ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

มหาวิทยาลัยสวยสวนดุสิต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและโดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(๒๘/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังอลูมิเนียมบริเวณทางเข้าอาคารชั้น ๑ อาคารวิจิตรอาคารและบริเวณทางเข้าอาคารชั้น ๑ อาคารเรียน ๔ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย) พร้อมติดตั้ง และเปลี่ยนโคมไฟห้องประชุมชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำเหรียญ ๙o ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๐,๐๕๐ เหรียญ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังอลูมิเนียมบริเวณชั้น ๑ อาคารเรียน ๗
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับงานซ่อมแซม และจัดทำ BACKDROP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างและงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารกักเก็บน้ำ ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาอาคารแปรรูป ด้านหน้าอาคาร ชั้น ๑ และด้านหลังอาคาร ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งไมค์ประชุมระบบดิจิตอลภายในห้องประชุมย่อย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕0 พรรษา มหาวชิราลงกรณศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ครัวห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นพร้อมทาสีฝ้าเพดานและระบบแสงสว่างโถงทางเดิน ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในห้องศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๑ - ๕๐๐๖
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ (Turnitin) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๙๕ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นยางภายในห้องศูนย์ออกกำลังกาย อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับ ขนิด ๓ กระบอกตารองรับเทคนิค พื้นหลังสว่างเฟสคอนทราสมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝาฟอยล์ บล็อกพิมพ์และม็อคอัพ
อาคารโรงงานอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (GCMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเสื้อพิมพ์ลายคอกลม โครงการกีฬาสีสาธิตละอออุทิศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับรองรับงาน ๙ ทศวรรษ การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนบัตรและวัสดุ - อุปกรณ์ในการติดตั้งสำหรับประตูเข้า-ออก อาคารเรียน 2 และอาคารวิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง สำหรับงานติดตั้งและซ่อมแซม ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง สำหรับงานติดตั้งและซ่อมแซม
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโซฟา ๒ ที่นั่ง สำหรับใช้งาน ณ Service Center ชั้น ๑
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออ่างล้าง ๒ หลุม แบบสแตนเลสพร้อมดำเนินการติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งห้องเก็บผลิตภัณฑ์แบบแช่เย็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง LAB ชั้น 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับขนิด ๓ กระบอกตารองรับเทคนิค พื้นหลังสว่างเฟสคอนทราสมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดถ่ายภาพจาก Inverted microscope มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนแบบผสมผสานของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๔ ห้อง โดยวิธีคัดเลือก
(๑/๑๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าปู ปลอกหมอนหมอนใยสังเคราะห์ และผ้ารองกันเปื้อน อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติกเกอร์ฟิล์มใส INGJET พร้อมเคลือบเงา บริเวณโถงทางเดินชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่างและส่วนงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวทีสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาโครงเหล็กปิดทับด้วยแผ่นพลาสวูดพร้อมติดสติกเกอร์ PVC ป้ายบอกทางบริเวณสระมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์ม, ภาพ INGJET ตามแบบ และม่านม้วน ห้อง ๓๑๑๐๑ อาคาร ๓๑ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติกเกอร์ฝ้า INGJET ด้านข้างบริเวณร้านกาแฟชั้น ๒
อาคารสำนักวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดกระจกภายในและภายนอกอาคาร อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์วัฒนธรรม (อาคารเยาวภา)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับใช้งานห้องเรียน ๑๑๐๙ และห้อง ๑๑๑๘
อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉินและกล่องไฟทางออกฉุกเฉิน เพื่อนำไปติดตั้ง
ณ อาคาร ตร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องไม้และกล่องอะคริลิค เพื่อใช้สำหรับตกแต่งสถานที่
ในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ ห้อง ๑๑๐๖
อาคารเรียน ๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับห้องประชุมห้อง ๓๑๖ อาคารเรียน ๓
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบประชุมออนไลน์ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสาร ความเร็วสูงภายในประเทศ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ อุปกรณ์สลับ สัญญาณเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ (โรงสีข้าว จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง สำหรับ LA OR Snack
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน พร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียน
อาคารเรียน ๑๑ จำนวน ๘ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนพร้อมอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสวนภายในตัวอาคาร และบริเวณโดยรอบ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ – อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงจอแสดงผล LED ห้องประชุมชั้น ๒
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟท์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (L๓)
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงและติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัตถุดิบโครงการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม งาน ๙ ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู แผงอลูมิเนียม และปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ๓๐๓ อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาจารย์ ๒๒๒/๑ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต้ารับและสายสัญญาณภาพและเสียงพร้อมอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อพื้นกระเบื้องพร้อมปูกระเบื้องยางคลิปล็อคชั้น ๒ และชั้น ๓
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภายในห้องพักขยะ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเคมี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับค่าการทำงานของ เครื่องให้ได้มาตรฐาน (Calibration) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู แผงอลูมิเนียม และปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ๓๐๒ อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมลิฟต์อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู แผงอลูมิเนียมและปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ๓๐๑ อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างออกแบบตกแต่งและจัดนิทรรศการ SDU Community
Engagement EXPO 2023 ภายใต้แนวคิด One world Library to The University จำนวน ๑ งาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหลังคาโครงเหล็กพร้อมทาสี ชั้น ๑ (ด้านหลังอาคาร) และดาดฟ้าชั้น ๖ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดตันไม้ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และติดตั้งโคมไฟ LED
สำหรับห้อง ๓๑๖ อาคารเรียน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ The Library Cafe ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สายสัญญาณวิดีโอ และอินเตอร์คอมแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ๘ และอาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสี อาคาร ๑๐ บริเวณชั้น ๔ – ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนังภายนอกชั้น ๑ - ๒ อาคาร ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และจัดนิทรรศการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๑ – ๕๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างตกแต่งผนังด้านทางเข้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔๑ - ๗๐๔๐
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณน้ำนมดิบ อาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ-อุปกรณ์ระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง
สำหรับห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ติดฟิล์มเซรามิคหน้าต่าง และประตู ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงานห้องพักอาจารย์ โรงเรียนกฎหมายและ
การเมือง ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งถังดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโครงหลังคาคลุมบริเวณจุดล้างรถและกั้นห้องเก็บวัสดุ บริเวณด้านหลังสำนักงานฝ่ายยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบตอบรับโทรศัพท์และฝากข้อความอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร One World Library
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเป็นช่องที่ระลึก จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ ในการออกบูธประชา สัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ มหาวิทยาลัยสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๗,๐๐๐ อัน ในการออกบูธประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๗,๐๐๐ อัน ในการออกบูธประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์เอกสารและหมึก จำนวน ๕ เครื่อง
สำหรับอาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ ใช้ภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนและติดตั้งผนังเบาสำหรับอาคารเรียน ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๓,๕๐๐ อัน ในกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และโถงลิฟต์สูง ๗ ชั้น เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับสำนักงานกองอาคารและสถานที่ อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนังและเปลี่ยนโคมไฟ บริเวณโถงบันไดทางเดิน อาคารเรียน ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกอลูมิเนียม บริเวณโถงบันไดอาคารเรียน ๑ ทางเชื่อมไปยังอาคาร ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ อาคารสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง ๑๑๔๐๘ อาคารเรียน ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับบ้านหนูน้อย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารวิจิตรอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีพื้นปูนและพื้นไม้ อาคารโรงยิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชั่น ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น IMC๓๐๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี สำหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวน บริเวณด้านข้างอาคารโรงแรมสวนดุสิตเพลสเฟส ๒ และด้านหลังศาลากระจ่างศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ภายในห้องโถงชั้น ๑ และห้องพักชั้น ๖ สำหรับอาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแผงอลูมิเนียมกันฝน และบานกระทุ้งกระจกลามิเนตพร้อม ติดฟิล์มใส บริเวณชั้น ๒ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต อาคาร ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (๒๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงกำแพงริ้วและจัดทำป้ายสแตนเลส บริเวณด้านหน้าข้างศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นและโคมไฟ สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์ อาคารเรียน ๑ ห้อง ๑๑๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นกระเบื้องยางคลิปล็อค บริเวณโถงทางเดินชั้น ๒
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนังและติดตั้งโคมไฟ บริเวณช่องทางเดินระหว่างอาคาร ๓๒ และอาคาร ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังสำเร็จรูป สำหรับห้องน้ำอาจารย์ชั้น ๒ อาคารวิจิตรอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นพร้อมทาสีห้องเรียน ๑๑๐๗ อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนหน้าโต๊ะ บริเวณใต้อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโครงหลังคาเปลี่ยนแผ่นโพลีคาร์บอเนต และเปลี่ยนกระเบื้องพื้นทางเดินบริเวณด้านหลัง อาคารเรียน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคาร ๑๒ บริเวณชั้น ๑, ชั้น ๒ และราวบันได มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนพร้อมอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสวนบริเวณแปลงเกษตร
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้อง Activity อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอ LED ระบบประชาสัมพันธ์ สำหรับติดตั้ง ณ บริเวณหน้าอาคารเรียน ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน และวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน อาคารเรียน ๑ จำนวน ๓ ห้อง (๑๑๐๗ ห้องภาษาไทย, ๑๑๑๕ ห้องภาษาอังกฤษ, ๑๒๑๔ ห้องภาษาจีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน สำหรับห้องปฏิบัติการจำลองบน เครื่องบิน (Mock-Up Room) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบบริหารสถานศึกษา NextShool ภาคเรียนที่ ๒ (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ อาคารวิจิตรอาคาร ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างออกแบบตกแต่งและจัดทำ นิทรรศการ Southeast Asia Conference 2023 ภายใต้แนวคิด One World Library to Te University จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานและวัสดุ จำนวน ๓ รายการ สำหรับอาคาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้น ๑ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเตรียมอาหารและห้องเรียน ๒๒๑-๒๒๒ ชั้น ๒ อาคารวิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสายสัญญาณภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๔๑-๖๑๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนและติดตั้งระบบสปริงเกอร์พร้อมอุปกรณ์ บริเวณด้านข้าง อาคาร ๕ ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (ตรา เอส ดี สวนดุสิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตอาหาร สำเร็จรูป และนมพลาสเจอไรซ์บรรจุขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๑๐/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๘/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษา ตรัง รยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร ๑๐ และอาคาร ๓๒
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และระบบ (VRV) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลดภัย ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำ เย็น((Chiller) และระบบ (VRV) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการดูแลสวนและต้นไม้ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย สวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัย สวนดุสิต, ศูนย์วิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย(สี่แยกสวนรื่นฤดี) รวม ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Scopus ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษา ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกราฟฟิกตกแต่งชุดนิทรรศการชั่วคราว SuanDusitness โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องทำความเย็น (Chiller) และเครื่องปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant) ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ ตรวจสอบระบบน้ำ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า ศูนย์การศึกษา ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) และ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล(Backup Server) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย รว ๒ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร ๒ และอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ และบริเวณ โดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑๒ เเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ บริเวณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดแท่นจัดแสดงนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรักษาระบบบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาระบบการประเมินเพื้อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-Assessment) ระบบค้นหางานวิจัย (e-Research) และระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (R-system Plus) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ (Chiller) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องดักยุง จำนวน ๗ เครื่อง บริเวณโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจำกัดแมลงรบกวนภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดโรงเรือนเมล่อนพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อมัสติมีเดียและงานตกแต่งสำหรับชุดนิทรรศการชั่วคราว SuanDusitness โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยสวนดุสิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งพื้นที่ในการจัดนิทรรศการ SuanDusitness (ตามแบบ) ณ อาครรักตะกนิษฐ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์(IP Phone) พร้อมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย(Server) ที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ครัว อาคารแววเที่ยงะรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระคิมซอฟ เจอาร์ที ชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือประกอบการการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ "พิชิต TOEIC" สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือประกอบการการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ "พิชิต TOEIC" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรงเรียนเพื่อการจัดระเบียบ และรักษาความปลอดภัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
(๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงาน ๒ ชั้น พร้อมล้อเลื่อน อาคารแววเที่ยงะรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๙/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงซุ้มทางเข้าจัดแสดงข้อมูลพันธุ์ข้าวท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และติดตั้งระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติห้องสำนักงานฝ่ายระบบพัฒนาการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดแม่พิมพ์ขวดบรจุนม ขนาด 150 มล.อาคารโรงงานแปรรูป มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขวดบรรจุนมและฝาฟอยล์ อาคารโรงงานแปรรูป มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์และขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมการเรียนภาษา อังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน,ระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ และระบาย อากาศ อาคารจันทร์เจริญ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก
(๒๔/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในสำนักงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มสด. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ ๓๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๔๑-๕๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้อง และทาสีห้องเรียน ๑๑๐๕,๑๑๐๘ และห้อง ๑๑๐๙ อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินพร้อมติดตั้ง ห้องพักครูอนุบาล และครูประถม (ห้อง ๗๑๕ และห้อง ๗๑๖) ชั้น ๑ อาคารเรียน ๗ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์พืช พร้อมดำเนินการปลูกและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่แปลง อนุรักษ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องประหยัดไฟฟ้า อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดแม่พิมพ์ขวดบรรจุนม ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร อาคารโรงงานอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารโรงงานอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และอุปกรณ์ระบบไลฟ์สตรีม (Live stream) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ ในโครงการ TCAS on TOUR by K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเซฟและเสื้อกราวน์ ให้กับนักศึกษาของ โรงเรียนการเรือน จำนวน ๒๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ภาษา ด้านหลังอาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น IMC ๓๐๐๐ จำนวน ๔ เครื่อง ระยะเวลา ๑ ปี สำหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบคุณภาพและบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบ Fire alarm ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ อาคาร ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๘/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผลิตภัณฑ์สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นวัติกรรมจากงาน วิจัยของมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำบูธนิทรรศการ งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (Thailadn Research Expo ๒๐๒๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝักบัวพร้อม RAIN SHOWER และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑๒๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๓,๐๐๐ อน ในโครงการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเซฟและเสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน จำนวน ๘๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุ จำนวน ๘ รายการ สำหรับอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้น ๓ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับอาคารจันทร์เจริญ ชั้น ๖ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อพื้นกระเบื้องพร้อมปูกระเบื้องยางคลิปล็อค อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ สวนดุสิต (อาคาร ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ทาสีหอพัก อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างติดตั้งฟิล์ม อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ ในการออกบูธประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนึกศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ กับ www.dek-d.com ในงาน Dek-D's TCAS Fair โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อถังดับเพลิงพร้อมติดตั้งและวัสดุอุปกรณ์ อาคารเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างทำฝ้าเพดานและงานระบบไฟฟ้า ห้องเรียน ๔๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อถังขยะแบบเท้าเหยียบ ใช้ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมอบโอโซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างระบบท่อน้ำเย็น พร้อมเติมสารเคมี อาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างติดตั้งระบบท่อและระบบไฟฟ้า สำหรับอาคารโรงงานอาหาร แปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมสายไฟฟ้า อาคารโรงงานอาหาร แปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างตรวจสอบระบบฆ่าเชื้อและเปลี่ยน Spare Part อาคารโรงงาน อาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับอาคารครัวผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงแสงสว่างและซ่อมแซมผ้าเพดาน ห้องพักอาจารย์ ชั้น ๒ (๒๒๑-๒๒๒) อาคารวิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และพัดลมดูดอากาศ อาคารวิจิตรอาคาร ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๑ และห้อง ๒๒๒ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างจัดสวนพร้อมพันธ์ไม้และไม้ดอก บริเวณด้านหน้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลกรณ,อาคารการอาหารนานาชาติและบริเวณด้านหน้าหอพักชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อจอ LED สำหรับห้องประชุมเฟื่องขจร ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างปรับปรุงและซ่อมซมห้องพักครูชั้นอนุบาล (ห้อง ๗๑๕๗ ชั้น ๑ อาคารเรียน ๗ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm) สำหรับ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ระหว่างอาคารและเดินสาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร One World Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างเดินสายติดตั้งสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตระหว่างอาคาร ระบบ กล้องวงจรปิด ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๑๙ และติดตั้งระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ ห้องสำนักงานอำนวยการอาคาร One World Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อปั๊มรับน้ำหนักนมดิบ อาคารโรงงานอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทาสีดาดฟ้า ภายในโถงลิฟต์ และห้องซักล้าง อาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ในการติดตั้ง ณ อาคารเรียน ๗ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนบริเวณศาลพ่อปูชัยมงคล และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๗/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมเคาน์เตอร์และเบาที่นั่งห้อง ๗๑๐๑ ศูนย์การศึกษา นครนายก (SDU Co-Working Space) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและสิ่งอำนวย ความสะดวก ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษา นครนายก, ศูนย์การศึกษา ลำปาง และศูนย์การศึกษาหัวหิน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดาน และผนังห้องประชุม (ห้อง ๓๑๖) อาคารเรียน ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงเคาน์เตอร์เดิม อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับปรับปรุงระบบไม้กั้นทาง เข้า-ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (๒๒/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์(Software -OS) โครงการอาหารกลางวัน ๑ (ครัวสวนดุสิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางเดินและที่เก็บอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ผนังอลูมิเนียม และป้ายชื่อมหาวิทยาลัย สวนดุสิต อาคารศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต (อาคาร ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขยายพื้นที่ผิวถนนบริเวณ อาคาร ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟท์ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบ Learning A-Z Science A-Z ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวน พร้อมพันธ์ไม้และไม้ดอก บริเวณด้านหน้าอาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง บริเวณดาดฟ้า และโถงทางเดินชั้น ๑ อาคารรักตะกนิษฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นพร้อมทาสีห้อง ๒๒๑,๒๒๒ และโถงทางเดิน ชั้น ๒ อาคารวิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้อง ๒๒๑๒/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำรั้วกั้นต้นไม้ บริเวณหน้าอาคารแฟชั่น และอาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น สำหรับอาคาร จันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้เก็บอุปกรณ์วางสารเคมีและอ่างสแตนเลส ห้อง ๕๔๕ (ห้องวิทยาศาสตร์) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต (อาคาร ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสลิปเงินเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ๑๙ ของศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๘/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงร้าน LAOR SNACK โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ ZOOM Meeting ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าพื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน ๔ บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Hybrid Learning)ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ ZOOM Meeting ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบไฟฟ้าอาราม อาคารครุศาสตร์บัณฑิต (อาคาร ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฝ้าเพดานและงานระบบไฟฟ้า ห้องเรียน ๔๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๖/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบเสียงและภาพ สำหรับห้อง MOCKUP หลักสูตรธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยว และการบริการ อาคาร ๓๒ ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารโกดัง ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องบำบัดอากาศ และฆ่าเชื้อโรค ActivePure (RCI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวน บริเวณโดยรอบอาคารโรงแรมสวนดุสิตเพลส เฟส ๑ และเฟส ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคารฝึกหัดครูอนุบาลชนบท (อาคาร ๒๘) และฟุตบาท อาคารสำนักงานอนุบาล อาคาร ๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอก อาคารเรียน ๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร ๖ และอาคารชนบท โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ๋อมแซมห้องพักครูชั้นประถม (ห้อง ๗๑๖) ชั้น ๑ อาคารเรียน ๗ โรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดโต๊ะนักเรียนชั้นประถมศึกษ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตัดชุดนอนและชุดเครื่องนอน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานส่วนต่อเติมโรงงานต้นแบบสเตอร์ริโลน์ (Sterilization) วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเดินสายไฟ โครงการอาหารกลางวัน ๑ ครัวสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์งานซ่อม อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตื ถนนสิริธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณครัว สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพพร้อมติดตั้ง ห้องประชุมโภชนาการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน โรงเรียนสสาธิต ละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอก อาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือภาษาอังกฤษ COLINS ENGLISH FOR EXAMS SKILLS THE TOEIC TEST สำหรับการจัดการสอนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างถังเก็บน้ำ ณ โรงเรียนสาธิตละออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ อาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอภาพระบบประชาสัมพันธ์ สำหรับติดตั้ง ณ บริเวณหน้าอาคาร เรียนและพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งม่านม้วน อาคาร ๗ ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะ เก้าอี้ ระดับชั้นอนุบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.มสด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โรงยิม ชั้น ๒ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีคัดเลือก
(๑๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนำไปทิ้งนอกพื้นที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบบริหารสถานศึกษา NEXTCHOOL ภาคเรียนที่ ๑ (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไอเย็น สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคา LAOR-SANCK โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Homegenizer โครงการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งสำหรับห้องสำนักงาน ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโลโก้ มหาวิทยาลัยและปรับปรุงใหม่ พร้อมย้ายโลโก้เดิมไปติดตั้ง ประตูอาคาร ๔ และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโต๊ะและโคมไฟ ห้อง ๕๔๕ (ห้องวิทยาศาสตร์) โรงเรียนสาธิตฯ ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๕/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งถังดับเพลิง อาคาร ๕ และอาคาร ๖ โรงเรียนสาธิตฯ ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์ม อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนและต้นไม้ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดแผ่นคอมโพสิต บริเวณตัวอาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแสงสว่างพร้อมทาสี ห้อง ๔๓๓ อาคารเรียน ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ภาษา บริเวณด้านหลังอาคารเรียน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารวิจิตรอนุบาล ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและโถงทางเดินงานระบบ ชั้น ๔ และห้องเรียน ๔๔๕ (อาคาร ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคารเรียน ๖ ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคารั่วซึ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟอาราม อาคารวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง พร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุม ณ วิทยาเขต สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง และอุปกรณ์เชื่อมต่อห้องเรียน Mock up พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นผนังอลูมิเนียม หอพักบุคลากรบริเวณชั้น ๑ ด้านหลังอาคาร ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔/๔/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคา และสกรีนโลโก้ พร้อมเดินสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูพื้นลามิเนต พร้อมติดตั้งตู้เตรียอาหารอลูมิเนียม สำหรับห้อง ๒๒๕ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมกันสาดทางเดินบริเวณด้านหลัง อาคารเรียน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๐/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อรั้วระแนงบริเวณอาคารเยาวภา และขนย้ายพร้อมนำไปติดตั้ง ณ แปลงสาธิตเษตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้ E-Learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ อุปกรณ์สลับ สัญญาณเครือข่ายของอาคารบ้านหนูน้อย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๒๗/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวน พร้อมพันธ์ไม้และไม้ดอกบริเวณด้านอาคาร ๖ และบริเวณด้านหน้า ด้านหลังอาคาร ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผงอลูมิเนียมกระจก กั้นส่วนทำอาหารและส่วนรับประทานอาหาร ใต้หอพักนักศึกษา ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์จากพืช ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Wireless Acess Point) ภายในอาคารปราโมทย์ ๒ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
(๒๒/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใส้กรองเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราการจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานอาหารแปรรูป(ส่วนต่อขยาย) วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
(๑๕/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโรงเรือนเพาะปลูก จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ อาคารปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย (อาคาร ๓๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลำโพงสนาม ละอออุทิศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม อาคารปฏิบัติการบริการการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบหอพักนึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดฟอร์มสำหรับพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๓/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ ในโครงการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กับ www.dek-d.com โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ MDB มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียน ๖๒๔ โรงเรียสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ด้านระบบเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการอาหารแปรรูป วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียน ๖๒๕ โรงเรียสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียน ๖๒๓ โรงเรียสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์ตัวที่ ๒ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซม ห้องรับประทานอาหารการเงิน บริเวณชั้น ๑ อาคารเรียน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๕/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายรูปและวีดีโอ ยี่ห้อ Canon จำนวน ๑ ชุด, เลนส์กล้อง ยี่ห้อ Sony กับ Canon จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) และเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สายสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุ-อุปกรณ์งานเกษตรและงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๗ โรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน อาคาร ๑ อาคาร ๒ อาคาร ๓ และสระว่ายน้ำ ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งพื้นยางกันกระแทกพร้อมรื้อถอน(ลานเอนกประสงค์ Indoor ชั้น ๑ และ ชั้น ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์ตัวที่ ๑ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ (MDB) ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง และไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีกำแพงและที่จอดรถโรงแรมสวนดุสตเพลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบทดสอบใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน (Oxford Young Learners Placement Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๓,๐๐๐ ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ "พิชิต TOEIC" จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์ม อาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งม่านม้วน อาคารปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กก่อน วัยเรียน (เด็กเล็กบ้านหนูน้อย) ชั้น ๓ ห้อง ๑,๒ ชั้น ๒ และ ชั้น ๑ ห้องพยาบาลและห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรอง ข้อมูลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพ้อมติดตั้งครุภัณฑ์ห้องประชุม โรงเรียนการเรือน ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมศาลากระจ่ายศรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไห้ อาคาร ๕ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมออนไลน์ ของโรงแรงสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีและเปลี่ยนไฟห้องเรียน ๘๓๐๔-๘๓๐๕ (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๒/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒ อารแฟชั่น ห้องรองอธิการบดี วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๓๑/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้อง ๒๒๑๒ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบท่อระบายน้ำฝน อาคารรักตะกนิษฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนพร้อมพันธ์ไม้และไม้ดอก บริเวณด้านหน้าโฮมเบเกอรี่ โฮมคาเฟ่ และสะพานบริเวณสระมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบคุณภาพและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๖/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อนมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบตรวจคุณภาพภายใน (Internal Audit) ด้านระบบประกันคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๓/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแต่งกายชายและหญิง ห้อง ๑๐๓๐๓ อาคาร ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งต้นไม้ปลอม บริเวณโถงทางเดิน ชั้น ๑ อาคารอารยา สุขวงศ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งป้ายและกราฟฟิคส่วนโถงและห้องเรียน ๘๑๐๓-๘๑๐๕ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปูพื้นกระเบื้องยาง โถงทางเดิน ชั้น ๓ อาคารอารยา สุขวงค์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการอาหาร มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสีบริเวณกำแพงทางเดินหอพัก นักศึกษาหญิง ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๒/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม อาคารปฏิบัติการการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเคาน์เตอร์พร้อมเครื่องครัวสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๑/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมรางผ้าม่าน อาคารปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน (เด็กเล็กบ้านหนูน้อย) ห้องนอน ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารกักเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๐/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดับเพลิง ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๙/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร อาคารพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทีะเบียน ๙๔-๑๕๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือที่ระลึก จำนวน ๒,๖๐๐ อัน ในโครงการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เขตภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเเครื่องปรับอากาศ พร้อมอบโอโซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีลานจอดรถ อาคารวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีผนังภายนอกอาคาร ๑๐ (ชั้น ๑-๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและเขียนสภาพปัจจุบันงานสถปัตยกรรม อาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑/๖๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและป้ายอื่น ๆ ตามแบบสำหรับ ติดตั้งบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย,อาคาร ๖ และอาคาร ๗ ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมและแผ่นคอมโพสิท ศูนยืการศึกษา นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ศูนย์การศึกษา ลำปาง (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่ระบบควบคุมการเข้าออกห้องเรียน อาคารเรียน ปฏิบัติการบริการการเบิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งพรมดักฝุ่นและกันลื่น ห้องน้ำชั้น ๑,๒,๓ อาคารฝึกปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายหม้อแแปลงขนาด ๑๖๐ kVA มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มายังโครงการต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมบนฐานแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๗/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งป้ายทางออกหนีไฟ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับชิลเลอร์ ตัวที่ ๒ อาคารศูนย์ ส่งเสริมประสบการเรียนรู้นอกห้องเรียน ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียน ๘๑๐๖ (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายนอกและติดตั้งแผ่นพลาสวูด บริเวณชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารแววเที่ยงธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำรวมชาย ชั้น ๒ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๐/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้อง ๒๒๕ อาคารเรียน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา จำนวน ๙๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับ จัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนและต้นไม้ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๙/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๘/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเต้ารับไฟ Philip อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลิขสิทธิ์ Software (CodeMonkey และ BSU Education) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายและขออนุญาตใช้ระบบบริหารวารสารวิชาการ ScolarOne สำหรับวารสาร ASEAN Journal of Multidisciplinary in Social Science โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายและขออนุญาตใช้ระบบบริหารวารสารวิชาการ ScolarOne สำหรับวารสาร ASEAN Journal of Education และวารสาร Journal of Food Health and Bioenvironment Science โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกณณ์ระบบ กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย และระบบไฟฟ้าของโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๖/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ (Turnitin) เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๕/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) และอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับห้อง Co-Working Space ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๔/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๓/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง L-NET รุ่นที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๑๒/๖๕) ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเปลี่ยนพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลิฟต์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (L๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๗/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๗ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๖/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ "พิชิต TOEIC" (COLLINS ENGLISH FOR EXAMS SKILLS THE TOEIC TEST และ COMPLETE GUIDE TO THE TOEIC TEST:ROGERS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑/๑๒/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบห้องอบรมและห้องประชุมออนไลน์(Online) ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๙/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษ A๔ จำนวน ๑,๐๐๐ รีม ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับห้องเรียนออนไลน์ (SDU Online Learning) จำนวน ๒๗ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๘/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโต๊ะ ๔ ที่นั่ง บริเวณหน้าอาคาร ๒ และอาคาร ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดลมหรือปั๊มลม สำหรับโครงการปฏิบัติการอาหาร แปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และอาคาร Activity (อาคาร ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๔/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมชั้น ๓ (ห้อง ๓๓๔, ห้อง ๓๓๖) และชั้น ๔ (ห้อง ๓๔๒, ห้อง ๒๔๔, ห้อง ๓๔๕) อาคาร ๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์แก๊สสำหรับร้านค้า อาคาร Food Street โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๒/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๒๑/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสวนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๑๗/๑๑/๖๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องสำนักงาน โครงการสอนดนตรี บุคคลภายนอก และห้องเรียนไวโอลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
  ข้อมูลต่อเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

งานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2244-5110-14 โทรสาร 0-2244-5115

 

 

กิจกรรมกลุ่มงานพัสดุ