยาย และแร็คเก็บอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางเคมีไฟฟ้า Potentiostat/Galvanostat แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๓/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freeze Dryer แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๓/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย SP ติดตั้งบริเวณรั้วเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคาร โรงแรมสวนดุสิตเพส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดแมลงและแมลงคลาน ระยะเวลา ๑ ปี ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา จำนวน ๑๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ๔๐๓ และ ๔๐๔ และต้นไม้ปลอม ห้องประชุมชั้น ๕ บัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลังคากระเบื้องโค้งทาสีพร้อมทำความสะอาด บริเวณหน้าโฮมเบเกอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ กระบอกตาพร้อมกล้อง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผาแบบ Muffle Furnace แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเป็น กรด ด่าง ในตัวอย่างเครื่องสำอางและสิ่งแวดล้อม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องระเหยลดแรงดันสำหรับเตรียมสารสกัดธรรมชาติ สารอาหาร และการวิเคราะห์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธ์ไม้และไม้ดอกเพื่อนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระคิมซอฟ เจอาร์ที ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ Deep Freezer-๔๐ องศาเซลเซียส+Stabilizer แขวงบางพลัด เขตบางพลัส กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๓๑/๑๐/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเย็บลวด-พับ-ตัด ระบบป้อนอัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๗/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง ING JET เครื่องบินจำลองและป้ายชื่อห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องทำน้ำเย็น อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบบริหารสถานศึกษา NextSchool โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๑๐/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางเคมีไฟฟ้า Potentiostat/Galvanostat แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๖/๑๐/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freeze Dryer แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๖/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์พ่นหมึก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๖/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freezer Dryer แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๖/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางเคมีไฟฟ้า Potentiosstat/Galvanostat แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด
(๒๕/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่อง Fluorescent Microplate Reader แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อยืดพร้อมสกรีน โครงการกีฬาสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องบินจำลองและพื้นบริเวณห้อง ชั้น ๒ อาคารเรียน ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างระบบท่อน้ำเย็น พร้อมเติมสารเคมี อาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่และตู้แช่แข็ง ห้องปฏิบัติการอาหารชั้น ๔ อาคารแววเที่ยงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานค จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๑๘/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร ๓๒ และ อาคาร ๑๐ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และโถงลิฟต์สูง ๗ ชั้น เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๐/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๗/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดเสื้อสูทสากลให้กับบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ จำนวน ๖๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless access Point) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนออนไลนื (SDU Online Learning) ของโรงเรียนการเรือน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง สำหรับอาคารปฏิบัติการโรงงานแปรรูป วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก
(๑๒/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย อาคาร ๒ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ ทางด้านการพิมพ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้และโต๊ะทำงาน สำหรับห้องประชุม ๑๐๒๐๑ (อาคาร ๑๐ ชั้น ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless access Point) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Switch) ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโปรแกรมระบบบริหารงานบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๐/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์พ่นหมึก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๒/๑๐/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ Deep Freezer-๔๐ องศาเซลเซียส+Stabilizer แขวงบางพลัด เขตบางพลัส กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคลชนิดพกพา (Personal Sample Pump) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดังเสียง(Sound Level Meter) ในสิ่งแวดล้อม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดังเสียง(Sound Level Meter) ในพื้นที่ปฏิบัติงาน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดังเสียงแบบแยกความถี่ในสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ ปฏิบัติงาน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสอบเทียบอัตราการไหลของก๊าซ(Dry cal) สำหรับปั๊ม เก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคลชนิดพกพา แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Air Quality meter) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บรักษาตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ปุ๋ยอินทรีย์และสารเคมี แบบควบคุมความชื้น แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type II (Water Purification System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง TypeI (Ultrapure Water Purification System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และก๊าซไอเสียจากปล่องระบาย แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องเย็บลวด-พับ-ตัด ระบบป้อนอัตโนมัติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless Lan Controller) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องพักอาจารย์ โถงหน้าลิฟท์ ชั้น ๓ อาคาร ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวนภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ใหญ่ในสวนหย่อมและตามแนวอาคารพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมทอด้วยเครื่องชนิด ๒ ปอนด์ และพรมอัดชนิดลูกฟูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและพื้นกระเบื้อง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟพร้อมเดินสายไฟ บริเวณใต้อาคาร Activity ๑ และ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๕)
(๗/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งผนังภายในอาคาร Activity ชั้น ๒ โซน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ๑ สี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๕/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียน ๘๑๐๓ (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๑๐/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง Fluorescent Microplate แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๔/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องตัดกระดาษ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
(๓/๑๐/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เครื่องพิมพ์พ่นหมึก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง
(๓๐/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) และเครื่องปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีคัดเลือก
(๒๙/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องล้างจาน-ล้างแก้ว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลิฟต์โดยสาร จำนวน ๒ เครื่อง ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๙/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดวราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง เป๋ยระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๖/๒๕๖๕
(๒๙/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม ละสนามหญ้า มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความปลอดภัย ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๙/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดวราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ศูนย์การศึกษา นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๕
(๒๙/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อสิทธิการใช้งานซอฟตแวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุน บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๘/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-Assessment) ระบบค้นหางานวิจัย (e-Research) และระบบฐานข้อมูลงานวิจัย(R-System Plus)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย รวม ๒ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสนอภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ศูนย์วิทยาศาสตร์ และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ศูนย์วิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย (สี่แยกสวนรื่นฤดี) รวม ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสาร ความเร็วสูงภายในประเทศ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอพิวเตอร์ (Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๙/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ๑ สี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๖/๙/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง Fluorescent Microplate Reader แขวงบางพลัด เขตบางพลัส กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๖/๙/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ Deep Freezer ๔๐ องศาเซลเซียส+Stabilizer แขวงบางพลัด เขตบางพลัส กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๓/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพทือัตโนมัติ เป็นระยะวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารห้องสมุด เป็นระยะวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ตู้ MDB และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ณ อาคาร ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของมหาสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๓/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครื่อง Fluorescent Microplate Reader แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด
(๒๓/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อตู้ Deep Freezer - ๔๐ องศาเซลเซียส +Stabilizer แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด
(๒๓/๙/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดวราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความปลอดภัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษา นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ (Chiller) และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spite Type Air Cooled) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์แมลงและแมลงรบกวน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอน ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๒๐/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ ตรวจสอบระบบน้ำ เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษา หัวหิน ระยะเวลา ๑๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษา หัวหิน ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) อาคาร ๓๒ และอาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก(Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล(Storage) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๑๖/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเพื่อใช้ในการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (COMPLETE GUIDE TO THE TOEIC TEST : ROGERS) จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษา นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๓/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๓/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมลูเสือ-เนตรนารี สำรองและลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ๑ สี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ เครื่อง
(๘/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น ((Chiller) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๘/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๘/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้อง ๕๓๐๗ อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดวราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๖/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แฟ้มปกแข็ง A๔ จำนวน ๒,๐๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) สำหรับอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์,ห้องพยาบาล และห้องสำนักงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคาร ๓๒ และอาคารักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๖/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัย,ศูนย์วิทยาศาสตร์ และบัณฑิต วิทยาลัย (สี่แยกสวนรื่นฤดี) รวม ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๕/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ และบริเวณโดยรอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒/๙/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนออนไลน์ (SDU Online Learning) ห้องเรียน ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนออนไลน์ (SDU Online Learning) ห้องเรียน ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๙/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงาน จราจร ศูนย์การศึกษา นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒/๙/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และแก้ไขท่อน้ำทิ้ง บริเวณด้านหลัง ศูนย์อาหารอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๙/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์(Chiller) และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (Split Type Air Cooled) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ(บัณฑิตวิทยาลัย) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๓๐/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
(๓๐/๘/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๙/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และบริเวณโดยรอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ระยะเวลา ๑ ปี
(๒๙/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์และขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมการเรียน ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เช่าใช้บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๖/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยสื่อและคู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๖/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลักของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๕/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจ COVID๑๙ (ATK) ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนวงกบประตู และประตูห้องน้ำที่ชำรุด อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์(IP Phone) พร้อมทั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) ที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนผสมผสาน Hybrid Learning ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ห้อง (ห้องเรียน ๒๒๑๐,๒๒๑๑ และห้อง ๒๓๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้อนและผนัง ห้อง ๓๔๒๐๒ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา จำนวน ๑๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Plastic Pallett พรัอมจัดส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๒/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๒/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split type มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๒/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลลำรุงรักษา ต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ภายในมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๒/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller) และเครื่อง ปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๒๒/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นเมืองประเภทไม้ยืนต้น พร้อมดำเนินการปลูก จัดทำป้าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรับพื้นที่อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑๖ รายการ,ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร จำนวน ๒ รายการ,วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๖ รายการ, ศูนย์การศึกษานครนายก จำนวน ๓ รายการ, ศูนย์การศึกษาหัวหิน ๑ รายการ, ศูนย์การศึกษาตรัง ๑ รายการ,ศูนย์การศึกษาลำปาง ๑ รายการ รวมทั้งสิ้น ๓๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๑๙/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชั่น ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น IMC ๓๐๐๐ จำนวน ๔ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี สำหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษา นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษา นครนายก ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษา หัวหิน ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ศูนย์การศึกษา หัวหิน ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารปรับปรุงกลุ่มอาคาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องจัดเก็บเอกสาร ณ บริเวณโกดังข้าว จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ ZOOM Meeting ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าห้องเรียน ๓๑๒๐๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโครงกันสาดเหล็กพร้อมเปลี่ยนแผ่นโพลีคาบอเนตเดนพาล่อน บริเวณกันสาดทางเชื่อมอาคาร ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างระบบท่อน้ำเย็น พร้อมเดินสารเคมี อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นลามิเนตแบบคลิปล๊อคและทาสีอาคาร Activity ชั้น ๒ โซน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และระบบสำรองข้อมูล (Storage) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๑๐/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ห้องเรียน ๓๔๒๐๑-๓๔๒๐๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง ๕๓๐๗ อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๘/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงพื้น ผนัง ประตู จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำและโถงทางเดิน อาคาร ๓๔ ชั้น ๒ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสด จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๘/๖๕) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
(๕/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการจัดซื้อลิขสิทธิ์และขออนุญาต ให้ใช้สิทธิในโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ
(๔/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปรับปรุงพื้นที่อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑๖ รายการ,ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิริธร จำนวน ๒ รายการ, วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๖ รายการ, ศูนย์การศึกษานครนายก จำนวน ๓ รายการ,ศูนย์การศึกษาหัวหิน จำนวน ๑ รายการ, ศูนย์การศึกษาตรัง จำนวน ๑ รายการ และศูนย์การศึกษาลำปาง จำนวน ๑ รายการ รวมทั้งสิ้น ๓๐ รายการ
(๔/๘/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างออกแบบอาคารปรับปรุงอาคาร จำนวน ๓ รายการ
(๔/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมอบโอโซน และล้าง ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ VRV พร้อมตรวจเช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำราวกันตกสแตนเลส และซ่อมแซมกระเบื้องห้องน้ำ อาคารสระ ว่ายน้ำ ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสด จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญาบัตร จำนวนน ๓,๐๐๐ ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงตู้รถเข็นบริการบนเครื่อวบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๘/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซม(แผงกระจกชุดบานเลื่อนและแสงสว่าง) บริเวณชั้น ๓ อาคารวิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสด จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการจ้างออกแบบปรบปรุงพื้นที่ อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุวเทพฯ จำนวน ๑๖ รายการ,ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร จำนวน ๒ รายการ,วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๖ รายการ,ศูนย์การศึกษานครนายก จำนวน ๓ รายการ, ศูนย์การศึกษาหัวหิน จำนวน ๑ รายการ,ศูนย์การศึกษาตรัง จำนวน ๑ รายการ และ ศูนย์การศึกษาลำปาง จำนวน ๑ รายการ รวมทั้งสิ้น ๓๐ รายการ
(๒๕/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นม สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายสัญญาณเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโถงทางเดิน ชั้น ๑ อาคาร ๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการจ้างออกแบบอาคารปรับปรุง กลุ่มอาคาร จำนวน ๓ รายการ
(๒๑/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำโปรแกรมระบบบริหารงานบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเซฟ เสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๔ จำนวน ๓๔๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๕
(๘/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือ EveryBody Up จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เพื่อปรับปรุงห้อง Clincal Learning Skill Laboratoy ชั้น ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง PTZ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโต๊ะ และทำแผ่นกั้นระหว่างโต๊ะ บริเวณใต้อาคารสระว่ายน้ำ และโรงอาหาร ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงพร้อมติดตั้งและเติมผงเคมี ภายในมหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๗/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงศาลาพักผ่อนและพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนังภายนอก อาคาร ๗ (ผนังภายนอกชั้น ๕ และท่อไฟ+รางไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไห้ ศูนย์การศึกษาหัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสี อาคาร ๑๒ (ภายนอกอาคาร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์อุปกรณ์จอภาพระบบสัมสผัส สำหรับการเรียนการสอน ของสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนภาพภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ บริเวณรอบพื้นที่อาคาร SDU Librale มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเซฟ เสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๔ จำนวน ๓๔๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๓/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ จุด ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณและบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ประจำห้องดนตรีสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิง และตู้เก็บถังดับเพลิง ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์การศึกษ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์การศึกษ จำนวน ๑๐๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TV LED SAMSUNG ขนาด 65 นิ้ว และขาแขวนจอภาพ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๑๗/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการค่าดนตรี (จัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรี ระดับชั้น อนุบาล ๒-๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของห้องปฏิบัติการผลิตวัตถุอันตราย ประเภทที่ ๑ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง อาคาร ๒ ห้องเตรียอาหาร ชั้น ๒-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์โดยสสาร อาคาร ๔ โถงลิฟต์สูง ๗ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคาร ๑ ห้อง ๑๑๑๗ เป็นห้องประชุมงาน กำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีตกลงราคา
(๑๔/๖/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(๑๔/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการจ้างตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(๑๕/๖/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเซฟ เสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียน การเรือน รหัส ๖๔ จำนวน ๓๔๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๓/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรี จำนวน ๓ รายการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมออนไลน์ภายในห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Wireless Access point) และสายสัญญาณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในอาคารปราโมทย์ ๑ และ อาคารปราโมทย์ ๒ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิ ศูนย์การศึกษาลำปาง ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๗/๖/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสีพร้อมแก้ไขอลูมิเนียม ทางเดินชั้น ๔ อาคารพจมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตอกเสาเข็มพร้อมทำคอนกรีตบริเวณแปลงสาธิตนวัตกรรม การเกษตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารอิสลาม อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๕
(๓๑/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอาหาร (อาคารปราโมทย์) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๕
(๓๐/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนมือถือแบบมีสวิตซ์ปิด-เปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงและเติมน้ำยาเคมี ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดอบรมโครงการ ในหลักสูตร PDPA Train The Trainer: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personnel data Protection(PDPA)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายหลักภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๕
(๒๖/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง ๑๐๒๐๒ และบริเวณทางเดินชั้น ๒ อาคาร ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๕/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อชุดเซฟ เสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษา ของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๔ จำนวน ๓๔๕ ชุด
(๒๕/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการจัดซื้อชุดเซฟ เสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๔
(๒๔/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ นม สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ(กรุงเทพฯ) (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย งานจ้างตรวจสอบงบการเงินของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑๘/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๗/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและงานปูกระเบื้องอาคาร ๕ และวิจิตรอาคาร ด้านข้างอาคาร ๕ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ชั้น ๒ อาคารรักตะกนิษฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางหนังสือ สำหรับห้องสมุด อาคารหอพักศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบริเวณด้านบน อาคารพจมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านอาหาร สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๐/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารอิสลาม อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๑/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ (COMPLETE GUIDE TO THE TOEIC TEST : ROGERS) เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องปูพื้นคลิบล็อคไม้ลามิเนต ห้องที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านระบบบริหารและกฎหมาย อาคาร ๒ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอาหาร (อาคารปราโมทย์) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๖/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา (COLLINS ENGLISH FOR EXAMS SKILLS FOR THE TOEIC TEST) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโต๊ะ ๔ ที่นั่ง และทำแผ่นกั้นระหว่างโต๊ะ บริเวณหน้าอาคาร ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่า ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเม๋า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๕
(๒/๕/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๙/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องอบรม และประชุม Online อาคารศูนย์พัฒนา ทุนมนุษย์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๓ ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายหลักภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๘/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นและบริเวณโดยรอบอาคารโกดัง ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๔/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารอิสลาม อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๘/๔/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารอิสลาม อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ
(๒๘/๔/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอาหาร (อาคารปราโมทย์) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๘/๔/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติด้านอาหาร(อาคารปราโมทย์) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง สุพรรณบรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ
(๒๘/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง สำหรับห้องเครือข่ายหลักและห้องเครื่องพิมพ์ อาคาร ๑๑ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ และศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๕/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๖ รายการ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๕
(๒๕/๔/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๕/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมช่วงปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๔
(๒๒/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ภายในอาคาร ศูนย์สุขภาพเพื่่อส่งเสริมสมรรถนะางกายสำหรับประชาชนทั่วไปของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ลำปาง พร้อมติดตั้ง ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๑/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงเหล็กยึดป้ายหน้าหอประชุมรักตะกนิษฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร ๓ บริเวณทางเดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และรางน้ำสแตนเลสทางเดินด้านข้าง อาคารโรงอาหารติดกับอาคารพจมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้อง และทาสีห้องกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ACTIVITY ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูทางเข้า-ออกอัตโนมัติ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๔/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายหลักภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๒/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขนาดหน้าจอ ๒๔ นิ้ว (ระบบปฏิบัติการ iOS) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๕
(๑๒/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๕
(๑๑/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องและทาสีห้องเตรียมอาหารชั้น ๒ และ ชั้น ๓ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๑๑/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๖ รายการ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๘/๔/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านอาหาร สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๘/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนผสมผสาน Online Hybird Classroom ห้องเรียน ๗๒๕ อาคาร ๗ ชั้น ๒ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๔/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๗/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์(Hybird Learning) ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานครนายก และศูนย์การศึกษาตรัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบโอโซน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕
(๗/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕)
(๕/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ อาคาร ๑ ห้อง ๑๑๑๔ และ ๑๑๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และทางเดินบริเวณด้านข้าง อาคาร ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม Online อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ห้องประสชุม ชั้น ๔ และชั้น ๕ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียน Online ห้องเรียน ๔๐๕ อาคารบัณฑิต วิทยาลัย ชั้น ๔ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๓/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๖ รายการ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๓๑/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขนาดหน้าจอ ๒๔ นิ้ว (ระบบปฏิบัติการ IOS) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๓๑/๓/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่า ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๓๑/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๕
(๒๙/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายการจัดซื้อชุดมีด ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๔
(๒๘/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๒๘/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ขนาดจอ ๒๔ นิ้ว (ระบบปฏิบัติการ IOS) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ เครื่อง
(๒๘/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขนาด หน้าจอ ๒๔ นิ้ว (ระบบปฏิบัติการ IOS) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒๕/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนผสมผสาน Online Hybrid Classroom ศูนย์การเรียนรู้ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบทำน้ำเย็น (Chiller) อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นสแตนเลสพื้นเรียบ ๔ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาเลทพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับห้องเครือข่ายหลัก และห้องเครื่องพิมพ์ อาคาร ๑๑ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ และศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติและหอพัก นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๕
(๒๔/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบโอโซน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๒๒/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายการจ้างก่อสร้างโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘ รายการ
(๒๒/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ คิมซอฟ เจอาร์ที ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น จำนวน ๖๖๗ ลัง เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร และบัณฑิตวิทยาลัย(สี่แยกสวนรื่นฤดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบไฟฟ้าของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำฟิตเนส อาคารศูนย์สุขภาพ เพื่อส่งเสริม สมรรถภาพทางกย สำหรับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อเครื่อง Muffle Furnace จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อเครื่อง Automatic Autoclave จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อเครื่อง Automatic Dry Autoclave จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๓/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่องประกวดรคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ (อาคารสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๘/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๑๘/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ แขงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๑๗/๓/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบโอโซน แขวงดุสิต เขตดุสิต จำนวน ๑๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddnig)
(๑๖/๓/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียน Hybrid Learning room ๒ แห่ง ณ ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง นครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขั้นธ์ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๕
(๑๕/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างปรับปรุงผนังภายในและแสงสว่างห้องกิจกรรมและ การเรียนรู้ ด้านสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ACTIVITY ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายการซื้อเครื่องอบโอโซน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๓ เครื่อง
(๑๕/๓/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารอิสลาม อาคารจันทร์เจริญ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๔/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘ รายการ
(๑๔/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๖ รายการ (ครุภัณพ์ประกอบอาคารศูนย์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย สำหรับนักเรียนประชาชนทั่วไป ศูนย์หการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๑๔/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ๑๖ รายการ (ครภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์สุขภาพ เพื่อส่งเสริม สมรรถนะทางกาย สำหรับประชาชนทั่วไป ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
(๑๔/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอบโอโซน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๕
(๑๔/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาจีน จำนวน ๒๔๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบโอโซน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๐/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร(อาคารปราโมทย์) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ
(๑๐/๓/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๐/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติและหอพักนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๐/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาด สำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภค วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๐/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภค เพื่อลดมลภาวะ ผ่านระบบสายพานแบบบรรจุขวดแก้ว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๘/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ เครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร ศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริสมรรถนะทางกายสำหรับนักเรียนประชาชนทั่วไปของ ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ลำปาง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
(๘/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องแม่ข่ายหลักภายในวิทยเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
(๘/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร ศูนย์สุขภาพ เพื่อส่งเสริสมรรถนะทางกายสำหรับนักเรียนประชาชนทั่วไปของ ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ลำปาง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
(๘/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องแม่ข่ายหลักภายในวิทยเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
(๗/๓/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ(COMPLETE GUIDE TO THE TOEIC TEST : ROGERS) จำนวน ๖๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะจาะจง
(๔/๓/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งภูมิทัศน์ ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๓/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อาคารหอพักปราโมทย์ ๑ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๓/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SMART TV และเครื่องวัดอุณภูมิพร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารศูนย์ ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๓/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมคันเหล็กและเปลี่ยนแผ่น Danpalon ณ โฮมคาเฟ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๓/๖๕) ประกามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณพร้อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๓/๖๕) ประกามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณฺ์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
( Hybrid Learning) อาคารบัณฑิตวิทยาลัยและศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารอิสลาม อาคารจันทร์เจริญ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ
(๓/๓/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๓/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๓/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงศูนย์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๒/๓/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อครุภัณฑ์สระว่ายน้ำ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๓/๖๕)ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อครุภัณฑ์สระว่ายน้ำ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๓/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติและหอพัก นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑/๓/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน Hybrid Learning room ๒ แห่ง ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หิวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๘/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณฺ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบโอโซน ตำบบสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๕/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณฺ์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
( Hybrid Learning) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครื่องดับเพลิงและเติมยาสารเคมี และติดตั้งตู้ท่อเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณหน้าหอพักชาย คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์สิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผงประตูกระจก-หน้าต่าง และติดตั้งม่านม่วนกันแสง อาคาร Activity ชั้น ๒ โซน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องพร้อมขนย้ายครุภัณฑ์และแก้ไขงานสายไฟ อาคาร ๑๐ ห้อง ๑๐๓๐๒ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพัก จำนวน ๑๓ ห้อง อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องพัก อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภค ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๑/๒/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน Hybrid Learning room ๒ แห่ง ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หิวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๘/๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๑๗/๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องเรียน Hybrid Learning room ๒ แห่ง ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
(๑๕/๒/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องอบโอโซน ตำบลสำตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๔/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร ทางการศึกษา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๑/๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติและหอพักนักศึกษา
(๙/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน) ห้องพักครู (ห้อง ๘๔๔) ชั้น ๔ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ อาคารร ๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภคเพื่อลดมลภาวะ ผ่านระบบสายพาน แบบบรรจุขวดแก้ว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๘/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดยูนิฟอร์มงานจราจร และเสื้อ POLO พร้อมปักตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ภายในอาคารหอพักศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
(๗/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) และรถบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) พร้อมติดตั้งลิฟท์ยกสินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๔/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่น Danpalon ส่วนหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ตัว(L๑) และอาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๒/๖๕) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภค ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๔/๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภค ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
(๓/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อเครื่องอบโอโซน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๘ เครื่อง
(๔/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทะลวงท่อพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการและบริการอาหารและขนมอบ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ โดยวิธีการคัดเลือก
(๓/๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อเครืองอบโอโซน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๘ จำนวน เครื่อง
(๒/๒/๖๕) ประกาศ(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภค เพื่อลดมลภาวะผ่านระบบสายพานแบบบรรจุขวดแก้ว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑/๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภคเพื่อลดมลภาวะผ่านระบบสายพาน แบบบรรจุขวดแก้ว จำนวน ๒ รายการ
(๓๑/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีเส้นจราจร ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารหอพัก ปราโมทย์ ๑ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระบบห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ขนาด ๖๐ KVA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๒๘/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านหน้าต่าง อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ตู้และชั้น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน อาคาร ๒ ห้อง ๒๒๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจและบริการ (อาคาร ๙) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๖/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) และรถบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) พร้อมติดตั้งลิฟท์ยกสินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)
(๒๐/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำรถ FOOD TRUCK สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายใน ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
(๑๗/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมอบโอโซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนออนไลน์ ของโรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๖/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผงอะคริลิคพร้อมติดตั้ง สำหรับโรงอาหารอาคาร ๑๑,๑๒ และศาลาซุ้มเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้ออะไหล่งานช่าง วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเพื่อใช้ในการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย สวนดุสิต (COLLINS ENGLISH FOR EXAM SKILLS FOR THE TOEIC TEST) จำนวน ๔๗๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นกระจกห้องน้ำ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสวนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคาร ๓๒ (FOOD STREET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ สำหรับการเรียนการสอน นักเรียนระดัชั้น ป.๑-ป.๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑๒/๖๔) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างทำรถ FOOD TRUCK สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ คัน
(๓๐/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระบบห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ขนาด ๖๐ KVA คณะวิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๙/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้องเรียน อาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย ๑๘๙ Cafe พร้อมติดตั้ง ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการงานจ้างออกแบบโครงการ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ จำนวน ๙ จุด พื้นที่การเรียนรู้เอนกประสงค์ Co-Working Space จำนวน ๔ จุด ห้องปฏิบัติการการเรียน และสื่อการสอนและประชุม (Virtual instruction & Online Learning room) จำนวน ๑๔ จุด และปรับปรุงอาคารหอสมุด และอาคารสำนักวิทยบริการ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๙/๑๒/๖๔) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการและบริการอาคารและขนมอบ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(๒๔/๑๒/๖๔) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร ทางการศึกษา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๔/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหลงานช่างประเภทไฟฟ้า วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องย่อยสลายสารมลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วย แกรไฟต์ แบบอัตโนมัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๒๔/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายและขออนุญาตใช้ระบบบริหารวารสารวิชาการ ScholarOne สำหรับวารสาร ASEAN Journal of Education และวารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Scienes โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายและขออนุญาตใช้ระบบบริหารวารสารวิชาการ ScholarOne สำหรับวารสาร Journal of Multidisciplinary in Social Scienes โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเทศกาลคริสมาส ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอน เดินสายระบบเครือข่าย โครงข่ายสายสัญญาณใยแก้ว นำแสง(Fiber Optic) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๒/๖๔) ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระบบห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ขนาด ๖๐ KVA คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๒๒/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีรั้วเหล็กสนามฟุตซอล (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนังภายในและเหล็ก อาคารพละศึกษา ชั้น ๒ (อาคารโรงยิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายการ จ้างทำรถ FOOD TRUCK สำหรับจำหน่ายผลิตภัณพ์ จำนวน ๑ คัน
(๒๑/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายการ ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
(๑๗/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สนับสนุน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายการ ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ภายในอาคารหอพักศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
(๑๗/๑๒/๖๔) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์การศึกษา นอกสถานที่ตั้ง นครนายก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
(๑๗/๑๒/๖๔) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ภายในอาคารหอพัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
(๑๗/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) และรถบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ตู้แห้ง) พร้อมติดตั้งลิฟท์ยกสินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(๑๗/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุตาง ๆ พร้อมกันหลายชนิด (inductively coupled plasma, ICP) ในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(๑๗/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือภาษาอังกฤษ (COLLINS ENGLISH FOR EXAM SKILLS FOR TOCIC TEST) จำนวน ๕๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการแก้ไข อาคารโรงผลิตน้ำบรรจุขวดแก้ว วิทยาเขต สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๒/๖๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องวิทยบริการ ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ข้อมูลต่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

งานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2244-5110-14 โทรสาร 0-2244-5115