สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
   
  ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๖