ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

มหาวิทยาลัยสวยสวนดุสิต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและโดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(๑๙/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง ระยะเวลา ๖๐ เดือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อพื้นกระเบื้องพร้อมปูกระเบื้องยางคลิปล็อค อาคารอเนกประสงค์ โถงทางเดินด้านข้างอาคารชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ชั้น ๓
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอก อาคารโรงยิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาณน้อยแบบอัตโนมัติ
ออโต้ปีเปตต์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเจลอิเล็กโตรโฟรีชิส (Gel electrophoresis)
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอกอาคาร ๗ บริเวณชั้น ๓ และชั้น ๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์เช็คอินและกล่องวางกระเป๋าพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและไฟทางออก สำหรับอาคาร ๖, อาคารชนบท, อาคารวิจิตรอาคาร, อาคาร ๗, อาคาร ๘, อาคาร ๔ และอาคาร ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อพัฒนาการสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ช่าง (เหล็กและแผ่นพลาสวูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคานเตอร์เช็คอินและกล่องวางกระเป๋าพร้อมติดตั้ง สำหรับหลักสูตรธุรกิจการบิน ขั้น ๖ อาคารเรียน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ (หญิง) อาคาร One World Library ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง สำหรับห้องปฏิบัติการจำลอง
บนเครื่องบิน (Mock-Up Room มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบสัญญาณภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๑๑๓๐๗ และห้อง ๑๑๓๐๘ อาคาร ๑๑ ทั้ ขั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูหนีไฟ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และอาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฝังฝ้า PANEL LIGHT LED เพื่อนำไปติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกอลูมิเนียม บริเวณห้องโถงชั้น ๓ และบานประตูห้องน้ำ ชั้น ๔ อาคารสุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ส่วนงานช่างไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างและงานอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสาร สำหรับห้องพักอาจารย์ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องพร้อมฝ้าเพดานและงานระบบไฟฟ้า สำหรับห้องพักอาจารย์ ห้อง ๔๔๒ อาคารเรียน ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นกระจกอลูมิเนียมพร้อมติดสติกเกอร์อิ้งเจ็ต (ตามแบบ)
ห้องพักชั้น ๓ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless
Access Point) ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร จำนวน ๑0 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๔/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบ
กล้องวงจรปิด และสายสัญญาณเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ สำหรับห้องพักชั้น ๕ และชั้น ๖ จำนวน ๙ ห้องณ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นบริเวณโถงบันไดชั้น ๑ และชั้น ๒
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายในและภายนอก อาคารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดอลูมิเนียมพร้อมบานประตู บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๑๙ (ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นประตูอลูมิเนียม แล:ปูพื้นลามิเนต บริเวณโถงลิฟท์
อาคารเรียน ๑๑ ชั้น ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๑ - ๖๑๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร และห้องปฏิบัติการ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบสัญญาณภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตร์ ชั้น ๕ ของโรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเปลี่ยนอะไหล่ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
อาคารรักตะกนิษฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและป้ายไฟทางออก อาคาร ๓๑
และ LAB COM มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตรวจจับก๊าซรั่วแบบพกพา แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาคลุมถนนบริเวณส่วนพื้นที่รถส่งน้ำนมดิบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเพลทฆ่าเชื้อน้ำนมดิบ อาคารโรงงานอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแผ่นคอมโพสิต บริเวณตัวอาคารเรียน ๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเก็บตัวอย่างและศึกษาคุณลักษณะของเนื้อดิน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคา ซื้อเครื่องวัดตัชนีความร้อนในบริเวณปฏิบัติงาน หรือสถานที่ทำงาน แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องพักอาจารย์ ห้อง ๓๐๑/๑ อาคารปฏิบัติการ อาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องพักอาจารย์ ห้อง ๓๐๑ อาคารปฏิบัติการ อาหารนานาชาติศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้นี่งไอน้ำไฟฟ้ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องพักอาจารย์ ห้อง ๓๐๒ อาคารปฏิบัติการ อาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ สำหรับใช้งาน ณ อาคาร ACTIVITY ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะขาเหล็กพร้อมเก้าอี้ และตู้เอกสารล้อเลื่อนสำหรับห้อง LAB ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕o พรรษามหาวซิราลงกรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของที่ระลึก จำนวน 6 รายการ ในการออกบูธประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบ และรอบ ๔ กับ www.dek-d.com ในงาน Dek-D's TCAS Fair โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนคีย์การ์ดพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับห้องอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น ๕ โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีและติด INGJET พร้อมเคลือบ (ตามแบบ) ภายในห้องน้ำอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางด้วยแผ่นพลาสวูด และติดอิ้งเจ็ตลงบน
สติกเกอร์ PVC บริเวณอาคารเรียน 6 และอาคารเรียน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๓๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย อาคารลำพอง ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับหน่วยบริหารนวัตกรรม การวิจัยอาคารลำพอง ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๓/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียน
จำนวน ๑๐ ห้องและห้องประชุมชั้น  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบำบัดอากาศและฆ่าเชื้อโรค ActivePure เพื่อนำไปติดตั้งณ อาคารเรียน ๓๑ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน ๙ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนชั้น ๖ และชั้น ๗ อาคารเรียน ๑๑ จำนวน ๗ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอกตัวอาคารและตีเส้นจราจรบริเวณลานจอดรถ
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องอาหารโฮมเบเกอรี่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุสื่อสาร Spender TC-๕M ระบบซิมการ์ด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์สำหรับจัดงานนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับห้องพักอาจารย์ อาคารเรียน ๑๑ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงและขาตั้งไมโครโฟน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และลงประชาสัมพันธ์ข่าวแบบออนไลน์ ของหนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัส – อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปัายอาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา ป้ายโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และป้ายหอมขจรฟาร์ม พร้อมติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตห้องปฏิบัติการ
ผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภคของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและรางระบายพื้นที่รับน้ำถังนม และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรือน (ห้องรับประทานอาหารครู) บริเวณชั้นล่างด้านข้างอาคารพจมาน ชินวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพื้น PU กันซึมดาดฟ้าอาคารโรงยิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ห้องเรียนอาคาร ๕ ห้อง ๕๖๕, ๕๖๖
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ช่าง (เหล็กและไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายต่างๆ พร้อมติดตั้ง และอิ้งเจ็ตลงบนสติกเกอร์ PVC ตามแบบสำหรับอาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกอคูมิเนียม ห้องพักชั้น ๓ จำนวน ๖ ห้อง อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ (ชาย) อาคาร One World Library ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบคุณภาพและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ศูนย์วิทยาศาสตร์และอาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส ศูนย์อาหารดุสิตเอกพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวสแตนลส (ของเดิม) และย้ายเสายึดราวสแตนเลสโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับห้องประชุม SHARING ROOM ชั้น ๑ อาคาร One World Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นกระจกอลูมิเนียม และติดตั้งประตูม้วนไฟฟ้า อาคารเรียน ๑๑ ขั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ พื้นที่ส่วนผลิตอาหาร ศูนย์อาหารดุสิตเอกพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโรงจอดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๙๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดมีดและอุปกรณ์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๙๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคา หนังสือภาษาจีน (YCT STANDARD COURSE ๑) จำนวน ๒๘๑ เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ในการติดตั้ง บริเวณลานกิจกรรม ใต้อาคารเรียน ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำ ภายในห้องควบคุมระบบน้ำ ด้านหลังอาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังด้วยแผ่นพลาสวูดพร้อมอิ้งเจ็ต บริเวณโกดังลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕- พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนแบบมือถือ ชนิด Condenser และปรีแอมป์ Pure XLR Preamp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมผนังห้องพักอาคารจันทร์เจริญ จำนวน ๑๑ ห้อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแผ่นเมทัลชีท บริเวณแนวรั้วด้านหลัง อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๒/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน และวัสดุ –อุปกรณ์ สำหรับห้องเรียนอาคารเรียน ๕ จำนวน ๒ ห้อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น ๔ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตาอบไฟฟ้าไอน้ำและตู้วางเตาอบ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน สระว่ายน้ำและอาคาร ๖ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบน้ำร้อน อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องยิงวันที่ inkjet อาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Team Education เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางบริเวณทางแยก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างและงานอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มน้ำพุแบบมีทุ่นลอย และพัดลมโคจร ๑๘ นิ้ว (มี Remote)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่นูชา และชุดกราบลายจีน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oxford Young Learners Placement Test (แบบทดสอบใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในห้องศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน ๔ บูธ ในการออกบูธประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบ ๓ และรอบ ๔ กับ www.dek-d.com ในงาน Dek-D's TCAS Fair โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดชุดวงโยธวาทิต โครงการกีฬาสีสาธิตละอออุทิศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง สำหรับงานติดตั้งและซ่อมแซม
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนพร้อมอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสวน ณ บริเวณด้านข้างร้านกาแฟ ชั้น ๒ อาคาร One World Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้งานบริเวณห้องโถงชั้น ๓
ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังเก็บน้ำนมดิบ อาคารโรงงานแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อส่งน้ำดีจากมิเตอร์น้ำมายังถังพักน้ำ (ระบบดับเพลิง)อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงงานระบบแก๊ส อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำหรับห้องพักชั้น ๓ และชั้น ๔ จำนวน ๑๖ ห้อง ณ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระคิมซอฟ ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย "อาคารสวนแก้ว ๑ และ ๒" พร้อมติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมฝ้าเพดานและผนังห้องพร้อมทาสี ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น ๒ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณ์ไม้และไม้ดอก เพื่อนำมาตกแต่งบริเวณดาดฟ้าอาคารเรียน ๑, ด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๘๙ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนชั้น ๕ และชั้น ๖ อาคารเรียน ๑๑ จำนวน ๖ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบความปลอดภัยระบบล่อฟ้าและทดสอบหัวล่อฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ สำหรับใช้งาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔
อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้งาน ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟท์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (L๓) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงทรัสอลูมิเนียมและอุปกรณ์ใช้สำหรับใช้ในงานกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ณ โรงยิมส์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางบริเวณอาคาร ๑๒ และอาคารสวนดุสิตโพล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนและวัสดุ อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ๑๑๑๘ อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาโครงเหล็กปิดทับด้วยแผ่นพลาสวูด พร้อมติดสติกเกอร์ PVC ป้ายบอกทางบริเวณอาคารเรียน ๑ และอาคาร ACTIVITY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑/๖๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงมอนิเตอร์ และโคมไฟ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ข้อมูลต่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

งานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2244-5110-14 โทรสาร 0-2244-5115

 

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ