สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
   
  ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๕