สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
  ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๕